Fazer firade 125-årsjubileum år 2016 och fortsatte att förbättra sitt resultat. Koncernens omsättning och rörelsevinst ökade från föregående år. Under året gjordes två förändringar i koncernens verksamhetsstruktur: affärsenheten Bageributiker grundades inom Fazer Bageri och det nya besökscentret Fazer Experience inledde sin verksamhet. Fazers ökade fokus på tillväxt påvisades genom förvärven av hantverksbageriet Keisari i Finland och Frebaco kvarn i Sverige. Därtill köpte Fazer kexvarumärkena Domino, Jaffa och Fanipala. Fazer hade fortsatt fokus på att förbättra den operativa effektiviteten med initiativ på många områden. Arbetssäkerheten och förbättringen av säkerhetskulturen fortsatte att vara viktiga teman under 2016.

Marknaden och verksamhetsmiljön

Det allmänna ekonomiska läget var fortfarande rätt svagt på många av Fazers viktigaste marknader, men vissa positiva tecken syntes mot slutet av året. Den största valutakurseffekten kom från rubeln, som stärktes gentemot euron under 2016 men fortfarande var i genomsnitt 9 % svagare än under föregående år. Detta påverkade Fazers affärsverksamhet och resultat 2016.

För Fazer Bageri låg fokus under 2016 på att skapa en vinnande produktportfölj med ökad resurseffektivitet. Fazer Bageri förbättrade sin marknadsposition i Finland, Ryssland och Estland. I Finland sålde de nya rotfruktsbröden och munkar särskilt bra. Shop-in-shop-verksamheten fortsatte att uppnå utmärkta resultat. Fazer stärkte sin position inom kategorin hantverksbakat bröd i Finland genom förvärvet av hantverksbageriet Leipomo Keisari (Pistrina Oy) i juni. I Sverige påverkades affärsresultaten negativt av den hårda konkurrensen och de omfattande projekt som genomfördes för att omstrukturera verksamheten. I Ryssland var försäljningsutvecklingen i lokal valuta god, och särskilt bake-off hade ett fortsatt starkt resultat.

Fazer Konfektyr lyckades försvara och stärka sin ställning på den något växande marknaden i Finland. Fazer Konfektyr ökade sin marknadsandel bland alla viktiga kunder i Finland, och chokladkakorna sålde exceptionellt bra. År 2016 återvände också tre populära kexvarumärken, Domino, Jaffa och Fanipala (ursprungligen Fasupala), vilka samtliga ursprungligen lanserats av Fazer. Med förvärvet nådde Fazer en ledande ställning på kexmarknaden i Finland. I Sverige och Ryssland minskade marknadsandelen något.

Fazer Food Services fortsatte att skapa lönsam tillväxt under 2016, genom att både förbättra den jämförbara försäljningen och skapa en positiv nettoförändring av portföljen. Försäljningsutvecklingen var stark speciellt i Danmark, medan försäljningen försvagades i den olje-beroende Stavanger-regionen i Norge. Fazer fortsatte att fokusera på specifika sektorer inom tre områden – företag, offentlig verksamhet och öppen marknad. Inom företagsområdet valde många nya kunder Fazer som leverantör av restaurang- och cafétjänster. Som exempel kan nämnas Sveriges riksdag, Norges största livförsäkringsbolag KLP och det internationella detaljhandelsföretaget Bestseller i Danmark. Inom den öppna marknaden utvecklade företaget sitt koncept ”All-Day-Food Market” för att tillgodose behoven hos människor med varierande arbetstider, och lanserade Tastory, ett nytt servicevarumärke. Två nya Tastory-restauranger öppnades i Stockholm, en av dem i Kista företagspark. Fazer fortsatte att implementera sin tillväxtstrategi inom den offentliga sektorn. Ett viktigt steg var bekräftandet av avtalet om måltidstjänster för det svenska försvaret. Även förvärvet av finska Seniori Ateria i slutet av 2015 stöder tillväxten inom den offentliga sektorn.

