Det är av yttersta vikt för Fazer att förstå förändringarna i omgivningen och vilken inverkan de har. Dessa förändringar – särskilt utvecklingen av konsumenternas beteende och livsstil – inspirerar Fazer att modigt utforska, upptäcka och skapa nya smakupplevelser. Det är enbart genom att lyssna på kunder och konsumenter som Fazer kan fokusera på rätt områden och växa.

Sedan 1891 har Fazer vuxit kontinuerligt samtidigt som livsstilen i omvärlden har förändrats, vilket inneburit möjligheter att skapa framgångsrika produkt- och varumärkesupplevelser i människors vardag. Fazers mål är att erbjuda produkter, tjänster och varumärken som de flesta konsumenter kan relatera till och uppskatta, både nu och i framtiden. Fazers mission är att skapa smakupplevelser, och företaget vägleds av sin insikt i hur konsumenter väljer varumärken som passar deras individuella behov och värderingar. 

Vägen framför oss 

För att säkerställa sin konkurrenskraft och framtida framgång kommer Fazer att skapa mervärde och sträva efter en lönsamhet som växer snabbare än omsättningen. Som värdeskapande företag kan Fazer skapa lönsam tillväxt under många år framöver. Det innebär att höja effektiviteten och att fortsätta investera i och utveckla företagets nuvarande verksamhet. Fazer har också goda möjligheter att växa utanför nuvarande verksamhetssfär, särskilt till områden som ligger nära och har synergier med nuvarande affärsverksamheter. Koncernens mål är också att delta i en omstrukturering av branschen, för att skapa mervärde. Fazer ser både organisk tillväxt och förvärv som möjligheter att växa.  

Fazers affärsverksamheter måste vara i toppskick för att möjliggöra tillväxt och utveckling. Fazers mål är också att vara relativt sett mindre beroende av den finländska marknaden genom att öka aktiviteten utanför Finland inom all affärsverksamhet.  

Koncernens övergripande mål är lönsam tillväxt och det finns tydliga möjligheter att nå det, främst genom en förbättring av lönsamheten. När det gäller resultat och effektivitet är Fazers framtida framgångar beroende av kompetenta och engagerade medarbetare, och företaget inför en högpresterande kultur för att hjälpa Fazer att nå sin fulla potential. Framgång bygger på en gemensam passion för att leva upp till en inspirerande vision. Alla behöver motivation att uppnå individuella mål som tydligt är en del av ett större mål.  

Att prestera bra handlar om att göra sitt bästa i sin roll och att alla medarbetare varje dag ska gå hem både nöjda och stolta över vad de har åstadkommit. Detta kräver ett enhetligt och fokuserat ledarskap, som Fazer satsar mycket på att implementera. 

Den nya ekonomiska realiteten 

Den ekonomiska återhämtningen i Finland och på Fazers övriga hemmamarknader går fortsatt långsamt. Samtidigt är resultatpressen stor på detaljhandeln. Konsumenterna tvingas anpassa sig till denna ”nya normala” ekonomiska realitet som blivit mer långvarig än man tidigare trott. Under de senaste åren har handelns egna varumärken blivit populära eftersom de erbjuder ett brett urval alternativ. Det innebär att Fazer har hårdare konkurrens än någonsin tidigare.  

Dessutom kommer råvarukostnaderna sannolikt att variera kraftigt de närmaste åren och enhetspriserna förväntas stiga med tiden. Kostnaderna för avfallshantering kommer också att öka framöver, liksom kostnaderna för energi.  

När det gäller det politiska klimatet och lagstiftningen är det positivt för Fazer att den finländska regeringen hösten 2015 beslutade att återkalla punktskatten på konfektyr för att återbörda jämlikheten på marknaden. Beslutet normaliserar konkurrensläget för finländska företag i jämförelse med utländska konkurrenter. Användningen av socker i produkter och dess effekt på folkhälsan kommer trots det att få ytterligare fokus i offentligheten, och Fazer måste både lyfta frågan och informera allmänheten.  

Det rådande geopolitiska och ekonomiska läget är också instabilt och kommer sannolikt att vara det även framöver. Utöver det finns en ökad medvetenhet om hälsosamma, naturliga, ansvarsfullt producerade och lokala produkter. Efterfrågan på etiska och hållbara produkter och tjänster är numera en del av den dagliga konsumtionen och är ett område där Fazer måste utvecklas ytterligare. Även om avsevärda framsteg har gjorts, måste ytterligare satsningar göras på bättre transparens i värdekedjorna där Fazer verkaroch kontrollfördelningen kommer att öka i betydelse i framtiden.  

Det politiska läget i Ryssland är en annan nyckelfaktor för Fazer, och dess effekter följs noggrant. Fazer har varit framgångsrikt i Ryssland, och koncernens långsiktiga plan är att fortsätta att investera i och utveckla verksamheten i Ryssland. 

Varumärkesstrategi 

Fazer är byggt på starka varumärken och utvecklar dem hela tiden för att skapa ytterligare tillväxt. Strategin för varumärket Fazer uppdaterades under 2014 och 2015, och följande mål fastställdes: skapa tillväxt inom alla affärsverksamheter genom att använda varumärket Fazer, öka varumärket Fazers närvaro och synlighet ytterligare, visa tydligt för både kunder och konsumenter vilket mervärde varumärket Fazer skapar och, slutligen, prioritera varumärket Fazer när det gäller innovationer, investeringar och marknadsföring. 

Implementeringen av varumärkesstrategin pågår på affärsverksamhets- och koncernnivå och kommer att synas allt mer i Fazers produkter och tjänster under 2016 och därefter. 

