Fazer-koncernen visade ­tillväxt, trots att marknads­läget var utmanande. Resultatet var tillfreds­ställande men låg under fjolårets nivå.

Den allmänna ekonomiska situationen var svag på Fazers huvudmarknader under år 2013. Detta ledde till låg konsumtion, uppsägningar inom flera branscher och allmän osäkerhet inom ekonomin. Läget påverkade också Fazers verksamhet.

Inom bageriverksamheten var de största utmaningarna den fortsatt höga volatiliteten i råvarupriserna, den krympande marknaden för förpackat bröd och den ökande priskonkurrensen. Andelen bake-off (fruset bröd som gräddas i butikerna) ökar samtidigt som priskonkurrensen beträffande förpackat bröd blir hårdare framför allt i Finland. Fazers andel av bagerimarknaden minskade i Finland och Sverige, men växte i Ryssland. Totalt försämrades resultatet. För att svara på den ökade efterfrågan på havre investerade Fazer i en ny havrekvarn som öppnades under året. De första havreleveranserna skedde i oktober.

Inom konfektyrverksamheten minskade den totala efterfrågan framför allt i Finland. Fazers marknadsandel ökade dock på alla huvudmarknader. Omsättningsutvecklingen för konfektyrverksamheten var positiv, bland annat tack vare framgångsrika lanseringar av kexprodukter under varumärket Fazer. Den i slutet av år 2012 förvärvade kexverksamheten överskred klart förväntningarna för 2013.  Resultat för konfektyrverksamheten var tillfredsställande men var lägre än året innan.

Café- och bageributiksverksamheten påverkades negativt av den varma sommaren, och målen nåddes inte. I enlighet med Fazers strategi öppnades sex bageributiker, ett café och två närbagerier (shop-in-shops) under år 2013.

Fazers måltidstjänstverksamhet led av uppsägningar hos kunderna. Fazer förstärkte sin position i Norge genom förvärv av Skandinavisk Mat Invest AS (SMI), som i sin tur äger Wilberg AS, Maestro F&B AS och Holmedals Kantineservice AS. SMI är verksam inom måltidstjänstbranschen och erbjuder contract catering av hög kvalitet med kunden i fokus. Inom måltidstjänstverksamheten blev resultatet i Finland lägre än året innan, men på de övriga marknaderna var resultatutvecklingen positiv.

Resultat och finansiell ställning

Trots det utmanande marknadsläget ökade koncernens omsättning med 2,3 procent och uppgick vid utgången av perioden till 1 695,7 M€ jämfört med 1 656,9 M€ år 2012.

Tillväxten i omsättning var starkast i kvarnverksamheten men god också i konfektyrverksamheten samt måltidstjänstverksamheten i Norge, Sverige och Danmark. Valutakursernas inverkan på omsättningen var cirka -15 M€, närmast beroende på att den ryska rubeln försvagades gentemot euron. Nettoinverkan på omsättningen av inköpt och avslutad verksamhet var +36,5 M€.

Fazers resultat var tillfredsställande men låg under fjolårets nivå. Koncernens totala rörelsevinst uppgick till 49,0 M€ jämfört med 68,6 M€ året innan. Räkenskapsperiodens vinst var 23,9 M€ (34,4 M€ år 2012). Lönsamheten förbättrades inom kvarnverksamheten, inom måltidstjänstverksamheten i Skandinavien, inom konfektyrverksamheten i Sverige och Ryssland samt inom bageriverksamheten i Sverige. Däremot försämrades den för både bageri- och måltidstjänstverksamheten i Finland. 

Koncernens finansiella ställning är fortsättningsvis stark. De räntebärande nettoskulderna minskade och var vid utgången av året 33,3 M€ (46,7 M€ år 2012). Koncernens soliditet var 58 procent (57 procent 31.12.2012) och nettoskuldsättningsgraden uppgick till 6 procent (8 procent 31.12.2012).

Affärsverksamhetens kassaflöde var 115,3 M€ (155,6 M€ 2012). Bruttoinvesteringarna uppgick till 79,7 M€ (84,1 M€ 2012). Största delen av bruttoinvesteringarna består av förvärvet av SMI, investeringar i ny produktionsutrustning och uppgradering av existerande anläggningar i bageri- och konfektyrverksamheten.

Personal

Den 31 december 2013 uppgick antalet anställda i Fazer-koncernen till 15 595 personer (15 542 år 2012). Vid utgången av året var 116 personer (120 år 2012) anställda av koncernens moderbolag, inklusive kvarnverksamheten.

Forskning och utveckling

Fazer deltog under året i internationella forskningsprojekt, verkade i internationella nätverk och drev egna forskningsprojekt. Fazer samarbetar med Helsingfors Universitet i en undersökning vars mål är att klargöra den mörka chokladens hälsopåverkan. Arbetet fortgick enligt plan och resultaten kommer att utvärderas under våren 2014.  Andra viktiga forskningsområden var råg, kolhydrater, bland annat hur olika kolhydratrika födoämnen påverkar blodsockret, samt havre och xylitolprodukter.

Det intensiva samarbetet och kontakterna med finländska och utländska universitet och forskningsinstitut fortsatte under år 2013. Investeringarna i forskning och utveckling steg med 19,4 procent.

Fazer-koncernens forsknings- och utvecklingskostnader uppgick till 10,0 M€ år 2013, inklusive kostnader i enheterna för utveckling av nya produkter (8,4 M€ år 2012).