För Fazer Kvarn var 2016 ett framgångsrikt år på många sätt. Stora investeringar genomfördes, i synnerhet i kapaciteten för havreproduktion. Fazer beslutade först att fördubbla produktionskapaciteten i havrekvarnen i Lahtis i Finland, och sedan fördubbla den igen i och med förvärvet av Frebaco Kvarn i Lidköping i Sverige. Expansionen stärker Fazers ställning i havresektorn och har redan öppnat vägen till den svenska havremarknaden. Fazer Kvarns nettoomsättning ökade trots fallande spannmåls priser, tack vare ökad export av havre och specialingredienser. I juni lanserades Fazer Alku-mysli, en utveckling av de framgångsrika havreprodukterna och den populära gröten Fazer Alku i Finland.

Cafémarknaden i Finland växte under 2016, med nya aktörer som etablerade sig på marknaden. Trots hårdnande konkurrens lyckades Fazer Cafés öka den jämförbara försäljningen. Två nya Fazer Cafés öppnades, ett i Vasa och ett inom Fazer Experience i Vanda.

Den 17 september 2016 firade Fazer sitt 125-årsjubileum med att öppna besökscentret Fazer Experience i Vanda i Finland. Fazer Experience tar emot både enskilda besökare och grupper och erbjuder en enastående upplevelse med sin unika design och fascinerande utställning. I besökscentret finns även ett Fazer Café och en butik som säljer Fazer-produkter, allt från choklad och rågbröd till unika designföremål. Fazer Experience tilldelades priset Årets stålkonstruktion i november 2016.

Finansiellt resultat

Fazers omsättning ökade med 2 % från föregående år och uppnådde 1 603,5 M€ (2015: 1 576,1). De försvagade valutakurserna minskade omsättningen med 23,1 M€ och omsättningen ökade med 3 % från föregående år med jämförbara valutakurser. Den förvärvade verksamheten ökade omsättningen för 2016 med 24,2 M€.

Omsättningstillväxten var starkast i måltidstjänstverksamheten i Danmark. Försäljningsutvecklingen var god också i kvarn-, bageri- och konfektyrverksamheten i Finland, liksom i bageributiksverksamheten i Finland och Sverige.

Koncernens rörelsevinst uppgick till 52,7 M€ (44,3 M€). Rörelsevinsten omfattar engångskostnader för omstruktureringar och nedskrivningar (netto) på 0,6 M€ (3,4 M€). Räkenskapsperiodens vinst var 29,4 M€ (19,4 M€). Lönsamheten för Fazer Bageri, Fazer Konfektyr, Fazer Food Services, Fazer Cafés och Fazer Kvarn förbättrades från föregående år.

Kassaflöde och finansiell ställning

Koncernens finansiella ställning är fortsättningsvis stark. De räntebärande nettoskulderna uppgick till -17,6 M€ (-17,3 M€) vid årets slut, vilket resulterar i en negativ nettoskuldsättningsgrad. Koncernens soliditet var 57 % (56 %).

Affärsverksamhetens kassaflöde var 120,9 M€ (110,7 M€) och bruttoinvesteringarna uppgick till 104,6 M€ (61,7 M€). De viktigaste investeringarna omfattar förvärvet av Frebaco kvarn, Leipomo Keisari och kexvarumärkena, det nya besökscentret och mötescentret samt investeringar i ny produktionsutrustning och uppgraderingar av nuvarande maskiner i bageri- och konfektyrverksamheten.

Personal

Den 31 december 2016 uppgick antalet anställda i Fazer-koncernen till 14 876 personer (14 709 år 2015). Av dessa var 143 (133) anställda av koncernens moderbolag som inkluderar anställda i koncernledningen och Fazer Kvarn.

Kvalitet, säkerhet och miljö

Fazer fortsatte att utveckla och förbättra kvaliteten, arbetshälsan och arbetssäkerheten samt miljöansvaret genom sina interna program. Ledningssystemen certifierades av tredje part.

