Under 2018 introducerade vi ett nytt sätt att se på och arbeta med hållbarhet. Vi arbetar med hållbarhet genom tre fokusområden: För människorna, För planeten, För affärsverksamheten.

För människorna

 • Fazers initiativ 125 möjligheter till arbete utsågs till Årets rekryteringsåtgärd i Finland.
 • Frekvensen av olyckor som leder till sjukfrånvaro sjönk med 17 procent från nivån 2017 och med 46 procent från 2013.
 • Fazer Lab arrangerade en intern innovationsutmaning där team bestående av medarbetare skapade och utvecklade idéer för nya produkter och tjänster. En innovation, ett hantverksbakat hampabröd, har redan lanserats på marknaden.
 • Alla våra affärsverksamheter utökade sitt utbud av växtbaserade livsmedel och utvecklade nya växtbaserade produkter.
 • Fazer, Nokia och Nightingale Health genomförde ett forskningsprojekt inom ramen för programmet Fazer Brainhow gällande nya verktyg som människor kan använda för att övervaka och kontrollera sin hälsa. Forskningen fokuserade på att förstå vilken inverkan hjärnvänlig kost har på arbetsproduktivitet, kognitiv förmåga och livskvalitet.

För planeten

 • Vi blev det första livsmedelsföretaget som gjorde ett vattenåtagande i Finland. 
 • Fazer gjorde ett nytt femårigt åtagande för Östersjön genom Baltic Sea Action Group. Fokusområdena för det nya åtagandet är cirkulär ekonomi, hållbar spannmålsodling, plan för vattenhushållning och utveckling av Fazers utbud.
 • Vår energiförbrukning per producerat ton ökade något till 0,86 MWh/ton från 0,85 MWh/ton 2017. Det berodde i huvudsak på färre producerade ton samt ett ökat behov av nedkylning och uppvärmning på grund av varierande väderförhållanden. Andelen förnybar elektricitet uppgick till 88 procent.
 • Vår totala avfallsmängd minskade jämfört med året innan. Utvecklingen är positiv, men ytterligare insatser behövs för att minska avfallet. Återvinningsprocenten sjönk från 83 till 76 procent och mer avfall gick till energiproduktion. 97 procent av avfallet återvanns eller användes för energiproduktion 2018.
 • Fazer Food Services fortsatte med kampanjer för minskat matsvinn i restaurangerna. Vi nådde målen för minskat svinn i Norge och Danmark. I Sverige var framstegen goda, medan vi i Finland fortsättningsvis måste intensifiera våra åtgärder för att minska svinnet. Genom optimerade och mer hållbara förpackningar lyckades vi minska användningen av plast. Vi skapade en koncernövergripande ambition för hållbara förpackningar och har förbundit oss att sluta att använda engångsartiklar i plast senast 2020.
 • Vi tog fram en vägledning för vår spannmålsvision. Vi ökade kännedomen om visionen och inledde ett pilotprojekt på odlingar för att mäta effekterna.

För affärsverksamheten

 • Under 2018 reviderade och uppdaterade vi vårt hållbarhetsarbete. Fazers ambitiösa väg mot 2030 består av fyra hållbarhetsmål som hjälper oss att nå FN:s globala mål för hållbar utveckling genom mat. Hållbarhetsmålen är: 1) 50 % mindre utsläpp, 2) 50 % mindre matsvinn, 3) 100 % ansvarsfulla inköp och 4) mer växtbaserat. 
 • Vårt anseende låg fortsättningsvis på en bra nivå på alla huvudmarknader, med särskilt höga betyg i Ryssland och Finland. Fazer rankades som det 3:e mest hållbara varumärket i Finland i Sustainable Brand Index 2018 och som det 4:e mest ansedda företaget i Finland i T-Medias undersökning Reputation & Trust 2018.
 • Vi fortsatte med våra åtaganden för ansvarsfulla inköp av kakao, spannmål, soja, palmolja och fisk. 100 % av vår kakao var ansvarsfullt upphandlad. Vi startade ett nytt odlarprogram i Côte d’Ivoire inom ramen för programmet Fazer for Better Cocoa.

Vårt ansvar i Fazer-koncernens årsredovisning (PDF)