Vi jobbar för att säkerställa att våra råvaror, till exempel kakao och spannmål, är hållbart producerade ur ett socialt och miljömässigt perspektiv.

För att tillverka högklassiga produkter behövs högklassiga råvaror. Vi samarbetar med tusentals leverantörer, och i vårt företagsansvar ingår att säkerställa att även de bedriver en hållbar verksamhet. Vi respekterar mänskliga rättigheter, arbetstagarnas rättigheter samt markrättigheter och vill att våra leverantörer ska få skälig ersättning för sitt arbete.

Fokus och mål

  • Ständigt arbeta för en mer ansvarsfull produktion och stärka samarbetet i värdekedjan
  • Förbättra spårbarheten i värdekedjan och säkerställa livsmedelskvaliteten och säkerheten
  • Kontrollera och minska riskerna förknippade med råvaror

2018 och framåt

  • Fortsätta att använda 100 % ansvarsfullt producerad kakao 
  • Fortsätta att implementera principerna för hållbar spannmålsodling så att allt mjöl i Finland och Sverige uppfyller kraven senast 2025
  • Öka andelen ansvarsfull soja till 100 % senast 2020
  • Använda 100 % RSPO-certifierad, segregerad eller Mass Balance palmolja senast 2020 i alla länder där företaget är verksamt
  • Fortsätta att följa WWF:s Fiskguide
  • Fortsätta att använda säsongsbetonade och andrasorterade frukter och grönsaker i våra restauranger för att minska matsvinnet i värdekedjan
  • Ytterligare utveckla hållbarheten i fruktvärdekedjan 

Resultat 2017

I början av 2017 uppnådde vi ett av våra viktigaste mål: 100 procent av är kakao var ansvarsfullt producerad. Vi köper kakao via UTZ, Rainforest Alliance och Fairtrade Cocoa Programme samt genom egna direkta program.

Förhållandet mellan certifieringar och direkta program har väckt livlig debatt bland våra intressegrupper. Vi anser att en kombination av dessa två upphandlingsmetoder är det bästa alternativet av flera anledningar. Endast ungefär 20 procent av kakaoodlarna i världen samarbetar med certifieringsorganisationer, vilket innebär att tillgången på certifierad kakao inte är tillräcklig för att täcka chokladtillverkarnas behov. Direkta program behövs som komplement till certifierad kakao. Dessutom behöver vi säkerställa att alla kakaoodlare har möjlighet att odla kakao på ett hållbart sätt.

Genom direkta program kan vi också kontinuerligt övervaka till exempel att barnarbetskraft inte används, eftersom vi utbildar personer lokalt för denna uppgift. Detta är mer effektivt än att göra kontroller då och då. Vårt direkta program i Ecuador reviderades 2017 och utvecklingsåtgärder planerades utifrån resultaten. 

Våra direkta program beaktar såväl sociala som miljömässiga aspekter av kakaoodling och stödjer odlarsamhällena. De har uppmuntrat särskilt kvinnor att delta i utbildning och förbättra sin levnadsstandard med hjälp av det de har lärt sig. Kostnaderna för att implementera direkta program är högre än kostnaderna för inköp av certifierad kakao, men vi anser att det är en nödvändig investering för att kunna säkerställa en stabil tillgång på kakao i framtiden.

Vi gick med i Roundtable for Responsible Soy (RTRS) och publicerade vårt åtagande att använda 100 procent certifierad soja senast 2020. All soja som används direkt eller indirekt i värdekedjan ska uppfylla de krav som fastställts av RTRS eller ProTerra. Vi köpte RTRS-certifikat för att täcka hela vår indirekta sojakonsumtion i Sverige för 2017. Vi gick också med i det finländska åtagandet för soja och Svenska Sojadialogen. Andelen certifierad soja som koncernen köpte var 54 procent.

Vi reviderade vårt åtagande gällande palmolja. Vi använder 100 procent RSPO-certifierad palmolja som vi köper via tre olika handelssystem: Segregated, Mass Balance och Book & Claim. Vårt mål är att öka andelen segregerad palmolja, men det har dock visat sig vara svårt. Vårt mål för 2017 var att använda 100 procent segregerad palmolja inom Fazer Konfektyr, men vi lyckades inte riktigt nå vårt mål: 92 procent av den använda palmoljan var segregerad och den återstående andelen köptes genom Mass Balance och Book & Claim.

En av orsakerna till att vi inte nådde målet var att segregerad palmolja inte kunde köpas i så stora mängder som vi behövde. Vi kommer att kunna lösa detta under 2018 för majoriteten av de återstående produkterna. 

Under 2017 utvecklade vi en inköpsprocess för prioriterade råvaror med höga risker relaterade till mänskliga rättigheter, vattenresurser och markanvändning. För de flesta prioriterade högriskråvaror eller råvaror som vi använder i stora volymer har vi redan utarbetat åtaganden på koncernnivå.

Vi förde en aktiv dialog om djuromsorg med våra leverantörer, icke-statliga organisationer och andra intressenter. Vi och våra kunder lägger stor vikt vid djuromsorg inom livsmedelsproduktion och kommer att fortsätta dialogen med våra intressegrupper.

Fazer Food Services i Sverige och Danmark strävar efter att öka andelen ekologiska produkter i sitt sortiment. I Sverige var målet en andel på 19 procent, och detta uppnåddes. I Danmark är andelen ekologiska produkter 40 procent. Vi fortsätter att följa WWF:s Fiskguide som utgångspunkt för våra fiskinköp och använder enbart grön- eller gullistade fisk- och skaldjursarter. Fazer Cafés nådde sitt mål 2017 och serverar nu enbart certifierat kaffe.

Minskat matsvinn är ett av våra hållbarhetsmål och det är också ett sätt att förbättra effektiviteten i vår värdekedja. Tillsammans med våra leverantörer har vi också kunnat använda grönsaker av andrasortering som inte är estetiskt felfria, men som är lika goda som förstasorterade och fullt användbara. Grönsaker av andrasortering används nu av alla affärsenheter inom Fazer Food Services.

Livsmedelssäkerhet är avgörande för vår verksamhet och det finns inte rum för några kompromisser. Under 2017 införde vi ett koncernövergripande system för dokumentationshantering, genomförde utbildning för att öka medvetenheten om livsmedelsbedrägerier och gjorde sårbarhetsbedömningar. Nya allergenriktlinjer utarbetades av en intern arbetsgrupp och experter på livsmedelssäkerhet utbildades.

Vi jobbar med FN:s globala mål för hållbar utveckling och har definierat följande mål som de mest relevanta för företagsansvarsområdet Rättvis värdekedja:

Fazer i framtiden

Vi fortsätter med vårt systematiska arbete för att säkerställa livsmedelssäkerhet och kvalitet i hela leveranskedjan. Vi förbättrar ständigt hållbarheten i våra inköp.

Vi jobbar med de identifierade råvarorna – spannmål, kakao, palmolja, soja och fisk – och fokuserar även på nya råvaror utifrån vår riskbedömning.

Vi fortsätter att minska matsvinnet och att utnyttja säsongsvariationen för att förbättra effektiviteten och hållbarheten i vår leveranskedja. För år 2018 har vi skapat en gemensam säsongskalender för Fazer Food Services som kommer att användas i alla våra länder.

Vi fortsätter att jobba för vårt åtagande för palmolja och att utveckla våra sojainköp.

Fazer-koncernens årsredovisning 2017 PDF