Select language
Available languages
Valitse maa tai alue
{{selectedGroup.Title}}
{{group.Title}}

Fazers engagemang i mänskliga rättigheter

Conversation_940x370_Main.jpg

Fazer är medlem i FN:s Global Compact och respekterar de mänskliga rättigheterna enligt FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter.

Fazer-koncernen har förbundit sig att agera ansvarsfullt och respektera alla mänskliga rättigheter. Under 2021 uppdaterade vi vår uppförandekod för leverantörer för att bättre säkerställa efterlevnad av vårt ansvar gentemot människorna och miljön. Fazers uppförandekod (tidigare etiska principer) och Fazers uppförandekod för leverantörer samt vår människorättspolicy styr vårt arbete inom alla affärsområden och verksamhetsländer.

Fazers uppförandekod och uppförandekod för leverantörer inkluderar, men begränsas inte till följande områden gällande mänskliga rättigheter:

  • Fazer behandlar alla sina medarbetare på ett rättvist och jämlikt sätt i enlighet med de internationellt erkända mänskliga rättigheterna. (UNGC 1)
  • Fazer respekterar urinvånares och utsatta gruppers rättigheter, inklusive men inte begränsat till migrerande arbetstagare, kvinnor, barn och personer med funktionsnedsättning samt lokalsamhällen i anknytning till Fazers aktiviteter och verksamheter.
  • Fazer godkänner inte barnarbete och utsätter inte unga arbetstagare för arbete som kan bidra till att skada deras fysiska eller mentala hälsa, säkerhet, moral eller rätt till utbildning. Fazer följer tillämpliga lagar samt den Internationella arbetsorganisationens (ILO:s) regler. (UNGC 2,4,5)
  • Fazer godkänner inte, använder inte och drar inte nytta av någon form av modernt slaveri, inklusive men inte begränsat till tvångsarbete, straffarbete eller påtvingat arbete eller människohandel.
  • Fazer godkänner inga rörelsebegränsningar, överdrivna rekryteringsavgifter för de anställda, konfiskering av identitetshandlingar och/eller pass eller innehåll av löner.
  • Fazer respekterar föreningsfriheten och medarbetarnas kollektiva förhandlingsrätt. Fazer respekterar medarbetarnas rätt att söka representation och gå med i arbetarråd i enlighet med lokal lag och internationella konventioner. (UNGC 3)
  • Fazer ingår anställningsavtal med alla medarbetare och följer tillämplig lagstiftning, riktlinjer och kollektivavtal (då det är tillämpligt) när det gäller arbetstider och lön. Alla medarbetare har rätt till ett eget exemplar av anställningsavtalet och lönespecifikationen, och dessa måste vara skrivna på ett språk som medarbetaren förstår.
  • Fazer respekterar alla individers personliga värdighet, personliga integritet och grundläggande rättigheter. Fazer godkänner inte någon form av diskriminering, mobbning, verbala, psykiska, fysiska eller sexuella trakasserier, övergrepp eller kränkningar på arbetet som förödmjukande behandling eller fysisk bestraffning. (UNGC 6)
  • Fazer säkerställer att dess medarbetare arbetar i en trygg miljö.
  • Fazer genomför regelbundet personalundersökningar och utvecklingssamtal.