Inom arbetssäkerhet låg fokus 2016 på att utveckla säkerhetskulturen och ledarskapspraxis, och den första undersökningen om de anställdas säkerhetskultur genomfördes. Därtill fokuserade man på att förstärka säkerhetsprocedurerna. Fazer lanserade ett maskinsäkerhetsprogram för att bättre kunna identifiera och kontrollera maskinrelaterade risker. Fazer Konfektyr och Fazer Bageri Sverige säkerhetscertifierades enligt OHSAS 18001.

För att stöda säkerhetsarbetet har Fazer fortfarande bonusmålet att minska frekvensen olyckor som leder till sjukfrånvaro. Målet uppnåddes inte, men koncernen lyckades minska olycksfallsfrekvensen med 3 % jämfört med 2015.

Fazer har ISO 14001-certifikat för största delen av sin verksamhet och fortsatte att förbättra hanteringen av miljöeffekterna. Fazer Food Services Sverige och bageriet i Eskilstuna certifierades enligt de nya kraven i uppdaterade ISO 14001. Fazer godkände en plan för förebyggande av svinn och avfall som inkluderar ett antal mål för att förhindra matsvinn, möjliggöra återanvändning av material och stödja en cirkulär ekonomi. Under 2016 gjordes energikartläggningar i alla Fazers verksamhetsländer inom EU, enligt EU-direktivet om energieffektivitet. I Finland nådde Fazer Konfektyr och Fazer Bageri sina nationella energieffektiviseringsmål som fastställs i det nationella energiavtalet som gällde mellan 2009 och 2016.

Inom produktkvalitet och livsmedelssäkerhet låg fokus på att stärka livsmedelssäkerhetssystemet FSSC 22000 på alla Fazers produktionsanläggningar. Alla Fazers bagerier i Finland, Sverige och Ryssland, alla Fazers konfektyrfabriker och Fazer Kvarn Sverige är nu certifierade enligt FSSC 22000. Resultaten av den externa auditeringen var goda. I Sverige certifierades Fazers restauranger, inklusive huvudprocesserna, huvudkontoren och två restauranger, enligt ISO 9001-standarden för kvalitetsledning. Fazers restauranger i Finland har certifierats redan tidigare.

Företagsansvar

Under 2016 fortsatte Fazer sitt systematiska arbete och gjorde framsteg mot sina företagsansvarsmål. Till höjdpunkterna hörde att Fazer ökade andelen ansvarsfull kakao till 85 %, fastställde principer för ansvarsfull spannmålsodling och lanserade nya hälsosamma brödprodukter inom bageriverksamheten, tog steg mot ytterligare förbättring av arbetssäkerheten och främjade en ökning av andelen grönsaker inom restaurangernas utbud. Fazers rykte var fortsatt på en utmärkt nivå på Fazers viktigaste marknader, dvs. i Finland, Sverige och Ryssland.

Riskhantering

Fazer utvärderar och analyserar regelbundet de strategiska, operativa och finansiella riskerna inom ramen för koncernens riskpolicy och vidtar åtgärder för att minimera riskerna. År 2016 realiserades inga större risker.

Forskning och utveckling

Som ett resultat av långvarigt forsknings- och utvecklingsarbete lanserade Fazer Bageri det första rågbrödet med lågt FODMAP-innehåll i Finland som en del av den nya produktfamiljen med bröd snälla mot magen. En klinisk undersökning som bekräftar de fördelaktiga effekterna av denna typ av rågbröd för personer med känsliga magar publicerades i en vetenskaplig tidskrift. Fazers internationella patentansökan med målet att skydda teknologin bakom uppfinningen blev offentlig. Fazer har också registrerat en annan relaterad patentansökan.

