Select language
Available languages
Valitse maa tai alue
{{selectedGroup.Title}}
{{group.Title}}

Resultat från granskning 2022

 

Cocoa fruit_940x370_Main.jpg

Hållbarheten i vår leveranskedja för kakao verifieras enligt ett antal fastställda krav i Fazers kakaostandard.

SCS Global Services genomförde en omfattande granskning av Fazers kakaovision, inklusive stickprovsbesök på 100 plantager, under januari–mars 2022. 

Sammantaget var resultatet av granskningen positivt. Granskarna uppdagade flera bra exempel där våra leverantörer uppvisade sitt engagemang för kontinuerlig utveckling och förbättring av sin verksamhet bland annat genom att arrangera utbildningar, stödja kooperativ med att förbättra deras verksamhet och att förbättra policyer. 

Det fanns även sådana brister på efterlevnad som kräver att korrigerande åtgärder måste vidtas. De allvarligaste fallen relaterade till barn som inte går i skolan. Dessa fall tas på allvar, och korrigerande åtgärder har vidtagits via CLRMS-systemet, med barnets bästa som utgångspunkt för åtgärderna. Andra fall som kräver korrigerande åtgärder handlade, till exempel, om brister i registerföringen, behov av att förbättra särskilda anläggningar och att se till att alla odlare är medvetna om och tillämpar bästa praxis för att säkerställa hälsa och säkerhet.

I granskningen uppdagades inga sådana allvarliga fall som skulle ha lett till att Fazer skulle avsluta relationen med en leverantör. Resultatet av granskningen följs upp och används för att ytterligare förbättra vår verksamhet och vårt stöd till de samhällen där kakao odlas i ursprungsländerna.

SCS Global Services rapport över granskning (öppnar i pdf).