Kvalitet, miljö och företagsansvar

Kvaliteten på Fazers produkter och tjänster prioriteras högt i all verksamhet. Företaget har utvecklat en egen standard för livsmedelssäkerhet, med målsättningen att ytterligare förbättra Fazers produktsäkerhet och att utveckla medarbetarnas kompetens i livsmedelssäkerhetsfrågor. Arbetet inleddes 2012 och har fortsatt 2013 med en livsmedelssäkerhetsanalys, som genomfördes i alla verksamhetsländer.

Fazer har sedan flera år mätt hur intressegrupperna uppfattar företaget i Finland genom Reputation Institutes modell RepTrak®. I år utvidgades undersökningen till att även omfatta Sverige och St. Petersburgs-området i Ryssland. Fazer har ett gott rykte på alla dessa marknader.

Under året arbetade Fazer med att definiera miljöstandarder för sin verksamhet samt fortsatte arbetet med att ständigt förbättra energieffektiviteten och öka användningen av förnybar energi.  Fazer fortsatte att arbeta för ansvarsfull inköpsverksamhet, bland annat ansvarsfulla inköp av kakao.

Inom måltidstjänstverksamheten fortsatte arbetet med att utveckla det ekologiska utbudet. I Sverige certifierades ytterligare nio restauranger enligt KRAV-standarden, som är Sveriges mest kända miljömärkning för mat, och i Finland ligger redan 70 procent av restaurangerna på steg 2 i programmet Stegvis mot eko. I Danmark låg fokus starkt på portionsstorleken för att minska mängden avfall och det kontinuerliga arbetet för hållbar utveckling i allmänhet.

Fazer Blå var igen Finlands mest uppskattade brand och Fazer kom på andra plats i en årlig undersökning.

Riskhantering

Inom ramen för koncernens riskpolicy genomförs regelbundet utvärderingar och analyser av strategiska, operativa och finansiella risker. Koncernbolagen har definierat sina mest betydande risker, uppgjort verksamhetsplaner för att minska dem och inlett arbetet med att verkställa planerna. Fazer-koncernens mest betydande risker hänför sig till verksamhet på tillväxtmarknader. Andra större risker är störningar i produktions- och leveranskedjan, förändringar i kund- och leverantörsledet samt risker förknippade med betydande prisfluktuationer för de viktigaste råvarorna. Koncernens ekonomiska risker och skaderisker hanteras i enlighet med en av styrelsen fastställd policy.

Förändringar i koncernstrukturen

Fazer fortsatte att investera i sin kärnverksamhet. Bolaget förvärvade SMI i Norge, vars verksamhet omsatte 8,7 M€ under november–december 2013. Förvärvet stärker Fazers position på marknaden för måltidstjänster i Norge.

Förenklingen av koncernstrukturen fortsatte under år 2013. För att minska det administrativa arbetet och kostnaderna samt flytta fokus från den juridiska strukturen till den operativa affärsorganisationen likviderades eller fusionerades totalt sex koncernbolag i Danmark, Sverige och Ryssland.

Aktier och aktiekapital

I slutet av år 2013 hade moderbolaget 3 958 763 preferensaktier och 2 365 200 stamaktier. Preferensaktierna medför företrädesrätt framom stamaktierna till årlig utdelning av bolagets utdelningsbara vinstmedel om minst 6 procent av aktiens nominella belopp. Vid bolagsstämma berättigar varje stamaktie till tio röster och varje preferensaktie till en röst. 

Förvaltning och revisorer

På bolagsstämman den 21 mars 2013 omvalde stämman följande styrelseledamöter: Berndt Brunow (ordförande), Klaus Cawén, Anders Dreijer, Ketil Eriksen, Fredrik Fazer, Jan Fazer, Leif Hagelstam, Johan Linder och Juhani Mäkinen.

CGR-samfundet PricewaterhouseCoopers valdes till revisor med Kim Karhu, CGR, som huvudansvarig revisor.

I enlighet med sitt beslut att avgå året då han fyller 60 lämnade koncernchef Karsten Slotte företaget i oktober 2013. Fazers nya koncernchef Christoph Vitzthum började den 1 oktober.

Utsikter för år 2014

På Fazers huvudmarknader är utsikterna osäkra. Den höga volatiliteten i råvaru­­­­priserna kommer att påverka verksamhets­förutsättningarna under år 2014. Priset på framför allt kakao steg under år 2013 och förväntas ligga på en hög nivå också under år 2014. Den hårda konkurrensen förväntas fortsätta i bageriverksamheten.

Under år 2014 kommer Fazer att fortsätta förverkliga sin strategi. Målet är att växa lönsamt inom nuvarande och nya produktkategorier på både hemmamarknaderna och utvalda tillväxtmarknader. Under året förväntas omsättningen och lönsamheten öka.

Förslag till disposition av bolagets vinst

Moderbolagets utdelningsbara vinstmedel uppgår till 441 003 229,49 euro, varav 27 148 975,15 euro utgörs av räkenskapsperiodens vinst.

Styrelsen föreslår för bolagsstämman att de utdelningsbara vinstmedlen disponeras på följande sätt:

- som dividend utbetalas 3,30 €/aktie dvs. sammanlagt 20 869 077,90 €

-                                     som vinstmedel kvarlämnas 420 134 151,59 €
-------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                               441 003 229,49 €   

 

Den föreslagna dividendutbetalningen äventyrar inte bolagets betalningsförmåga.