Nytt besökscenter 

Ett exempel på varumärkesstrategin är Fazers nya besökscenter som kommer att öppnas i september 2016 i samband med koncernens 125-årsjubileum. Målet är att skapa en inspirerande och lärorik varumärkesupplevelse som leder till en livslång relation med Fazer. 

Det nya besökscentret har designats för att vara en framstående plattform som synliggör Fazers autenticitet och arv och ger Fazer möjlighet till kontinuerliga möten med konsumenterna. Dessutom kommer centret att kunna ta emot tre gånger så många besökare som för närvarande. 

Ansvarstagande 

Företagsansvar och arbetssäkerhet fortsätter att vara en integrerad del av företagets framtida strategi, verksamhet och identitet. Fem strategiska områden som omfattaall verksamhet i koncernen utgör stommen för Fazers företagsansvarsprogram. 

Anpassning och utveckling för att möjliggöra tillväxt 

Fazer möter förändringarna i affärsmiljön på olika sätt. En viktig faktor är den ökande trenden mot bättre hälsa och välbefinnande. Exempel på det är ett koncept som inkluderar mer grönsaker i Fazer Food Services rätter, Fazer Alku-gröt i Finland, ett rotfruktsbröd i Sverige och Finland och Healthy Energy-bröd i Ryssland. Fazer har också fortsatt att utveckla nya produkter och koncept för 2016, bland annat lakrits och Fazer Baker’s Market-konceptet. 

Snacks är ett annat viktigt utvecklingsområde. Mellanmålskategorin växer snabbt och kommer att påverka alla Fazers verksamheter, och även det faktum att hushållen generellt sett blir mindre medför behov av anpassning. Fazer anser att digitaliseringen skapar nya möjligheter ur tillväxt- och utvecklingsperspektiv. Fazer har gjort ett strategiskt val att använda digitalisering för att skapa relationer med både konsumenter och återförsäljare.  

Varje affärsverksamhet har en egen roll 

I sin uppdaterade strategi tar Fazer noga hänsyn till relevanta förändringar i konsumentbeteende och rådande affärsmiljö.  

Fazer Bageri kommer att utveckla ett starkt konsumentorienterat sortiment och sälja lösningar till sina samarbetspartner, med fokus på färska och frysta produkter, och växa till kategoriledare på Fazers hemmamarknader. Dessutom kommer Fazer Bageri i allt större utsträckning även att hjälpa sina samarbetspartner inom bagerikategorin att växa. 

Snacks är en växande trend och en viktig framtida tillväxtmöjlighet för Fazer Konfektyr. Dessutom kommer konfektyrsortimentet att optimeras. Närvaron på Fazers kärnmarknad Finland stärks och verksamheten i Sverige och Ryssland utvecklas ytterligare. Fazer Konfektyr kommer också att optimera sin leveranskedja och stärka de strategiska partnerskapen med sina viktigaste kunder. 

Fazer Food Services kommer att axla en tydlig ledarroll inom företags- och industrisektorerna genom att driva utvecklingen av contract catering-verksamhet och -lösningar, och fokuserar samtidigt på att expandera inom alla sektorer med sektorspecifika lösningar. Den offentliga sektorn erbjuder speciellt intressanta tillväxtmöjligheter. Fazer Food Services fokuserar på operativ effektivitet för att skapa mervärde för sina kunder samt på utveckling och ökat ansvar hos de 6 000 medarbetare som gör skillnad i restaurangerna varje dag. Arbetsmiljö- och säkerhet samt råvaruinköp och –hantering kommer att stärkas ytterligare under 2016 och därefter. 

Med stöd av sin marknadsposition kommer Fazer Mill & Mixes att skapa tillväxt inom lösningar genom att ta steget in på marknaden för havrederivat och öka havrevolymerna inom kvarnverksamheten. Fazer Cafés kommer att fokusera på att vidareutveckla sitt koncept, stärka bandet till konsumenterna och fungera som ett flaggskepp för Fazers hela sortiment. 

Överträffa förväntningar 

Fazers vision är ”Vi överträffar dina förväntningar”. Den kan ses som ett tydligt ställningstagande för Fazers passion och ambition, riktat till alla intressegrupper, oavsett om det gäller konsumenter, kunder eller Fazers egna medarbetare. Visionen representerar också både företagets ledstjärna och etiska grundsyn och uttrycker Fazers mål och ambitioner sammanfattade i fyra ord. Den styr verksamheten i både nuet och framtiden. 

Framgång bygger på en gemensam passion för att leva upp till en inspirerande vision. Alla behöver motivation att uppnå individuella mål som tydligt är en del av ett större mål. 

Fazers mål är att erbjuda produkter, tjänster och varumärken som de flesta konsumenter kan relatera till och uppskatta, både nu och i framtiden. 

Bilden av Fazer-staden vägleder dig genom Fazer-koncernens strategi 

Om man ser strategin som en guidad rundtur genom Fazers verksamhetslandskap, måste turen börja med vägen uppe till vänster i bilden. 

Första anhalten är vid arvet, den historiska måttstock som fortfarande vägleder dagens Fazer. 

Efter att noggrant ha beaktat koncernens värderingar och etiska principer är en paus för att komma ihåg Fazers grundläggande mission, att skapa smakupplevelser, på sin plats. 

Rundturen fortsätter sedan och utforskar de nationella och internationella influenser som inspirerar Fazer att både förändras och anpassa sig till de moderna konsumenternas behov. 

ljande steg är en påminnelse om Fazers tre åtgärder: effektiv verksamhet, konsumentdriven innovation och affärsstrategier. 

Mot slutet av rundturen finns de fem strategiska pelarna som skapar grunden för det som driver Fazer-koncernen framåt. 

Rundturen har nått sitt mål: skapandet av Fazer-upplevelsen. Njut av den!