Samarbetet med universitet fortsatte. Sammanlagt åtta arbeten på magisternivå slutfördes 2016 tillsammans med Helsingfors universitet, Åbo universitet och Aalto-universitetet. Programmet Brainhow, som undersöker kopplingen mellan mat och kognitiv förmåga, fick ett positivt finansieringsbeslut från det finländska innovationsfinansieringsverket Tekes. Programmet lanserades och verkställandet har påbörjats. Omfattande forsknings- och utvecklingsarbete lades på att stöda skapandet av mellanmålsprodukter inom Fazer Bageri och Fazer Konfektyr. Koncernens forsknings- och utvecklingskostnader uppgick till 9,0 M€ år 2016 (10,5 M€).

Förändringar i koncernstrukturen

Förändringarna i koncernstrukturen uppges på sidan 51 i årsredovisningen.

Aktier och aktiekapital

I slutet av år 2016 hade moderbolaget 3 958 763 preferensaktier och 2 365 200 stamaktier. Preferensaktierna medför företrädesrätt framom stamaktierna till årlig utdelning av bolagets utdelningsbara vinstmedel om minst 6 procent av aktiens nominella belopp. Vid bolagsstämma berättigar varje stamaktie till tio röster och varje preferensaktie till en röst.

Förvaltning och revisorer

På bolagsstämman den 5 april 2016 omvalde stämman följande styrelseledamöter: Berndt Brunow (ordförande), Anders Dreijer (vice ordförande), Klaus Cawén, Ketil Eriksen, Jan Fazer, Leif Hagelstam, Johan Linder och Juhani Mäkinen. Cecilia Marlow valdes till ny styrelsemedlem.

Revisionssammanslutningen PricewaterhouseCoopers valdes till revisor med Martin Grandell, CGR som huvudansvarig revisor.

Utsikter för år 2017

Det ekonomiska läget på de flesta av Fazers huvudmarknader förväntas förbli rätt svagt, men med ökande positiva tecken vilket förstärker framtidstron. Konkurrenslandskapet förväntas fortsättningsvis vara utmanande år 2017.

I den rådande affärsmiljön fokuserar Fazer på att skapa lönsam tillväxt. Företaget utforskar möjligheterna att växa både organiskt och oorganiskt, inom de nuvarande produktkategorierna och utanför dem, både på hemmamarknaderna och utvalda tillväxtmarknader. Fazers omsättning förväntas stiga också under 2017, men är utsatt för utvecklingen av de viktigaste valutorna. Fazer-koncernen fortsätter att verkställa sin tillväxt- och internationaliseringsstrategi genom att etablera ett nytt affärsområde Fazer Lifestyle Foods. En fundamental del av den nya affärsverksamheten är förvärvet av finländska Bioferme Oy i mars 2017, som är specialiserad på fermenterade havreprodukter.

Fazer kommer också att fortsätta arbetet med att förstärka företagets konkurrenskraft och öka effektiviteten. Alla verksamhetsområden kommer att arbeta med att optimera sin produktportfölj för att möta kundernas och konsumenternas krav och förväntningar och samtidigt förbättra lönsamheten. Fazer Bageri Sverige kommer att införa ett heltäckande inbesparingsprogram med ett långsiktigt starkt och lönsamt bageriföretag som mål: en del av åtgärderna implementeras redan, medan andra planeras och diskuteras med förtroendemän.

I Finland är regeringens beslut att avskaffa punktskatten på konfektyrprodukter i början av 2017 en positiv förändring som förväntas återställa jämlikheten på marknaden.

Förslag till disposition av bolagets vinst

Moderbolagets utdelningsbara vinstmedel uppgår till 639 662 914,67 euro varav 244 892 455,15 euro utgörs av räkenskapsperiodens vinst.

Styrelsen föreslår för bolagsstämman att de utdelningsbara vinstmedlen disponeras på följande sätt:

- som dividend utbetalas 6,00 €/aktie dvs. sammanlagt                 37,943,778.00 €

- som vinstmedel kvarlämnas                                                       601,719,136.67 €

                                                                                                      639,662,914.67 €

Den föreslagna dividendutdelningen äventyrar inte bolagets betalningsförmåga.