Fazers resultat förbättrades fortsättningsvis år 2015. Den rapporterade omsättningen var lägre än 2014, men rörelsevinsten ökade. Mätt med jämförbara valutakurser ökade också omsättningen. Under 2015 skedde inga stora förändringar i företagets verksamhetsstruktur. Den nya affärsorganisationen, som infördes 2014, var till fullo i bruk och utgjorde en god grund för att möta den utmanande verksamhetsmiljön. Fazer hade fortsatt fokus på att förbättra effektiviteten inom flera områden och gjorde också stora framsteg med att förbättra säkerhetskulturen.

Marknaden och verksamhetsmiljön

Verksamhetsmiljön var fortsättningsvis utmanande på Fazers nyckelmarknader under år 2015. Det ekonomiska läget i Finland förblev svagt. I Ryssland krympte ekonomin och den snabba nedgången i oljepriset påverkade också ekonomin i Norge. Sverige visade dock tecken på tillväxt. De svagare valutorna i Ryssland, Sverige och Norge påverkade därtill Fazers verksamhet och finansiella resultat 2015.

Fazer Bageri påverkades av försvagningen av rubeln och den höga inflationen, som förminskade konsumenternas köpkraft i Ryssland. Den intensifierade priskonkurrensen på den finländska marknaden var betydande. I Sverige växte brödmarknaden något, men tillväxten var störst inom segment där Fazers marknadsandel är relativt liten. Nyheterna fortsatte att spela en viktig roll i Fazer Bageris produktutbud i konkurrensen på en tuff marknad: goda exempel är rotfruktsbrödet som lanserades i Sverige och Health Energyprodukterna som lanserades i Ryssland. Stängningarna av bagerierna i Tallinn, Ulvsby och Hyvinge, som Fazer tidigare informerat om, slutfördes under 2015. Därtill genomfördes samarbetsförhandlingar vid bageriet i Vanda, som avslutades med beslutet att minska antalet anställda med 40.

Den finländska konfektyrmarknaden minskade något från 2014 och även Fazers marknadsandel sjönk något, trots gott resultat och väl emottagna nyheter i chokladkategorin. I Sverige och Ryssland fortsatte Fazer Konfektyr dock att öka sin marknadsandel på de växande marknaderna. Andra höjdpunkter var det omfattande strategiarbetet som gjordes inom ramen för produktportföljen och lanseringen av den nya lakritsserien. Fazer Konfektyr fokuserade också på digital marknadsföring och utveckling av förpackningar. Den finländska regeringens beslut att avskaffa punktskatten på konfektyr, glass och läskedrycker i slutet av 2016 offentliggjordes i september.

Fazer Food Services verksamhetsmiljö 2015 karaktäriserades av den fortsatta ekonomiska nedgången på flera marknader, i kombination med högre förväntningar hos kunderna och ett konstant pristryck. Den sjunkande trenden för traditionell contract catering-verksamhet inom affärs- och industrisektorn fortsatte under 2015. Utöver fortsatta investeringar i nämnda sektorer fokuserade Fazer Food Services ytterligare på den offentliga sektorn. Goda exempel på tillväxt inom den offentliga sektorn var ett stort sjukhuskontrakt i södra Sverige och förvärvet av Seniori Ateria i Finland. Seniori Ateria är en växande affärsverksamhet, som producerar specialiserade måltidstjänster för seniorer som bor hemma och på servicehus runt om i Finland.

Den finländska veteskördens låga kvalitet och den kraftiga minskningen av mixförsäljningen till Ryssland karaktäriserade år 2015 för Fazer Mill & Mixes. Trots detta uppnådde affärsenheten goda resultat inom havreexporten och i lanseringen av nya havrederivat. Fazer Alku-gröten, som tillverkas av Fazer Mill & Mixes, valdes till årets livsmedelsprodukt i Finland. Fazer har säkrat tillgången till finländsk råg till långt in på 2017.

Fazer Cafés resultat förbättrades klart år 2016. Orsakerna till den lönsamma tillväxten är lanseringen av det nya cafékonceptet samt utveckling eller stängning av olönsamma enheter. Därtill fördes Fazers smakupplevelser till kunder i Tammerfors och Åbo, då caféer öppnades i städerna.

