Fazers mission är att skapa smakupplevelser – det är syftet och det ultimata målet för alla medarbetare i företaget. För att kunna erbjuda konsumenterna godsaker, snacks eller måltider som ger dem glädje strävar Fazer efter att vara lyhört för deras behov och önskemål i denna snabbt föränderliga värld. Genom att uppmuntra mod och lust att upptäcka nya smaker breddar Fazer sitt produktutbud och lockar nya konsumenter på både befintliga och nya marknader.

Fazers strategi inkluderar många sätt att skapa lönsam tillväxt, bland annat genom att utveckla de nuvarande verksamheterna så att de bättre tillgodoser konsumenternas föränderliga behov. Människor har allt mer varierande och flexibla livsstilar, och denna förändring återspeglas även i form av nya matvanor. Det finns ett behov av produkter som är välsmakande, hälsosamma och lätta att äta i farten, under alla tider på dagen. Hälsosam och högkvalitativ näring i kombination med ett brett urval av snacks – med utrymme för små godsaker då och då – utgör grunden för Fazers framtid.

Fazer strävar efter tillväxt genom såväl företagsförvärv som organisk tillväxt. Under 2016 slutfördes tre företagsförvärv. Fazer Kvarn utökade sin havrekapacitet genom förvärvet av Frebaco Kvarn i Sverige. Fazer breddade sitt bagerisortiment genom att förvärva det finska hantverksbageriet Leipomo Keisari, eftersom det finns ett ökande intresse för hantverksbakat bröd bland konsumenterna. Genom förvärvet blev Fazer marknadsledande inom hantverksbakning i Helsingforsregionen. Finska Seniori Ateria, som förvärvades i slutet av 2015, blev en viktig del av Fazer Food Services. Fazer har också andra förvärv under arbete.

Fazer Konfektyr blev marknadsledande på kexmarknaden i Finland genom förvärv av tre välkända och högt ansedda varumärken – Domino, Fanipala och Jaffa. Samtliga tre kex lanserades ursprungligen av Fazer, Fanipala dock under namnet Fasupala som återspeglar kopplingen till varumärket Fazer. Denna chokladöverdragna våffla kommer att återfå sitt ursprungliga namn Fasupala under 2017. Fazer undersöker också ytterligare möjligheter inom kategorin snacks. Alla affärsverksamheter satsar på att optimera sina produktportföljer i syfte att tillgodose kundernas behov och samtidigt förbättra lönsamheten.

Effektivitet genom en högpresterande kultur

Fazer förnyar och utvecklar sin verksamhet så den blir ännu effektivare, vilket möjliggör tillväxt och internationell expansion. Denna effektivitetsförbättring drivs av en högpresterande organisation. Den högpresterande kulturen byggs upp kring Fazers beteenden – att engagera, utveckla och prestera. Denna kultur betonar gemensamt ansvar för företagets framgångar och att alla medarbetare på Fazer har en viktig roll i arbetet med att skapa smakupplevelser och överträffa konsumenternas förväntningar. Genom enhetligt ledarskap och aktiv dialog vill Fazer säkerställa att medarbetarna trivs med sitt arbete och vill göra sitt bästa, medvetna om att deras insats värdesätts och uppskattas.

Ansvar för människor och miljö 

Företagsansvaret är integrerat i Fazers affärsverksamheter och beaktas i allt företaget gör. Kärnan i företagsansvaret är Fazers ansvarsfulla produktutbud, som främjar människors välbefinnande, hållbart nyttjande av jordens naturresurser samt att bidra till gemensamt värde i samhället. Fazers företagsansvarsprogram omfattar fem nyckelteman genom vilka Fazer säkerställer att verksamheten är hållbar, främjar företagets anseende och ökar varumärkesvärdet. Mer information om Fazers arbete med företagsansvar finns på sidan 12 och i Fazer-koncernens företagsansvarsöversikt 2016.

