Fazer har förbundit sig till att minska de negativa miljöeffekterna av sin verksamhet. Den största direkta inverkan som Fazers verksamhet har på miljön uppstår genom energi- och vattenförbrukning, biprodukter och avfall.

Fazer införde en miljöstandard i sina bageri- och konfektyrverksamheter 2013. Syftet med standarden är att utveckla och förenhetliga miljöledningsmodellerna på alla produk­tionsanläggningar. I standarden definieras de krav som Fazers produktionsanläggningar måste uppfylla när det gäller energiförbruk­ning, avfall, vattenförbrukning, kemikalier och transporter.

När miljöstandarden införs och implemen­teras kommer produktionsanläggningarna att kunna uppfylla kraven för standarden ISO14001, och därefter certifieras.

Energieffektivitet

Fazers mål är att minska energiförbrukningen med 20 procent per produkt inom bageri- och konfektyrverksamheterna och Fazer Mill & Mixes senast 2020. Hittills har energiför­brukningen per ton minskat med 7 procent mellan 2011 och 2013. Koncernen har också som mål att öka andelen energi från förnybara källor till 70 procent av den totala elförbruk­ningen inom bageri- och konfektyrverksam­heterna och Fazer Mill & Mixes. År 2013 kom cirka 53 procent av den el som förbrukades av dessa affärsverksamheter från förnybara källor. Energimålet har redan överskridits i Fin­land, där all el som används på Fazers bagerier, konfektyrfabriker och kvarn har producerats från förnybara energikällor sedan 2012.

Fazer fortsatte satsa på att förbättra energieffektiviteten 2013. Våren 2013 installerade Fazer ett system som tillvaratar värme från ugnarna och använder den för att värma upp utrymmena och varmvatten på bageriet i Ogre i Lettland. Systemet minskade användningen av gas med cirka 24 procent. Liknande metoder har införts på Fazers bagerier i Umeå och Eskilstuna. I bagerierna i Tallinn och St. Petersburg installerades energieffektiva konvektionsugnar i september 2013 och dessa förbrukar upp till 30 procent mindre gas än föregångarna. På bageriet i Lahtis vidtogs flera åtgärder, bland annat har ugnstemperaturerna justerats och en ny linje för rengöring av lådor införts.

Mindre avfall

En av de största miljöeffekterna av Fazers verksamhet är avfallet. Fazers mål är att producera så litet deponiavfall som möjligt, genom att förebygga uppkomsten av avfall och återvinna eller återanvända det avfall som uppstår. Största delen av produktionsav­fallet från Fazers bageri- och konfektyrverk­samheter återvinns som råvara för bioetanol eller används som djurfoder.

I forsknings- och utvecklingsprocesserna inom bageri- och konfektyrverksamheterna undersöks hela tiden olika möjligheter att förhindra svinn och återanvända avfallspro­dukter. Fazer Food Services försöker minska mängden avfall genom processerna för inköp, sortimentsutveckling och material.

Programmet Fazer Way In Production (FWP), som introducerades 2010, är Fazers gemensamma verktyg för att ständigt för­bättra bageri- och konfektyrverksamheterna. Rätt på första försöket och inget svinn är två av grundprinciperna i FWP. En avfallstyp som övervakas är produktionssvinnet, det vill säga andelen produkter som inte är av prima kvalitet – inklusive omarbetning på produk­tionslinjerna – av alla tillverkade produkter eller halvfärdiga produkter. År 2013 lyckades man minska produktionssvinnet inom Fazers funktioner i Sverige med 25 procent jämfört med nivån 2011. I Finland minskade produk­tionssvinnet med närmare 23 procent. Fazer startade även ett projekt för att minska avfal­let och utsläppen av avfallsvatten på produk­tionsanläggningarna i Ryssland i slutet av 2012.