Fazer vill säkerställa högkvalitativa råvaror och effektivt flöde i hela leveranskedjan. Vi arbetar med noggrant utvalda leverantörer och affärspartners. Val av leverantör baseras på leverantörernas tekniska kapacitet och efterlevnad av Fazers leverantörskod.

Vår påverkan på människor, samhällen och fösörjning är inte begränsade till våra egna handlingar utan även uppströms i råvaruproduktion, logistik och inköp. Därför måste vi säkerställa hållbarhet i hela värdekedjan från jordbrukare till konsumenter. Detta kan vi göra med tydliga grundkrav för alla leverantörer och extra uppmärksamhet åt utvalda värdekedjor som kakao, palmolja, spannmål och soja.

Fazer har en centraliserad inköpsfunktion som arbetar i enlighet med vår hållbarhetsstrategi, och Fazers vision och mission. Fazers inköpare arbetar enligt företagets etiska principer, och det förväntar vi oss att även leverantörerna ska göra.  Etiska, sociala och miljömässiga aspekterna i leverantörskedjan, råvarusäkerheten samt att använda affärsmetoder och etablera partnerskap som gynnar en hållbar utveckling är ytterst viktiga hörnstenar i vår inköpsprocess.

Fazer koncernens leverantörs uppförandekod bygger på internationella konventioner och regler, nationella lagar och god branschpraxis. Det ställer de etiska, sociala och miljömässiga kraven för leverantörer och tjänsteleverantörer. Alla leverantörer som vill göra affärer med Fazer måste visa sitt engagemang genom att underteckna koden. 

På Fazer vill vi övervaka och säkra kvaliteten, ursprunget och hållbara metoder i hela vår leveranskedja. Vi har ett systematiskt informationsinsamlingsprocess när vi väljer och godkänner våra leverantörer, tjänsteleverantörer och kontraktstillverkare. 

En av hörnstenarna i våra ansvarsfulla inköp är livsmedelssäkerhet. Våra produkter måste vara säkra och konsumenterna måste kunna lita på våra produkter. Därför ser vi till att de råvaror vi köper uppfyller våra kvalitets- och säkerhetsspecifikationer. Förutom att säkerställa livsmedelssäkerheten har vi som mål att se till att våra råvaror är både hållbara och spårbara samt att vi tar hänsyn till miljöfaktorerna. Efterlevnad av uppförandekoden säkerställs genom vårt revisionsprogram. Vi har et riskbaserat angreppssätt när vi prioriterar leverantörer i revisionsprogrammet. Som en medlem av SEDEX så erkänner Fazer ”SMETA 4 pillar” revisioner

VÅRA GRANSKNINGSPROCESSER OMFATTAR ATT UTVÄRDERA LEVERANTÖRENS RESULTAT FÖR PRODUKTIONEN, KVALITET, ETIK, SOCIAL OCH MILJÖFRÅGOR.

Samarbete för spårbarhet och transparens

Spårbarheten för Fazers råvaror och ingredienser är en fråga som har högsta prioritet, både när det gäller livsmedelssäkerheten och leverantörkedjans ansvar.

Våra inköp av råvaror styrs av livsmedelslagstiftningen. Detta betyder att vi måste kunna spåra alla råvaror som vi använder ett steg framåt och ett steg bakåt – bakåt till leverantören och framåt till produkternas försäljningsställe. Samarbetet med våra leverantörer och andra partners gör det möjligt att spåra ursprunget ännu längre.

Vår process för godkännande av nya råvaror innehåller många faser. Under godkännandeprocessen för en ny råvara eller produkt undersöker vi både produktens egenskaper och leverantörens verksamhetsmodell, till exempel dess kvalitetscertifikat och miljöprogram.