Med ökat fokus på service- och produktkvalitet, verksamhetens effekter på miljön samt medarbetarnas hälsa och säkerhet kan Fazer också förbättra sin operativa verksamhet. En anpassningsbar QEHS-kultur (kvalitet, miljö, hälsa och säkerhet) med ett tydligt ledarskap är en nyckelfaktor för att skapa en säker och hälsosam arbetsplats. En lärande organisation kan stödja såväl alla medarbetare som affärsverksamheten att skapa utmärkta produkter och tjänster varje dag.

God tillväxt trots ett krävande affärsklimat

Det ekonomiska läget är fortsatt utmanande på de flesta av Fazers huvudmarknader. Ekonomin i Finland visar signaler på en långsam återhämtning, men ekonomin i Ryssland är fortfarande svag. EU:s sanktioner mot Ryssland och det ryska importförbudet i många livsmedelskategorier, i kombination med att oljepriserna och rubelkursen fluktuerar, skapar en osäkerhet som minskar den utländska investeringsviljan.

Hushållens konsumtion är svag, eftersom reallönerna har sjunkit. Trots det krävande affärsklimatet ökade Fazers omsättning med 2 procent och uppgick till totalt 1 603,5 miljoner euro 2016. Också lönsamheten överskred föregående års nivå, och stöddes ytterligare av företagsförvärven. Rörelsevinsten före goodwill-avskrivningar uppgick till 87,7 miljoner euro, en ökning på 10 procent jämfört med 2015. I det rådande tuffa affärsklimatet återstår det fortfarande en del att göra, och fokus kommer att ligga på olika åtgärder som förbättrar effektiviteten.

Hur omfattande effekterna av Brexit blir återstår att se, men eftersom det brittiska pundet är den huvudsakliga valutan som används i kakaohandeln följer Fazer förändringarna i pundets värde och säkrar pundköpen för att motverka de negativa effekterna av kursvolatiliteten. I Finland återställer regeringens beslut att slopa punktskatten på konfektyr från början av 2017 jämlikheten på marknaden.

Fokus på havre

Supermat har ökat i popularitet de senaste åren och 2016 fick havre mycket uppmärksamhet som en näringsmässigt vär- defull ingrediens med flera hälsofrämjande egenskaper. Fazer anser att havre har utmärkt potential att användas i hälsosamma och välsmakande innovationer. Företaget gör därför stora investeringar i att ta fram nya havrebaserade produkter som både kan säljas på de befintliga marknaderna och öppnar upp för en internationell expansion. Över hälften av Fazers nettoförsäljning av havre kommer från exporten till 30 olika länder.

Under 2016 lanserade Fazer värdefulla ämnen som utvinns ur havre – betaglukan från havre, havreprotein och havreolja – som riktar sig till den globala marknaden. Genom förvärvet av Frebaco kvarn och en ökad produktionsvolym i Finland kommer Fazer Kvarn att fyrdubbla sin havrekapacitet.

Utveckling av framtidssäkrad verksamhet

Fazer fokuserar kontinuerligt på att utveckla en framtidssäkrad produktportfölj. Att identifiera trender är bara det första steget. Det behövs även forskning och förnyelse för att utveckla nya produkter och tjänster som väcker konsumenternas intresse. Forskning används även för att undersöka hälsoeffekterna av produkter och ingredienser. Fazer bedriver forskning i egen regi, men samarbetar även med universitet och startupföretag.

Vid det internationella evenemanget Fazer Brainfood Hack i oktober 2016 samlades team bestående av forskare, utvecklare och designers för att hitta sätt att förbättra den kognitiva förmågan med hjälp av matvanorna. Fazer Brainhow är ett forsknings- och affärsutvecklingsprogram som undersöker kopplingen mellan mat och kognitiv förmåga. Fazer ser sin roll i människors dagliga liv som en möjlighet att forska i ämnet näring och uppmuntra hälsosamma matvanor.

Digitalisering förbättrar kundupplevelsen

Digitaliseringen – årtiondets megatrend – påverkar all affärsverksamhet oberoende av bransch. För Fazer är digitaliseringen en möjlighet att både ta kundupplevelsen  till helt nya nivåer och förbättra den interna effektiviteten.

