Fazer serverar 450 000 måltider om dagen i de nordiska länderna och producerar 72 miljoner kilo bröd om året enbart i Finland. Genom att upprätthålla konsumenternas förtroende för företaget och kvaliteten på dess produkter och tjänster tryggar Fazer sin fortsatta existens och tillväxt.

Den ökande digitaliseringen och det snabba informationsflödet förändrar människornas sätt att kommunicera och konsumera. Detta medför både utmaningar och möjligheter för företagen. Fazer har en aktiv dialog med sina intressegrupper om företagsansvarsfrågor som är relevanta för dem.

Fazer strävar efter att ta hänsyn till konsumenternas föränderliga krav samtidigt som man blickar framåt för att identifiera viktiga trender och frågor som kan komma att forma framtiden. Matproduktion är ett mycket viktigt tema utifrån ett ansvarsperspektiv. Många konsumenter vill veta varifrån ingredienserna och råvarorna i deras mat kommer, vilket gör att spårbarhet och transparens i företagens verksamhet och värdekedjor är nödvändiga.

På grund av den knappa tillgången på råvaror och andra resurser och effekterna av klimatförändringarna finns det ett behov av att hushålla bättre med resurserna, särskilt inom livsmedelsindustrin och servicebranschen. Dessutom är matsvinnet globalt sett stort, vilket innebär att även de enorma mängder råvaror, vatten och energi som använts i produktionen går till spillo, och onödiga utsläpp av växthusgaser uppstår.

Fazer är en matproducent som använder en mängd olika råvaror, och anser sig därmed kunna göra en positiv insats genom att använda råvaror, energi och andra resurser på ett så effektivt sätt som möjligt och minska mängden avfall i produktionsprocesserna.

Framtidssäkra produkter

Fazers vision för företagsansvaret är framtidssäkra produkter som passar en ansvarsfull livsstil. Företagets mål är att erbjuda konsumenterna produkter och tjänster som passar en ansvarsfull livsstil, både nu och i framtiden. Fazer vill förtjäna konsumenternas förtroende varje dag. För att göra detta måste koncernen hela tiden tänka på de olika ansvarsaspekterna då man utvecklar sortimentet.
Medvetenhet om och förståelse för konsumenterna och trenderna på marknaden hjälper Fazer att klara utmaningarna mot en hållbar utveckling. Dessutom kan koncernen genom att upprätthålla sitt goda anseende öka sitt förtroendekapital, som är en ovärderlig resurs när Fazer fortsätter att expandera som ett framgångsrikt och ansett internationellt företag.

Strategisk syn på företagsansvar

Företagsansvar är en oskiljaktig del av Fazers varumärke och företagsidentitet. Det är en nyckelfaktor för koncernens företagskultur och spelar en viktig roll i Fazers affärsverksamhet. Fazer-koncernen har förbundit sig att agera ansvarsfullt. För att fullgöra denna uppgift har Fazer en strategisk syn på företagsansvaret och hanterar det aktivt som en del av det dagliga arbetet. Koncernledningen tror starkt på att ansvarsfullhet bygger upp ett förtroendekapital, skapar mervärde och kan skapa en konkurrensfördel. Företagsansvar skapar också fördelar via resurshushållningen.

All verksamhet i Fazer-koncernen följer lagar samt koncernens värderingar, etiska principer, företagsansvarspolicy, miljöpolicy, ledningspraxis och verksamhetsprinciper. Dessutom undertecknade Fazer-koncernen FN:s initiativ Global Compact 2012. Genom undertecknandet av FN:s Global Compact har koncernen förbundit sig att implementera, rapportera enligt och förespråka de tio universella principerna i initiativet.

Fazers egna etiska principer om mänskliga rättigheter, arbetsmiljö, miljöskydd och bekämpning av korruption grundar sig på initiativet. De vägleder Fazers medarbetare att behandla kunder, samarbetspartner och kollegor på ett jämlikt och rättvist sätt.

Fazers företagsansvarsprogram består av sex delområden som är relevanta för företagets verksamhet. Mål har fastställts för varje område och genomförandet utvärderas regelbundet. Fazer utvecklar kontinuerligt sitt företagsansvarsprogram.