De etiska principerna styr vårt dagliga arbete.

2007 publicerades koncernens etiska principer, som bygger på Fazers värderingar och de internationella principer som tagits fram av FN:s Global Compact, vars syfte är att främja ansvarstagandet hos företag i samhället. Fazers etiska principer styr vårt arbete inom alla affärsområden och verksamhetsländer.

Fazers etiska principer omfattar följande områden: 

Lagenlighet

 • Fazer följer gällande lagar och regler.

Mänskliga rättigheter och medarbetare

 • Fazer behandlar alla sina medarbetare på ett rättvist och jämlikt sätt i enlighet med de internationella mänskliga rättigheterna. (UNGC 1)
 • Fazer godkänner varken barnarbetskraft, tvångsarbete eller någon annan form av påtvingat arbete, och inte heller andra brott mot de mänskliga rättigheterna. (UNGC 2, 4, 5)
 • Fazer respekterar föreningsfriheten och medarbetarnas rätt att ingå kollektivavtal. (UNGC 3)
 • Fazer respekterar varje individs värde, integritet och personliga rättigheter och accepterar ingen form av diskriminering, hot, trakasserier eller anstöt på arbetsplatsen. (UNGC 6)
 • Fazer säkerställer att medarbetarna arbetar i en säker miljö.
 • Fazer genomför regelbundet medarbetarenkäter och utvecklingssamtal med medarbetarna.

Miljö

 • Fazer engagerar sig i att kontinuerligt förbättra sina produkter, sin verksamhet och sina produktionsanläggningar i syfte att förebygga negativ miljöpåverkan och optimera resursanvändningen. (UNGC 7, 8, 9)

Antikorruption och affärsintegritet

 • Varken Fazer eller dess medarbetare ger eller tar emot några direkta eller indirekta mutor eller andra förmåner som skulle kunna uppfattas som mutor eller korruption. (UNGC 10)
 • Fazers räkenskaper och dokument ska vara korrekta och ge en sanningsenlig och rättvis bild av händelserna.

Iakttagande av konkurrenslagar

 • Fazer främjar rättvis affärsverksamhet och medverkar inte i någon typ av olaglig eller restriktiv handel.

Konfidentialitet

 • Fazer och dess medarbetare respekterar konfidentialitet för affärsinformation.

Immateriella rättigheter

 • Fazer och dess anställda är medvetna om att Fazers varumärken och andra immateriella rättigheter utgör en betydande del av företagets sammanlagda tillgångar och förbinder sig att respektera även andra parters immateriella rättigheter.

Leverantörer

 • Fazer uppmanar sina affärspartners i hela värdekedjan att följa dessa principer.
 • Fazer bemöter sina leverantörer och samarbetspartners på ett rättvist och jämlikt sätt.

Kunder och konsumenter

 • Fazer bemöter sina kunder och konsumenter på ett rättvist och jämlikt sätt.
 • Fazer säljer och marknadsför sina produkter på ett etiskt och icke-diskriminerande sätt.
 • Fazer engagerar sig i att ta fram nya produkter och tjänster som tillgodoser kundernas och konsumenternas nuvarande och föränderliga behov.
 • Fazer engagerar sig i att främja och säkerställa livsmedels- och produktsäkerhet.

Intressekonflikter

 • Fazers medarbetare förväntas undvika situationer som är eller kan uppfattas vara i konflikt med medarbetarens personliga intressen och företagets intressen.
 • Fazers medarbetare får inte använda sin position, information som kommit till deras kännedom på grund av deras position på Fazer eller tillgångar som tillhör Fazer för att erhålla otillbörlig personlig nytta.

Representera Fazer

 • Alla medarbetare förväntas representera företaget, dess aktiviteter och verksamhet på ett korrekt sätt i alla intressentrelationer.

Öppenhet

 • Fazer samarbetar med beslutsfattare och andra organisationer, både direkt och genom organ som handelsallianser, i utveckling av föreslagen lagstiftning och annan reglering som kan påverka legitima affärsintressen.
 • Fazer främjar öppenhet och transparens samt en kontinuerlig dialog med sina intressegrupper.

Ansvar

 • Varje medarbetare på Fazer är skyldig att iaktta dessa principer i sitt dagliga arbete.
 • Cheferna ansvarar för att informera sina medarbetare om dessa principer och ge vägledning i hur de ska följas.
 • En medarbetare eller en tredje part kan anonymt kontakta koncernchefen, koncernens juridiska avdelning eller dess riskhanteringsfunktion eller använda Helpline-systemet i det fall då man upptäcker att principerna inte följs utan att riskera straff eller andra negativa följder.
 • I det fall då principerna inte följs kommer det att undersökas och åtgärdas.