Med flera pågående initiativ i alla affärsverksamheter utnyttjar Fazer digital teknik bland annat för att öka dialogen med konsumenterna, sprida produktinformation, samla in, analysera och utnyttja data som stöd för försäljning, marknadsföring och portföljutveckling samt för att öka produktionseffektiviteten. Ett antal utvecklingsinitiativ inom e-handel och digitala tjänster pågår också.

Strategiska steg i Fazers affärsverksamheter

Alla Fazers affärsverksamheter har egna strategiska mål som stöder den koncernövergripande strategin.

Fazer Food Services har som mål att ytterliga stärka sin ställning bland kunder inom tre områden; företag, offentlig verksamhet och öppen marknad som till exempel företagsparker och universitet. Inom den kommunala sektorn finns det intressanta möjligheter. Nya operativa modeller tillämpas för att öka effektiviteten och skapa tillväxt.

Fazer Bageri ser tillväxtpotential i nya kategorier, med hälsa och välmående som en stark drivmotor. Trenden med hantverksbakning växer snabbt, och Fazer tillgodoser konsumenternas och kundernas behov genom att investera i bageributiker och shop-in-shops samt genom förvärvet av Leipomo Keisari 2016. I Ryssland ligger starkt fokus på marknaden för djupfrysta produkter.

Fazer Konfektyr optimerar sin portfölj för att tillgodose både nuvarande och framtida behov, med chokladvarumärkena som de största drivmotorerna.

Chokladverksamheten ska stärkas ytterligare och kompletteras genom utveckling av nästa generations sockerkonfektyr och snacks, inklusive kex.

Fazer Kvarn ökar sin havrekapacitet avsevärt. Förvärvet av verksamhet i Sverige 2016 är ett av de viktigaste stegen i denna process.

Fazer Cafés har utvecklat cafékonceptet och fokuserar på tillväxt.

Positiv varumärkesupplevelse

Fazers varumärkesstrategi bygger på den centrala varumärkesupplevelse som Fazer vill skapa: ”Jag inspireras att njuta av stunden och känner mig nöjd med mitt val.” Detta vill Fazer att konsumenter, kunder, kolleger och andra intressegrupper ska uppleva i mötet med Fazers medarbetare, produkter och tjänster. Varumärkesupplevelsen är ett gemensamt mål som grundar sig på gedigna konsument- och marknadsinsikter, och alla Fazers medarbetare bidrar till att skapa den.

Upplevelsen av Fazers varumärke har också varit inspirationskällan till den förnyade Fazer-logotypen som föreställer den ikoniska Fazer-signaturen och ett penseldrag eller ett ”leende” under den. Leendet hänvisar till Fazers löfte att skapa smakupplevelser. Med den uppfräschade logotypen vill Fazer skapa en mer enhetlig varumärkesupplevelse i hela koncernen.

Varumärkena spelar en viktig roll när det gäller att skapa tillväxt. Varumärket Fazer har naturligtvis huvudrollen. Det kommer att få ökad synlighet i alla affärsverksamheter så att det mervärde som varumärket skapar blir tydligt för både kunderna och konsumenterna. Varumärket Fazer är också vägledaren för innovationer, investeringar och marknadsföring. Det stöds av flera ansedda och uppskattade varumärken, som Karl Fazer, Geisha och Fazer Marianne inom Fazer Konfektyr samt Reissumies, Hlebnyj Dom, Skogaholm och Gateau inom Fazer Bageri.

Fazers varumärken utvecklas ständigt för att säkerställa att konsumenterna, med sina föränderliga livsstilar och vanor, alltid får mer än de förväntar sig – en härlig stund, ensam eller i gott sällskap, på jobbet, i skolan eller hemma, vid alla tidpunk- ter på dagen. Ett bra exempel på upplevelsen av Fazers varu- märke är det nya besökscentret i Vanda – Fazer Experience.