Genom att säkerställa kontinuitet i vår verksamhet kan vi tillhandahålla högklassiga produkter och tjänster på ett hållbart sätt. Vi skapar mervärde för våra intressegrupper och för samhället.

Konsumenttrender förändras och intresset för hållbarhet har ökat. På Fazer bör vi ta hänsyn till dessa föränderliga trender, men samtidigt förstå andra drivkrafter bakom hållbarhet och vår inverkan på miljön och samhället. Vi har fortsatt fokus på att utveckla hållbara lösningar. 

Fokus och mål

 • Säkerställa lönsamhet och tillväxt
 • Identifiera nya affärsmöjligheter och besparingspotential genom hållbart företagande
 • Hantera frågor som påverkar Fazers anseende
 • Följa våra etiska principer i alla affärsverksamheter
 • Säkerställa och öka varumärkets värde
 • Skapa mervärde för våra intressegrupper

2018 och framåt

 • Säkerställa verksamhetens kontinuitet på lång sikt
 • Förstå de globala riskerna och minska effekterna av dem
 • Fortsätta att föra en aktiv dialog med våra intressegrupper
 • Identifiera nya affärsmöjligheter som stödjer hållbar utveckling
 • Fortsätta arbetet med de mänskliga rättigheterna: utveckla hanteringen av klagomål och åtgärdsprocesser
 • Identifiera möjligheter att minska kostnader genom företagsansvarsarbete
 • Fördjupa vår förståelse för FN:s globala mål för hållbar utveckling och vårt bidrag till att de förverkligas

Resultat 2017

FN:s Agenda 2030 och globala mål för hållbar utveckling var ett av de viktigaste områdena inom företagsansvar 2017. Vi ser mat som en lösning som bidrar till många av de globala målen. Vi fortsatte att utveckla djupare förståelse för de globala målen och deras delmål, liksom vilken koppling de har till vår verksamhet. Vi definierade Mål 9 som det mest relevanta för vårt hållbarhetsområde Daglig verksamhet:

Vi för en aktiv dialog i ämnet med våra intressegrupper, eftersom det är av stor betydelse för många av dem. Vi har fått positiv återkoppling på vår inställning till de globala målen och fortsätter att undersöka hur vi kan bidra till dem.

Vi förde även fortsatta diskussioner med intressegrupperna om andra ämnen kopplade till vårt ansvar som företag, till exempel genom att ordna en workshop med WWF Finland för intressegrupperna och delta i EAT-nätverket som undersöker kopplingen mellan klimat, hälsa och hållbarhet. Vi har sett ett ökat intresse för samarbetsprojekt eftersom det blir allt mer uppenbart att ingen enskild part kan lösa hållbarhetsutmaningarna ensam. Det finns ökat behov av partnersamarbete mellan den offentliga och privata sektorn och samarbete på flera olika nivåer. Vi söker aktivt efter nya samarbetssätt för att bidra till de globala målen.

Fazers anseende utvecklades positivt på alla våra huvudmarknader. Vi fortsätter att noggrant följa hur vårt anseende utvecklas i de länder vi har verksamhet men också utanför dem, eftersom vi förbereder oss för att expandera internationellt.

Fazers visselblåsartjänst är ett viktigt verktyg för att upprätthålla hög affärsetik och bevara kundernas och allmänhetens förtroende för vår verksamhet. Under 2017 rapporterades 16 fall av misstänkt otillåtet beteende via hjälplinjen Fazer Way direkt till koncernens kontrollfunktion och till HR. Fallen gällde främst trakasserier och intressekonflikter. I de fallen det fanns tillräckliga skäl har fallen utretts internt och nödvändiga åtgärder har vidtagits. Två utredningar pågår fortfarande.

Fazer i framtiden

Vi uppdaterar företagsansvarsvisionen, -strategin och -programmet så att arbetet anpassas till vår affärsstrategi, inklusive den nya missionen och visionen. Det blir ett viktigt arbete där vårt mål är att skapa en ännu starkare koppling mellan företagsansvar, hållbar utveckling och koncernens strategi.

I och med att vi förbereder oss för att expandera geografiskt är vårt mål att öka vår förståelse för lokala kunder och deras behov på nya marknader. Etablering på nya marknader innebär att vi får fler intressegrupper och att nya förväntningar, krav och fokusområden tillkommer.

Vi sätter stort fokus på integrationen av våra nya affärsområden och förvärvade affärsverksamheter när de inkluderas i vårt hållbarhetsarbete. Vi skapar ett specifikt företagsansvarsprogram för Fazer Lifestyle Foods för att adressera de hållbarhetsfrågor som är mest relevanta för just det affärsområdet.

FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter (UNGP) styr vårt arbete med de mänskliga rättigheterna. Vi fortsätter att genomföra utvärderingar av vår verksamhets inverkan på de mänskliga rättigheterna enligt principerna.

Vi undersöker nya sätt att samarbeta med våra intressegrupper inom alla delområden av företagsansvaret. 

Hållbarhetsrisker 

Hållbarhetsrisker utvärderas och hanteras som del av Fazer-koncernens riskhanteringsprocess enligt beskrivningen i avsnittet Bolagsstyrning. Som livsmedelsföretag förlitar vi oss på en rad olika jordbruksprodukter. Bland de identifierade riskerna för livsmedelsproduktionen finns klimatförändringens effekter på tillgången, priserna och kvaliteten på råvaror samt vattenrelaterade risker. Vi ser förändrade konsumenttrender rörande hälsa som både en risk och en möjlighet. Alla kvalitets-, miljö-, hälso- och säkerhetsrisker som rör vår verksamhet utvärderas i samband med utvärderingen av risknivåerna för Fazers produktionsanläggningar och restauranger. 

Hur vi minskar riskerna och utnyttjar tillhörande möjligheter rapporteras på följande sidor, som beskriver vårt arbete inom olika delar av vårt strategiska företagsansvar.

Bekämpning av korruption

Fazer-koncernen arbetar för att förhindra förekomsten av mutor inom hela sin företagsverksamhet. Fazer har bedömt riskerna i sin verksamhet och övervakar riskerna i samtliga verksamhetsländer. Fazer-koncernens program för bekämpning av mutor består av riskbedömning, policy för bekämpning av mutor, närutbildning med utvald personal, e-learning, registreringsplikt, bedömning av motpartsrisker, riktade interna revisioner, en direktlinje samt åtgärder vid upptäckta förseelser.

Fazer-koncernens årsredovisning 2017 PDF