Finansiellt resultat

Koncernens omsättning påverkades av de försvagade valutorna i Ryssland, Sverige och Norge och uppgick till 1 576,1 M€ (1 647,7 M€ år 2014), vilket var en minskning på 4,3 % jämfört med året innan. Mätt med jämförbara valutakurser ökade omsättningen med 0,5 %.

Omsättningstillväxten mätt i lokal valuta var störst i Ryssland och Sverige, både för bageri- och konfektyrverksamheten. Den fortsatta ekonomiska nedgången påverkade omsättningen negativt i synnerhet i Finland, Danmark och Norge.

Koncernens rörelsevinst uppgick till 44,9 M€ (43,3 M€). Rörelsevinsten omfattar engångskostnader för omstruktureringar och nedskrivningar på 3,4 M€ (12,7 M€). Räkenskapsperiodens vinst var 19,7 M€ (16,5 M€). Lönsamheten för Fazer Bageri, Fazer Food Services och Fazer Cafés förbättrades, medan resultaten för Fazer Konfektyr och Fazer Mill & Mixes var lägre än föregående år.

Kassaflöde och finansiell ställning

Koncernens finansiella ställning är fortsättningsvis stark. De räntebärande nettoskulderna uppgick till -17,3 M€ (-20,7 M€) vid årets slut, det vill säga att koncernen var utan nettoskulder, vilket resulterar i en negativ nettoskuldsättningsgrad. Koncernens soliditet var 56 % (63 %).

Affärsverksamhetens kassaflöde var 110,7 M€ (130,4 M€) och bruttoinvesteringarna uppgick till 61,7 M€ (58,9 M€). Största delen av investeringarna bestod av ny produktionsutrustning och uppgraderingar av nuvarande maskiner i bageri- och konfektyrverksamheten.

Personal

Den 31 december 2015 uppgick antalet anställda i Fazerkoncernen till 14 709 personer (15 305 år 2014). Av dessa var 133 (127) anställda av koncernens moderbolag som inkluderar anställda i koncernledningen och Fazer Mill & Mixes.

Kvalitet, säkerhet och miljö

Fazer fortsatte att utveckla och förbättra kvaliteten, arbetshälsan och arbetssäkerheten samt miljöansvaret genom att fortsätta implementera sina interna program. Ledningssystemen certifierades av tredje part.

Inom kvalitet låg fokus på implementeringen av livsmedelssäkerhetscertifikatet FSSC 22000 på Fazers produktionsenheter. Innan utgången av 2015 var alla Fazers bagerier i Sverige och Ryssland, bagerierna i Vanda, Lahtis och Villmanstrand i Finland samt alla konfektyrfabriker i Finland certifierade.

År 2015 vidtog man många åtgärder för att förbättra arbetssäkerheten. Fazer ökade antalet säkerhetsobservationer och säkerhetsdialoger, med fokus på att engagera medarbetarna och minska riskerna. Säkerhetsdialogerna är en del av de individuella utvecklingssamtalen och förs också när en medarbetare återvänder efter semestern. Därtill organiserades flera säkerhetskampanjer för att främja säkerheten på arbetsplatsen. Olyckor motverkades också genom undervisning i hur man arbetar säkert. Säkerhetsträning för förmän och säkerhetspersonal var ett av fokusområdena. QEHS-stödet och –expertisen förstärktes på enheter inom hela företaget.

För att stöda säkerhetsarbetet har Fazer ställt upp bonusmålet att minska frekvensen olyckor som leder till sjukfrånvaro med 20 procent per år. Målet uppnåddes inte 2015, men företaget lyckades minska olycksfallsfrekvensen med 13,8 % jämfört med 2014.

Fazer har ISO 14001-certifikat för största delen av verksamheten och förbättrade miljöstyrningen. År 2015 uppnådde Fazer sitt mål om att andelen förnybar energi ska utgöra 70 procent av elförbrukningen.

Företagsansvar

Fazer gjorde betydande framsteg i att uppnå sina företagsansvarsmål år 2015. Till höjdpunkterna hörde att Fazer ökade andelen grönsaker i Fazer Food Services utbud, ökade andelen ansvarsfullt producerad kakao till 72 procent i konfektyrverksamheten, publicerade en ny människorättspolicy, tog steg för att förbättra arbetssäkerheten och stödde den finländska rågproduktionen.

