Mål

Resultat 2017

Framåt

 

Daglig verksamhet

 
 • Säkerställa lönsamhet och tillväxt 
 • Identifiera nya affärsmöjligheter och sparpotential genom företagsansvaret
 • Hantera frågor som påverkar Fazers anseende 
 • Följa våra etiska principer i alla affärsverksamheter 
 • Säkerställa och öka varumärkets värde 
 • Skapa mervärde för intressenterna 
 • Förde en aktiv dialog med våra intressegrupper om FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling och andra företagsansvarsfrågor
 • Definierade Mål 9: Hållbar industri, innovationer och infrastruktur som det mest relevanta för företagsansvarsområdet ”Löpande verksamhet”
 • Reviderade vårt visselblåsarsystem för att göra det möjligt för tredje part att kontakta oss vid klagomål
 • Anseendet låg fortsatt på en mycket hög niv
 • Säkerställa verksamhetens kontinuitet på lång sikt
 • Förstå de globala riskerna och minska effekterna av dem · Fortsätta att föra en aktiv dialog med våra intressegrupper
 • Identifiera nya affärsmöjligheter som stöder hållbar utveckling
 • Fortsätta arbetet med de mänskliga rättigheterna: utveckla hanteringen av klagomål och processer för åtgärder
 • Identifiera möjligheter att minska kostnader genom företagsansvarsarbetet
 • Fördjupa förståelsen av FN:s 17 globala mål och vår insats i att bidra till att målen uppnås
 • Uppdatera vårt företagsansvarsprogram och integrera det inom Fazer Lifestyle Foods · Öka vår förståelse för lokala kunder

För hälsa och välmående

 • Utveckla ett ansvarsfullt produktutbud
 • Kommunicera transparent med våra intressegrupper i frågor som relaterar till hälsa och välmående
 • Delta i studier om mat, hälsa och hållbarhet
 • Undersöka och utveckla hjärnvänlig mat genom programmet Fazer Brainhow
 • Öka användningen av växtbaserade livsmedel
 • Grundade Fazer Lifestyle Foods för att tillgodose behoven hos hälsomedvetna konsumenter
 • Lanserade produkter som främjar välmående, bland annat fröbröd i Finland och grönsaksbröd i Baltikum och Ryssland
 • Introducerade Syrsbrödet som innehåller hållbart insektsprotein
 • Fortsatte att öka andelen grönsaker i måltider
 • Inledde nytt forskningssamarbete inom programmet Fazer Brainhow
 • Lanserade det vegetariska matkonceptet Wicked Rabbit
 • Organiserade Fazer Foodathon för att hitta växtbaserade livsmedelsinnovationer
 • Fortsätta med hälsorelaterad forskning, både internt och med samarbetspartner
 • Fortsätta med programmet Fazer Brainhow
 • Lansera nya innovativa växtbaserade produkter · Fortsätta att marknadsföra #moregreens inom Fazer Food Services med nudging som ett viktigt initiativ
 • Fortsätta att utveckla produktportföljen 
 • Fortsätta med portionskontroll för att motverka fetma

Människorna gör skillnad

 • Erbjuda alla medarbetare en jämlik arbetsplats, ett motiverande och meningsfullt arbete samt en trygg arbetsmiljö
 • Uppmuntra medarbetarna att hitta och upprätthålla balans i arbetslivet
 • Stödja medarbetarnas hälsa
 • Utveckla en mångkulturell arbetsplats som en styrka och en framgångsfaktor
 • Utveckla kompetensen gällande ledarskap på alla nivåer
 • Säkerställa en arbetsmiljö där människor behandlar varandra med värdighet och respekt
 • Skapade nya riktlinjer för hantering av trakasserier
 • Testade en digitaliseringsutbildning
 • Började planera ett projekt för att förnya Fazer Academy
 • Fortsatte med programmet 125 möjligheter till arbete
 • Erbjöd anställning till unga från SOS Barnbyar i Ryssland
 • Utvecklade rollbyte och arbetsrotation ytterligare
 • Färdigställde vår HR-vision 2022
 • Genomförde medarbetarundersökningen med goda resultat
 • Implementera vår HR-vision 2022
 • Öka det interna entreprenörskapet och smidigheten
 • Fortsätta att utveckla rollbyte och arbetsrotation
 • Fortsätta arbetet för att motverka trakasserier
 • Utveckla våra kompetenser inom HRIS och analys
 • Stärka ledarskapskompetenserna på koncernnivå

Rättvis värdekedja

 • Ständigt förbättra ansvarsnivån och stärka samarbetet i värdekedjan
 • Förbättra spårbarheten i värdekedjan och säkerställa livsmedelskvaliteten och - säkerheten
 • Kontrollera och minska riskerna förknippade med råvaror
 •  Uppnådde målet med 100 % ansvarsfullt upphandlad kakao
 • Gick med i Roundtable for Responsible Soy och publicerade vårt ansvarsfulla åtagande för soja
 • Använde 100 % certifierad palmolja och reviderade vårt åtagande för palmolja
 • Publicerade våra principer för hållbar spannmålsodling
 • Utvecklade en inköpsprocess för prioriterade råvaror med höga hållbarhetsrisker
 • Förde en dialog med våra intressegrupper om djuromsorg
 • Arbetade för att minska matsvinnet i hela värdekedjan
 • Införde ett koncernövergripande system för dokumentationshantering och genomförde utbildningar för att förbättra livsmedelssäkerheten
 • Uppnådde målet med 100 % certifierat kaffe inom Fazer Cafés
 • Fortsätta att använda 100 % ansvarsfullt producerad kakao
 • Fortsätta att implementera principerna för hållbar spannmålsodling så att allt mjöl i Finland och Sverige uppfyller dem senast 2025
 • Öka andelen ansvarsfull soja till 100 % senast 2020
 • Använda 100 % RSPO Segregated-certifierad segregerad eller Mass Balance palmolja senast 2020 i alla länder där företaget är verksamt
 • Fortsätta att följa WWF:s Fiskguide
 • Fortsätta att använda säsongsbetonade och andrasorterade frukter och grönsaker för att minska matsvinnet i värdekedjan

Del av miljön 

 • Minska klimatpåverkan och förbättra energieffektiviteten
 • Förebygga avfall och råvarusvinn
 • Hantera och använda vattenresurser på ett ansvarsfullt sätt
 • Stödja hållbara odlingsmetoder och förhindra utarmning av den biologiska mångfalden
 • Öka miljömedvetenheten
 • Reviderade vår långsiktiga energiplan och våra energimål
 • Fortsatte att utveckla vår plan för vattenhushållning
 • Förnyade vårt åtagande för Östersjön för 2018–2022
 • Fortsatte att främja användningen av vegetabilier för att minska klimatpåverkan från livsmedel
 • Fortsatte arbetet med att minska avfallet och råvarusvinnet
 • Minska Fazers energiförbrukning med 20 % per producerat ton senast 2020
 • Implementera en förpackningsvision genom att undersöka alternativen för mer hållbara förpackningar
 • Minska CO2-utsläppen från bageritransporterna genom gemensamma leveranser med andra företag
 • Börja implementera planen för vattenhushållning
 • Fortsätta att implementera vårt åtagande mot skogsskövling