Fazer strävar kontinuerligt efter tillväxt på olika marknader och inom nya produkt- och tjänstekategorier genom sina ledande varumärken.

Fazer-koncernens strategiska hörnstenar för lönsam tillväxt är ledande varumärken, en vinnande verksamhetsmodell samt tillväxt inom produkter och tjänster med högre värde och på växande marknader. Koncernen genomförde viktiga organisatoriska förändringar under 2013 och början av 2014.

Trots ett tufft marknadsläge fortsatte Fazer att växa under 2013. Lönsamheten minskade dock jämfört med de senaste åren på grund av uppsägningar och kostnadsnedskärningar i kundföretag inom måltidstjänstbranschen. Resultaten påverkades också av fluktuationer i råvarupriserna och en hårdnande priskonkurrens, särskilt inom bageriverksamheten. Trots detta fortsätter Fazer att sträva efter sitt strategiska mål, lönsam tillväxt.

”Fazer-koncernen fokuserar för närvarande på tre områden för att bättre möta det rådande marknadsläget och uppnå lönsam tillväxt. Områdena är en vinnande verksamhetsmodell inklusive kvalitet och säkerhet, ökat ansvar och förbättrad effektivitet. De olika affärsverksamheterna kommer att sätta större fokus på de här områdena vid implementering av strategin”, säger Jouni Grönroos, ekonomidirektör och vice verkställande direktör för Fazer-koncernen.

En av Fazers strategiska hörnstenar är tillväxt inom produkter och tjänster med högre värde. Fazers mål är alltjämt att skapa innovationer baserat på konsumentförståelse och -insikt för att förbättra företagets lönsamhet och aktieägarvärde.

Fazers vision är att vara konsumenternas bästa val. Företagets mål är att erbjuda konsumenterna produkter och tjänster som passar en ansvarsfull livsstil. Därför har koncernen en strategisk syn på företagsansvar och leder det aktivt som en del av det dagliga arbetet. Läs mer om Fazers företagsansvarsprogram på sidan 26.

Förnyad organisationsstruktur              

Från och med mars 2014 kommer Fazer-koncernen att bestå av tre affärsområden och två affärsenheter med fullständigt resultatansvar. Dessa är Fazer Bageri, Fazer Konfektyr och Fazer Food Services samt Fazer Cafés och Fazer Mill & Mixes.

Syftet med den förnyade organisations­strukturen är att säkerställa Fazers möjligheter till en effektiv verksamhet med tydliga roller och tydligt ansvar bland medarbetarna. Tanken med den nya strukturen är att förbättra konsument- och kundfokuseringen, möjliggöra snabbare beslutsfattande och förbättra möjligheterna att omsätta strategin i praktiken.

Medlemmarna i koncernens ledningsgrupp är koncernchefen, cheferna för de tre affärsområdena, ekonomi, juridiska ärenden, kommunikation och varumärkesledning, personal samt strategi och affärsutveckling.

Bageriverksamheten

I Fazers tillväxtstrategi ingår också att expandera till nya produkter och kategorier. Det blir allt viktigare att ha en gemensam innovationsprocess inom bageriverksamheten för att effektivt kunna styra produktutvecklingen. Enligt den strategiska fokuseringen på verksamheten kommer innovationer över landsgränserna att spela en ännu större roll i de pågående satsningarna att bredda Fazers portfölj med konkurrenskraftiga nya produkter.

Konkurrensen är mycket hård inom bageriverksamheten, och den viktigaste utvecklingen 2013 var den snabba tillväxten inom kategorin bake-off på den finländska marknaden. Konsumtionen av butiksgräddade bake-off produkter har nästan fördubblats, vilket har medfört en drastisk nedgång i efterfrågan på förpackat färskbröd. För att anpassa sig till denna trend har bageriverksamheten fokuserat på att utveckla kategorierna bake-off och djupfrysta produkter med målet att bli en av marknadsledarna inom området. Dessutom fortsätter utvecklingen av verksamheten med butiksbagerier och bageributiker. Tillsammans med Fazers välutvecklade kategori för förpackat färskbröd gör detta att Fazer kan erbjuda konsumenterna ett heltäckande sortiment.

Bageriverksamheten ökade sin försäljning avsevärt på den viktiga tillväxtmarknaden Moskva under 2013. Ryssland har varit ett av koncernens viktigaste investeringsområden under årens lopp. Effektiviteten och flexibiliteten förbättrades avsevärt under året tack vare en modern multilinje som installerades på bageriet i Moskva i slutet av 2012. Multilinjen möjliggör tillverkning av flera olika sorters produkter. Den minskade också transporterna mellan St. Petersburg och Moskva med ungefär 50 procent 2013.

