Fazers mål är minskad påverkan på klimatet och effektivisera energianvändningen.

Energianvändningen är en av de mest betydande direkta miljöeffekterna av Fazers produktionsanläggningar. Fazers mål är att minska utsläppen med 50 procent fram till 2030. I början av 2021 åtog vi oss aat anta klimatmål enligt Science Based Target och under året kommer vi utveckla våra mål i linje med detta initiativ.

Den globala livsmedelsproduktionen står för mer än 30 % av världens utsläpp av växthusgaser. Att odla, producera och importera mat bidrar avsevärt till klimatförändringarna. Klimatförändringar och miljöpåverkan av företagsverksamhet är en global angelägenhet. Det är viktigt för Fazer att agera på ett sådant sätt att tillgången på kritiska naturresurser och energi kan säkras även i framtiden.

Fazers produktionsanläggningar ger upphov till klimateffekter främst genom energianvändningen, tillkomsten av organiskt svinn samt leveranser. Konfektyr-, bageriverksamheten och Fazer Lifestyle Foods främsta mål är att effektivera energianvändningen, minska mängden produktionsavfall och optimera användningen av råvaror och vatten.

Fazer följer Greenhouse Gas Protocol-protokollet för att mäta och klassa våra utsläpp, samt Global Reporting Initiative (GRI) för att rapporter och hjälpa oss uppnå vårt mål om att minska mängden utsläpp med 50 procent.

Våra mål

Fazers energistrategi grundar sig på miljömässigt hållbara beslut, mätbara mål samt kontinuerlig utveckling och förbättring.

Energistrategin främjar Fazers strävan efter att minska mängden utsläpp med 50 procent fram till 2030.

Mer förnybar energi: Utöver att effektivisera användningen av energi, är Fazers mål att öka andelen förnybar energi.

Praktiska steg mot energieffektivitet och minskad klimatpåverkan

Fazers praktiska steg mot förbättrad energieffektivitet omfattar utvecklandet av nuvarande produktionsanläggningar och -processer, investeringar in energieffektiva lösningar och åtgärder för att minska mängden produktionssvinn.

Energikartläggningar görs i alla Fazers verksamhetsländer inom EU, enligt EU-direktivet om energieffektivitet.

Fazer har uppnått goda resultat med hjälp av sina åtgärder inom ramarna för det nationella energiavtalet i Finland. Energieffektivitetsavtal är en frivillig metod, fastställd i samarbete mellan regeringen och företag, för att uppfylla de energieffektivitetskrav som EU har ställt på Finland. De frivilliga avtalen har en viktig roll i implementeringen av landets energi- och klimatstrategi, eftersom förbättringar i energieffektiviseringen bidrar till att minska koldioxidutsläppen och därigenom bromsa upp klimatförändringarna. 

Förnybar energi

Fazers sammanlagda konsumtion av energi har minskat avsevärt jämfört med tidigare år. Förnybar elektricitet utgör största delen av Fazers energiförbrukning, till exempel år 2019 var andelen förnybar energi 82 procent. Fazer köper enbart förnybar elektricitet i Finland, Sverige, Lettland och Litauen.

Matens klimatpåverkan

Fazer fokuserar på att minska mängden matsvinn och verksamhetens klimatpåverkan i samtliga verksamheter. I genomsnitt utgör odling av grönsaker en mindre belastning på miljön än kött- och mjölkproduktion. Fazer jobbar för att öka användningen av växtbaserade produkter och andelen växtbaserade produkter i sitt utbud.