Fazer behandlar alla som jobbar för och med företaget rättvist. Medarbetarna gör Fazer.

Mål:

 • Ha skickliga, motiverade och välmående medarbetare samt en välfungerande personalledning
 • Respektera alla medarbetare och erbjuda dem en jämlik arbetsplats genom ett meningsfullt arbete, motivation och en trygg arbetsmiljö
 • Utveckla en mångkulturell arbetsplats som både en styrka och en framgångsfaktor

Prestationer 2015

 • Fazers förhållningssätt, Fazer Behaviours, fastställdes efter workshoppar med Fazers medarbetare där man diskuterade vad en högpresterande kultur innebär
 • Fazer-filosofin, som vägleder medarbetarna och cheferna i alla medarbetarfrågor, fastställdes
 • Medarbetarindexet visade att medarbetarnöjdheten var 73,4 (2014: 71,7)
          - Välmåendeindexet var 71,7 (2014: 69,4)
          - Ledarskapsindexet var 73,3 (2014: 70,9)
          - Engagemangsindexet var 77,5 (2014: 75,5)
 • Svarsprocenten i medarbetarundersökningen var exceptionellt hög, 84,4 procent
 • Arbetet med en mångfaldsplan inleddes
 • Frekvensen av olyckor som leder till sjukfrånvaro (LTAF, lost time accident frequency) minskade med 13,8 procent från 2014
 • Över 15 100 säkerhetssamtal fördes med medarbetare och antalet säkerhetsobservationer på Fazers produktionsanläggningar ökade med 38,4 procent från 2014
 • Minimikrav på åtgärder inom välmående definierades för affärsenheterna och inkluderades i lokala åtgärdsplaner

Vägen framåt

 • Fortsätta att skapa en högpresterande kultur: en kultur av positivitet, samarbete, personligt ansvar, feedback och förtroende
 • Implementera Fazers förhållningssätt i det dagliga arbetet
 • Fortsätta att arbeta för att nå målet med noll olyckor
 • Uppdatera strategin för välmående
 • Fastställa ett mål för nyckeltalet sjukfrånvaro för 2016
 • Fokusera på de utvecklingsområden som framkommit i resultaten i medarbetarundersökningen
 • Utveckla arbetssätt genom att publicera riktlinjer för flexibelt arbete och nya samarbetsverktyg
 • Fortsätta arbetet med diversitet genom lokala samtal

Länk: Företagsansvar PDF, sidan 22