Vi strävar efter att minska vår miljöpåverkan genom att förbättra energieffektiviteten, främja hållbar vattenförbrukning och hållbara odlingsmetoder samt motverka svinn.

Vår mission är Mat med mening. Missionen refererar till den glädje vi vill skapa med våra produkter och tjänster, men också till vårt mål att erbjuda våra kunder hållbart producerad mat. Vi vill främja både miljöns och människornas välmående.

Fokus och mål

  • Minska klimatpåverkan och förbättra energieffektiviteten
  • Förebygga avfall och råvarusvinn
  • Hantera och använda vattenresurser på ett ansvarsfullt sätt
  • Stödja hållbara odlingsmetoder och förhindra utarmning av den biologiska mångfalden
  • Öka miljömedvetenheten 

2018 och framåt

  • Minska Fazers energiförbrukning med 20 % per producerat ton jämfört med nivån 2011 senast 2020
  • Implementera en förpackningsvision genom att undersöka alternativen för mer hållbara förpackningar
  • Minska CO2-utsläppen från bageritransporterna genom gemensamma leveranser med andra företag
  • Fortsätta att implementera vårt åtagande mot skogsskövling
  • Implementera Fazers spannmålsvision 

Resultat 2017

Vi reviderade vår långsiktiga energiplan och våra energimål under 2017. År 2017 var vår energiförbrukning 0,85 MWh/producerat ton och förnybar energi utgjorde 88 procent av vår totala energiförbrukning. Under 2017 minskade energiförbrukningen per producerat ton något. Trots att Fazers miljöavtryck har förändrats avsevärt på grund av företagsförvärv har vi förbundit oss att minska Fazers energiförbrukning per producerat ton med 20 procent senast 2020. På alla våra produktionsanläggningar i Finland, Sverige och Lettland används 100 procent förnybar el.

Vi fortsatte att utveckla vår plan för vattenhushållning och gick med i gruppen ”Vatten och mat” som leds av SIWI Swedish Water House i Sverige. Målet är att skapa en bättre förståelse för våra vattenrelaterade risker och ta itu med dem inom både produktion och råvaruinköp. På så sätt kan vi identifiera och minska vår vattenpåverkan i värdekedjan, identifiera de största riskerna och fastställa en åtgärdsplan. Vi undersökte avloppsvattenkvaliteten vid produktionsanläggningar och skapade en åtgärdsplan för avloppsvatten för tre produktionsanläggningar (Neva, Smolenskaja och Zvezdnyj i Ryssland) för att förbättra kvaliteten på avloppsvattnet och utbyta bästa arbetssätt. Under 2017 minskade vår vattenförbrukning något.

Vi förnyade vårt åtagande för Östersjön för 2018–2022. I det åtar vi oss att utveckla vår produktion, våra arbetsmetoder och vårt utbud för att bidra till att förbättra den ekologiska balansen i Östersjön. I åtagandet ingår åtgärder och mål i fråga om cirkulär ekonomi, hållbar spannmålsodling, vattenanvändning och materbjudande.

Vi publicerade våra principer för hållbar spannmålsodling som vi utarbetat i samarbete med odlare. Vi fortsätter att främja en aktiv dialog med odlarna för att implementera principerna och främja mer hållbara odlingsmetoder. Undersökningar genomförs för att följa upp hur implementeringen av principerna utvecklas.

Vi vill fortsätta att främja användningen av grönsaker, eftersom de har mindre klimatpåverkan än kött. I Sverige började vi använda en koldioxidkalkylator i några restauranger för att planera våra menyer och räkna ut enskilda rätters koldioxidavtryck. Vi delar denna information med våra kunder för att hjälpa dem att göra hållbara val.

Vi ordnade Fazer Foodathon för att hitta innovativa växtbaserade livsmedelsprodukter och lanserade det vegetariska matkonceptet Wicked Rabbit. Vi gick med i initiativet Hållbar Livsmedelskedja i Sverige för att arbeta för en mer hållbar livsmedelskedja tillsammans med viktiga intressegrupper och WWF Sverige. Fazer-koncernen gick med i Climate Leadership Council (CLC) som utmanar företag och samhället att agera på klimatförändringen. 

Inom Fazer Bageri Finland utvecklade vi en förpackningsvision för 2018–2020. Enligt visionen ska vi överväga möjligheterna att använda mer miljövänliga förpackningar när vi ser över våra produktförpackningar eller designar förpackningar för nya produkter. I Sverige började vi också undersöka på vilka sätt vi kan använda cirkulära och hållbart producerade förpackningsmaterial. Under hösten 2017 inledde vi en djupgående analys av hur vi kan uppfylla detta mål om vi ser till hela värdekedjan. Planen är ännu inte klar, men vi har redan lyckats minska mängden förpackningsmaterial av plast med 65 ton mellan maj 2016 och maj 2017.

Vi fortsatte arbetet med att minska avfallet och råvarusvinnet. Vi ökade medvetenheten i ämnet genom en koncernövergripande workshop, specificerade instruktioner för butiksmedarbetare, implementerade en konsument-app i Gateaus bageributiker i Sverige för att sälja produkter till kraftigt rabatterade priser nära stängningsdags och donerade överblivna produkter till välgörenhet. 

Inom Fazer Food Services ordnade vi kampanjer för minskat svinn som resulterade i en minskning av matsvinnet i restauranger i Sverige, Danmark och Norge. I Finland ändrade vi sättet att mäta 2017, vilket gör det svårt att jämföra med tidigare år. Vi planerar ökat fokus på åtgärder för att minska svinnet så vi kan uppnå vårt mål. 

På grund av förändringarna i vårt industriella fotspår ökade mängden avfall och biprodukter samt råmaterialkonsumtionen per producerat ton. De jämförbara siffrorna visar dock en minskande trend också på dessa områden. 

Under 2017 var det totala antalet miljöincidenter 14. Incidenterna handlade om brand, mjölspray, spill och läckage. Alla incidenter kategoriserades som små. 

Vi fortsätter arbetet med FN:s globala mål för hållbar utveckling. Vi definierade följande mål som de mest relevanta för vårt arbete för miljömässig hållbarhet:

Fazer i framtiden

Vi fortsätter arbetet med att minska vår energiförbrukning per producerat ton och strävar efter att ytterligare öka andelen förnybara energikällor genom att följa marknadsutvecklingen för förnybar energi i Ryssland.

Vi fortsätter vårt systematiska arbete med att minska råvarusvinnet och avfallet inom alla våra affärsverksamheter.

Vi sätter ännu större fokus på vattenfrågor under 2018. Vi börjar implementera Fazers plan för vattenhushållning. Tillgång på färskvatten, råvaruproduktion i potentiellt vattenkänsliga områden och avloppsvattenhantering är ämnen som vi kommer att ta upp. Genom Fazers principer för hållbar spannmålsodling fortsätter vi att jobba för att minska övergödningen av Östersjön.

Hållbara förpackningslösningar är ett viktigt fokusområde de kommande åren. Vårt mål är hållbara förpackningslösningar i hela värdekedjan. 

Vi fortsätter att utveckla nya växtbaserade produkter inom Fazer Lifestyle Foods och att främja användningen av grönsaker inom Fazer Food Services.

Fazer-koncernens årsredovisning 2017 PDF