Vi vill erbjuda ett motiverande och meningsfullt arbete i en trygg och respektfull arbetsmiljö. Vi utvecklar ständigt våra medarbetare och vårt ledarskap.

Våra engagerade medarbetare är vår största tillgång. Vi samarbetar och utvecklar ständigt våra kompetenser för att säkerställa att vår verksamhet är lönsam och hållbar. Vi främjar en respektfull atmosfär och arbetar enligt en högpresterande kultur där alla känner till sin roll och sitt ansvar.

Fokus och mål

  • Erbjuda alla medarbetare en jämlik arbetsplats, ett motiverande och meningsfullt arbete och en trygg arbetsmiljö
  • Uppmuntra medarbetarna att hitta och upprätthålla balans i arbetslivet
  • Stödja medarbetarnas välmående
  • Utveckla en arbetsplats med mångfald som en styrka och framgångsfaktor
  • Utveckla ledarskapskompetens på alla nivåer
  • Säkerställa en arbetsmiljö där människor behandlar varandra med värdighet och respekt. Vi accepterar inga former av trakasserier

2018 och framåt

  • Implementera HR-visionen 2022
  • Öka det interna entreprenörskapet och bli mer lättrörliga
  • Fortsätta att utveckla rollbyte och arbetsrotation
  • Fortsätta arbetet för att motverka trakasserier

Resultat 2017

Vi fortsatte arbetet med FN:s globala mål för hållbar utveckling. Vi definierade Mål 8 som det mål som är närmast förknippat med hållbarhetsområdet Människorna gör skillnad:

Detta mål ansågs ligga i linje med våra egna ansvarsmål. Vi fortsätter att utvärdera på vilka sätt vi kan bidra till att nå målet.

Under 2017 var trakasserier en fråga som behandlades i stor omfattning i medier och samhället i stort. Diskussionen föranledde oss att utarbeta nya riktlinjer för hantering av trakasserier. Vi respekterar alla enskilda individers värderingar, integritet och rättigheter. Vi accepterar inte diskriminering, hot, trakasserier eller kränkande beteende. Vi reviderade också vårt visselblåsarsystem för att göra det möjligt för tredje part att kontakta oss vid klagomål.

Vi började skapa en ny lärandekultur. En ny digitaliseringsutbildning testades i Finland, och den kommer att utökas under 2018. Vi började planera förnyelsen av Fazer Academy som ska genomföras under 2018. Traineeprogrammet fortsatte och gav goda resultat, och praktikanterna bidrar till vår verksamhet redan efter mycket kort tid.

Vi fortsatte även med vårt program 125 möjligheter till arbete, som inleddes 2016 i samarbete med Helsingfors diakonissanstalt och Närings-, trafik- och miljöcentralerna i Finland. Programmet erbjuder arbetsmöjligheter till personer som har svårt att hitta arbete, till exempel personer med nedsatt funktionsförmåga och invandrare.

I Ryssland fortsatte vi vårt samarbete med SOS Barnbyar i Pusjkin genom att erbjuda anställningar till unga personer från barnbyn. Studenterna i byn ges chansen att få sin första arbetslivserfarenhet i ett internationellt företag. 

Vi utvecklade implementeringen av rollbyte och arbetsrotation – ett nytt sätt att se på arbete som ger möjlighet till yrkesmässig utveckling. Detta nya synsätt erbjuder möjligheter att lära, få nya ansvarsområden och en chans att växa i organisationen. Rollbyte kan också användas som stöd för mångfaldsarbete.

Under 2017 färdigställde vi vår HR-vision 2022. Den leder oss framåt de närmaste åren och ger oss stöd vid implementering av vår nya strategi. Visionen möjliggör också vår omvandling till ett ledande, hållbart nordeuropeiskt matföretag, samtidigt som den säkerställer medarbetarnas välmående. Dessutom intensifierade vi implementeringen av vår säkerhetskultur, bland annat genom att börja följa upp även små olyckor och tillbud, öka kommunikationen kring säkerhet och genomföra fler än 40 säkerhetsöversyner.

Vi genomförde återigen vår medarbetarundersökning för att ta reda på hur medarbetarna upplever sitt arbete. De totala resultaten för hela koncernen förbättrades jämfört med den tidigare undersökningen. De mest positiva förändringarna återfanns inom de koncernövergripande områdena, bland annat arbetsgivarbilden och ledarskapskulturen. Samtliga fem index som mäts – åtagande, ledarskap, prestation, engagemang och medarbetare – låg tydligt över det allmänna genomsnittet i Europa.

Fazer i framtiden:

Vi börjar implementera vår HR-vision 2022. Vi fokuserar på medarbetarupplevelsen, internt entreprenörskap och rörlighet. Vi utvecklar ett breddat ekosystem för talanger som inte enbart omfattar våra egna talanger, utan även talangerna hos våra samarbetspartners och intressegrupper.

Vi utvecklar våra kompetenser inom HR-informationssystem (HRIS) och analys, samt implementerar utbildning i affärsverksamheterna för att förbättra våra strategiska färdigheter inom HR. Vi rekryterar nya talanger för att stödja våra strategiska tillväxtplaner. 

Vi stärker våra ledarskapskompetenser på koncernnivå och våra kompetenser gällande hantering av organisationsförändringar. Hälsa och välmående på jobbet är fortsatt ett prioriterat fokusområde. Vi fortsätter att systematiskt förbättra arbetssäkerheten på alla verksamhetsställen för att erbjuda alla medarbetare en säker arbetsmiljö.

Vi fortsätter vårt arbete med att förebygga trakasserier, bland annat genom att skapa ett obligatoriskt utbildningspaket där frågan behandlas.

Fazer-koncernens årsredovisning 2017 PDF