Fazer och den nordiska forskarplattformen Nordic Rye Forum anordnade ett virtuellt symposium om rågens hälsoeffekter den 14 december 2020. Vid symposiet samlades framstående branschexperter för att tillsammans diskutera den nordiska rågens näringsvärden, hälsoeffekter och eventuella framtida användningsområden.

Råg är en viktig beståndsdel i den finländska matkulturen. Råg är de många möjligheternas sädesslag: näringsrikt, hållbart producerat samt bekant och omtyckt bland konsumenterna i Norden. Nu bidrar ny forskning med mer information om exakt hur och varför råg är bra för hälsan.

”Hållbar kost och näring är en viktig del av Fazers strategi. Nya livsmedelstekniker och innovationer ger oss nya möjligheter, och forskningsdata hjälper oss att utnyttja rågens värdefulla egenskaper optimalt. Vi på Fazer vill omvandla vetenskapen till läckra, hållbara och hälsosamma produkter som hjälper människor att må bra och njuta av varje dag fullt ut”, säger Jussi Loponen, forskningsdirektör på Fazers forsknings- och utvecklingsenhet Fazer Lab. ”Vi samarbetar mycket gärna med den nordiska forskarplattformen eftersom det hjälper oss att nå detta mål.”

På senare tid har det genomförts mycket forskning kring rågens hälsoeffekter, och de nordiska forskargrupperna har varit särskilt förtjänstfulla i det arbetet.

”Det nordiska sättet att bedriva forskning har visat sig vara mycket framgångsrikt. Vi har förenat våra krafter och kompletterat varandras styrkor genom samarbete mellan olika aktörer. Tillsammans har vi lyckats belysa rågens hälsoeffekter och sädesslagens betydelse i den hälsosamma och hållbara nordiska kosten. Och vi fortsätter med det arbetet", berättar professor Rikard Landberg från Nordic Rye Forum, en plattform grundat av nordiska rågforskare.

Men vad är det som gör rågen så speciell?

För det första är rågen fiberrik. Råg innehåller mest fibrer av alla sädesslag och är en viktig fiberkälla i Norden. Den innehåller även rikligt med vitaminer och spårämnen, såsom B-vitaminer, samt fytokemikalier, såsom lignaner och fenolsyror, som enligt forskning har visat sig ha positiva effekter. Spannmål är också den viktigaste, och mest ansvarsfulla, källan till vegetabiliskt protein i Norden.

Råg används också flitigt i fullkornsprodukter, och det är känt att fullkornsspannmål främjar viktkontroll och minskar risken för flera kroniska sjukdomar. ”Allt fler undersökningar har visat att råg och andra fullkornsspannmål har en positiv inverkan på tarmhälsa, hjärt- och kärlhälsa och immunförsvaret”, säger doktorandforskaren Laura Pirkola från Fazer Lab.

Och varför pratas det så mycket om fibrer?

De flesta av oss vet att fibrer är nyttiga. Däremot är tarmens bakterieflora och dess inverkan på vårt välbefinnande ett mer okänt ämne för många. Bakterieflorans sammansättning och funktion varierar från individ till individ, och det är känt att kosten har en enorm inverkan på den – särskilt mängden fibrer och deras kvalitet.

”Råg innehåller rikligt med både lösliga och olösliga fibrer. Båda behövs för att tarmen ska må bra och förbli frisk, men särskilt de lösliga fibrerna som fermenteras spelar en viktig roll för förändringen av tarmens bakterieflora och för produktionen av de korta fettsyrorna som är så viktiga för hälsan”, förklarar Laura. Laura arbetar för närvarande med sin doktorsavhandling på Sveriges lantbruksuniversitet, SLU. I sin doktorsavhandling undersöker hon hur olika slags fibrer påverkar tarmens mikrobiota, och hur det i sig påverkar hjärnan och vår generella hälsa.

”Tarmens mikrobiota deltar i produktionen av korta fettsyror. De i sin tur har en reglerande funktion för immunförsvaret och inflammationer och kan även bidra till att förebygga risken för olika sjukdomar och reglera stressreaktioner”, säger Laura.

Dessutom finns det en komplex tvåvägsförbindelse mellan hjärnan och tarmarna: Det som händer i tarmarna kan påverka hjärnan – och tvärtom. Därför är det ytterst viktigt att ta hand om tarmhälsan. Och för det behöver vi fibrer.

Även om det är känt att fibrer påverkar tarmhälsan, äter man för lite fibrer i västvärlden. ”Jag hoppas att betydelsen av fibrer, och särskilt fibrer som fermenteras, i framtiden kommer att lyftas fram än mer i näringsrekommendationerna. Även i vår egen produktutveckling borde vi ha fibrernas betydelse i åtanke”, konstaterar Laura.

En inblick i rågprodukternas framtid

Som nämnts pågår det mycket forskning, men hur kommer det att visa sig på butikshyllorna i framtiden?

Den aktuella rågforskningen ökar vår förståelse för hur produktionsprocesserna påverkar hur kroppen tillgodogör sig de näringsämnen som finns i rågprodukterna. ”Med andra ord har vi en bättre förståelse för hur bearbetningen av råg påverkar tillgodogörandet av protein i kroppen och hur mikrobernas ämnesomsättning påverkar fytokemikaliernas aktivitet, eller exakt hur olika slags fibrer påverkar fermenteringen i tarmen”, säger Marika Laaksonen, ledande näringsexpert på Fazer Lab.

”Den förståelsen lägger grunden för de kostrekommendationer som anpassas efter vissa konsumentgrupper eller till och med enskilda individer. Forskningsdata skapar också förutsättningar för att utveckla produktionsprocesserna så att de värdefulla näringsämnena i rågen kan erbjudas i optimal form till konsumenterna.”

I framtiden kan vi även komma att se uppgifter på rågprodukternas förpackningar om innehållet av de nyttiga fytokemikalierna. En sådan märkning på förpackningen skulle göra den nordiska rågens hälsoeffekter mer synliga och begripliga för konsumenterna.

Symposiet Rye - “wholy” grain for the gut and the brain anordnades den 14 december 2020. Symposiet var en del av den Nordiska näringskonferensen 2020. På grund av coronapandemin var konferensen helt virtuell.

Se inspelningen av symposiet Rye - “wholy” grain for the gut and the brain