Riskhantering

Fazer utvärderar och analyserar regelbundet de strategiska, operativa och finansiella riskerna inom ramen för koncernens riskpolicy och vidtar åtgärder för att minimera riskerna. Endast några få mindre risker realiserades 2015.

Forskning och utveckling

Att utnyttja forskningsresultaten i utvecklingen av nya produkter och att öka kommunikationen inom området var nyckelteman inom forskning och utveckling år 2015. Fazers studie om mörk choklad i samarbete med Helsingfors Universitet publicerades i Nutrition Journal. Forskning inom produktkvalitet gav lovande lösningar för att hantera fettblomning och kakaoflavonoler i chokladprocessen. Fazer undersökte möjligheten att minska salt och socker i konfektyr- och bageriprodukter, utforskade växtproteiningredienser och utvecklade basprototyper för näringsrika växtbaserade rätter. Två kliniska försök där man undersökte olika vete- och rågbröds gastrointestinala effekter genomfördes också. Det aktiva samarbetet och kontakterna med universitet och forskningsinstitut fortsatte. Koncernens forsknings- och utvecklingskostnader uppgick till 10,5 M€ år 2015 (10,8 M€).

Förändringar i koncernstrukturen

Fazer förvärvade den lilla finländska, specialiserade måltidstjänstverksamheten Seniori Ateria, omfattande tre bolag, i slutet av året. Projektet att förenkla koncernstrukturen fortsatte och tre av koncernens bolag fusionerades i Norge för att minska det administrativa arbetet och kostnaderna. Verksamheten för caféerna i Sverige flyttades operativt från Fazer Cafés till Fazer Food Services i början av år 2015.

Aktier och aktiekapital

I slutet av år 2015 hade moderbolaget 3 958 763 preferensaktier och 2 365 200 stamaktier. Preferensaktierna medför företrädesrätt framom stamaktierna till årlig utdelning av bolagets utdelningsbara vinstmedel om minst 6 procent av aktiens nominella belopp. Vid bolagsstämma berättigar varje stamaktie till tio röster och varje preferensaktie till en röst.

Förvaltning och revisorer

På bolagsstämman den 26 mars 2015 omvalde stämman följande styrelseledamöter: Berndt Brunow (ordförande), Anders Dreijer (vice ordförande), Klaus Cawén, Ketil Eriksen, Jan Fazer, Leif Hagelstam, Johan Linder och Juhani Mäkinen. CGR-samfundet PricewaterhouseCoopers valdes till revisor med Martin Grandell, CGR som huvudansvarig revisor.

Utsikter för år 2016

Den intensiva konkurrensen på samtliga marknader och inom all affärsverksamhet samt den ekonomiska osäkerheten i Europa och Ryssland förväntas fortsätta 2016. Fazer fortsätter att verkställa sin strategi inom alla affärsverksamheter. Målet är att uppnå lönsam tillväxt inom nuvarande och nya produktkategorier, både på hemmamarknaderna och utvalda tillväxtmarknader. Koncernens omsättning förväntas öka något år 2016, men är beroende av utvecklingen av företagets icke-euro nyckelvalutor. För att stärka företagets konkurrenskraft och lönsamhet fortsätter Fazer arbeta med de identifierade åtgärderna för att öka effektiviteten. Fazer fokuserar fortsättningsvis på att utveckla nya produkter och tjänster samt på att införa en högpresterande arbetskultur. I september 2016 har det gått det 125 år sedan Fazer grundades. Som en del av företagets firande av jubileet kommer Fazer att öppna ett nytt besökscenter i Vaarala, Finland. Fazers mål är att skapa en inspirerande och lärorik varumärkesupplevelse som leder till ett livslångt förhållande till Fazer.

Förslag till disposition av bolagets vinst

Moderbolagets utdelningsbara vinstmedel uppgår till 413 742 348,51 euro varav 24 031 800,99 euro utgörs av räkenskapsperiodens vinst. Styrelsen föreslår för bolagsstämman att de utdelningsbara vinstmedlen disponeras på följande sätt:

som dividend utbetalas 3,00 €/ aktie dvs.

sammanlagt                                        18 971 889,00 €

som vinstmedel kvarlämnas             413 742 348,51 €

___________________________________________

                                                          394 770 459,51 €

Den föreslagna dividendutdelningen äventyrar inte bolagets betalningsförmåga.