På Fazer är företagsansvar en viktig del av den dagliga verksamhetsledningen.

Fazer-koncernens ledningssystem säkerställer att mål för företagsansvar fastställs och att åtgärder vidtas. Viktiga ansvarsfrågor behandlas i koncernens och affärsområdenas strategiprocesser. Koncernchefen har det yttersta ansvaret för ledningen av företagsansvarsarbetet. Som medlem i koncernens ledningsgrupp ansvarar koncernens direktör för kommunikation och varumärkesledning för företagsansvaret.

Fazers styrgrupp för företagsansvar har som uppgift att utveckla koncernens företagsansvar och säkerställa att det beaktas i affärsprocesserna. Styrgruppen består av medlemmar ur högsta ledningen.

Ledningen för affärsområdena implementerar praxis, instruktioner och verksamhetsmodeller för företagsansvaret. De sätter upp mål och styr arbetet så att målen uppnås inom respektive affärsverksamheter. Affärsområdena och landsenheterna implementerar initiativen i koncernens företagsansvarsprogram.

Fazer-koncernen upprättade sina etiska principer 2007. Fazers etiska principer grundar sig på FN:s Global Compact och styr koncernens verksamhet inom alla affärsområden och verksamhetsländer. Genom undertecknandet av FN:s Global Compact har Fazer-koncernen förbundit sig att årligen avge rapporten Kommunikation om framsteg (COP), ett offentliggörande till intressegrupperna om vilka framsteg som görs i implementeringen av de tio principerna i FN:s Global Compact. Nästa COP-rapport publiceras i april 2014. Ett av fokusområdena i Fazers ansvarsarbete 2014 är utveckling av rapporteringen av företagsansvaret.