Fazers verksamhet bygger på ansvarsfull användning av naturresurser.

Mål

 • Minska klimatpåverkan och förbättra energieffektiviteten
 • Förebygga avfall och råvarusvinn
 • Hantera och använda vattenresurser på ett ansvarsfullt sätt
 • Stödja hållbara odlingsmetoder och förhindra utarmning av den biologiska mångfalden
 • Öka miljömedvetenheten

Prestationer 2016

 • Genomförde energikartläggningar i verksamhetsländerna inom EU
 • Minskade energiförbrukningen med 4 procent per producerat ton
 • Ökade andelen förnybar elektricitet till 86 procent
 • Införde mål för minskat avfall på Fazer Bageri och Fazer Konfektyr
 • Utvecklade Fazers spannmålsvision – Fazers principer för hållbar spannmålsodling
 • Utvecklade åtagande för noll avskogning; identifi ade råvaror som kan orsaka avskogning
 • Fazer Food Services Sverige certifierades enligt de nya kraven i den uppdaterade standarden ISO 14001
 • Nya verksamhetsställen certifierades enligt ISO 14001 och den norska certifieringen Miljøfyrtårn

2017 och framåt

 • Gå vidare med åtagandet om noll avskogning
 • Fortsatta framsteg med Fazers spannmålsvision
 • Fortsätta arbeta för att öka medvetenheten om miljömässigt hållbar livsmedelsproduktion
 • Utvärdera vattenfrågor i produktionen och värdekedjan och ta fram en vattenplan
 • Fortsatta satsningar på att förbättra energieffektiviseringen på Fazers verksamhetsställen

 

Fazers företagsansvarsöversikt 2016 PDF