Konfektyrverksamheten

Fazer fortsätter att sträva efter tillväxt inom konfektyrverksamheten i Finland, Norden och Baltikum samt travel trade genom en tydligt definierad varumärkesportfölj med en stor tillväxtpotential. I Sverige var fokuseringen på ledande konfektyrvarumärken, som Karl Fazer, mycket framgångsrik under året. Tack vare fokusering på ett utvalt sortiment ökade även varumärkesmedvetenheten bland konsumenterna.

Konfektyrverksamheten fastställde målet att 50 procent av tillväxten ska ske utanför Fazers hemmamarknader inom de närmaste fem åren. Produktlinjen Fazer Magic, som har tagits fram i samarbete med resenärer, kommer i huvudsak att säljas på internationella flygplatser, färjor och i utvalda caféer och varuhus över hela världen.

Fazers mission att skapa smakupplevelser ger inspiration i arbetet. Den framgångsrika lanseringen av kex under året stödde strategin att expandera till nya produkter och bidrog till att Fazer fördubblade sin marknadsandel i Finland. Under 2013 lanserade Fazer kex under bland annat de välkända konfektyrvarumärkena Julia, Marianne och Suffeli. Det nya sortimentet introducerades också utanför Finland genom lanseringen av de nya Geisha-kexen i Sverige och Estland. Kexverksamheten är ett bra exempel på tillväxt och utvidgning genom innovationer och produktutveckling. Fazer eftersträvar liknande möjligheter inom andra kategorier.

Måltidstjänstverksamheten

Strategiutvecklingen inriktas på att definiera tillväxtmöjligheter inom utvalda segment med anpassade måltidstjänster. Lika viktigt är att utveckla nya erbjudanden. Fazer ser nya möjligheter att möta gästernas föränderade beteende och nya behov utöver lunchverksamheten i restaurangerna, till exempel med take away- och catering­lösningar.

Det nya take away-konceptet är en innovativ lösning där gästerna antingen kan köpa förpackade färdiga måltider i restaurangen eller beställa nylagad mat online som de sedan smidigt kan hämta i restaurangen. Konceptet testas för närvarande i Finland och Sverige och konsumenter i hela Norden har visat stort intresse.

Fazer fortsatte växa under år 2013 genom förvärvet av Skandinavisk Mat Invest (SMI) i Norge. I och med företagsköpet mer än dubblerades Fazers måltidstjänstverksamhet i Norge. Integrationen av Scandinavian Facility Management AB (SFAB) i Sverige slutfördes också med framgång. Genom detta stärktes företagets position på marknaden, samtidigt som synergier skapades inom upphandling och skalfördelar uppnåddes.

Serviceupplevelsen är en oskiljaktig del av måltidstjänsterna. Under 2014 kommer ytterligare satsningar på att förstärka den redan höga kvaliteten i olika led i verksamheten att skapa ytterligare värde för både kunder och gäster.

Hållbar utveckling, hälsa och välmående är viktiga delar av Fazers måltidstjänstverksamhet. År 2013 tog Fazer Food Services fortsatta initiativ inom detta område, exempelvis satsningarna för att minska matsvinnet, informera om ursprung samt öka andelen ekologiska råvaror i sitt sortiment. Hållbarhet och välbefinnande fortsätter att vara viktiga områden i utvecklingen av nya erbjudanden för att svara på framtida gästers behov.

Fazer Cafés

Fazer Cafés lanserade sitt nya cafékoncept med framgång 2013 och öppnade ett och förnyade fyra caféer. Affärsenhetens strategi koncentrerar sig på att utnyttja fördelarna med det nya kvalitetsorienterade konceptet och att stärka bandet mellan Fazer och konsumenterna genom att erbjuda en unik Fazer-upplevelse.

Fazer Mill & Mixes

Strategin för Fazer Mill & Mixes fokuserar på den starka befintliga kvarnverksamheten och på internationell tillväxt inom produkter med mervärde. Investeringen i havrekvarnen i Lahtis i Finland slutfördes 2013. Att öka verksamheten vid den nya kvarnen, som förser både Fazers egna bagerier och övriga kunder med förstklassiga havreprodukter, är ett viktigt fokusområde 2014.