I vilka produkter använder Fazer palmolja?

Fazer använder palmolja i produktionen av vissa kaffebröd, kex, fyllningen i vissa konfektyrprodukter och i margarin.

Varför använder Fazer palmolja?

Palmoljan har mycket goda tekniska egenskaper och används därför allmänt i bageri- och matindustrin. Fast fett krävs för att skapa rätt konsistens på Fazers produkter som vissa kaffebröd, kex och fyllningen i vissa konfektyrprodukter. Palmoljan används i många fettblandningar som den fasta komponenten tillsammans med flytande oljor. Annars skulle fettblandningarna vara för mjuka eller flytande.

Fettblandning = en blandning av olika fettkomponenter (t.ex. margarin och fett för fyllningar)

Kan man ersätta palmoljan? Har Fazer planer på att byta ut palmoljan mot något annat?

På Fazer anser vi att det bästa alternativet för tillfället är att stöda hållbar palmoljeproduktion genom att köpa certifierad palmolja. Palmoljan har mycket goda tekniska egenskaper och produktionsprocessen för margarin har under de senaste åren utvecklats för att undvika transfetter. Förändringen har lett till ökad användning av palmolja, som är ett naturligt fast fett.

Då palmoljeodlingarna har den bästa avkastningen av de vegetabiliska oljorna skulle ett byte till andra vegetabiliska oljor innebära att mycket mera mark skulle behövas för odlingarna. Att stoppa palmoljeproduktionen skulle också skapa utmaningar för människorna som jobbar i palmoljeindustrin, som i många fall är beroende av den inkomst som palmoljeodlingen ger.

På Fazer utvärderas dock användandet av de olika oljorna och fetterna regelbundet. Då tas både näringsmässiga och tekniska aspekter i beaktande.

  • Palmoljan som användes för att fritera munkar byttes ut mot rapsolja 2012.
  • Palmoljan i flera jäsdegar har bytts ut mot rapsolja redan för flera år sedan.

Vad har Fazer gjort tidigare för att säkerställa sina inköp av hållbar palmolja?

  • Fazer har varit medlem i Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) sedan 2004.
  • Palmoljan som används inom Fazer Konfektyr var 95% segregerad under 2019
  • Fazer använder endast segregerad palmolja i nästan alla sina produkter i de nordiska och baltiska länderna, vilket innebär att certifierad palmolja hålls åtskild från icke-certifierad palmolja genom hela värdekedjan
  • Fazer skickar årligen en rapport om våra framsteg till RSPO. Läs mer här.

Vad är RSPO?

“Roundtable on sustainable palm oil” är en icke-vinstdrivande internationell medlemsorganisation som arbetar aktivt för att förbättra palmoljans hållbarheten i produktion och användning.

Vad menar ni med ökad spårbarhet?

Fazer strävar efter ökad spårbarhet genom att följa hierarkin som ställts upp i åtagandet:

1. Segregerad palmolja.
2. Massbalansmetoden om segregerad palmolja inte finns att tillgå med beaktande av tillgång, kvalitet och marknadsläge.
3. Book & Claim/GreenPalm-certifikat i de mest komplexa palmoljederivat som inte finns att tillgå genom den segregerade kedjan eller massbalansmetoden.

Detta innebär att Fazer kommer att fortsätta använda certifierad palmolja men förbättra spårbarheten genom att öka inköpen av certifierad segregerad och massbalans-palmolja istället för GreenPalm-certifikat.

Kan Fazer köpa bara segregerad palmolja?

Utmaningen är att alla fett- och oljeleverantörer i dag inte kan leverera segregerad palmolja för alla palmoljefraktioner som behövs i olika fettblandningar. Att hålla palmoljan segregerad kräver investeringar i ny infrastruktur. Det blir ännu mer utmanande då fraktionen palmolja i fettblandningarna kan variera. Raffinerad palmolja hittas oftare som segregerad. Eftersom utmaningarna berör hela leveranskedjan är det enormt viktigt att samarbeta och ha en bra dialog med fett- och oljeleverantörer samt andra intressegrupper.

Segregerad palmolja är vårt mål i första hand, men genom att stöda massbalansmetoden uppmuntrar vi producenterna att öka andelen spårbar palmolja. GreenPalm-certifikat är ett bra alternativ för de mest komplexa formerna av palmoljederivat, som inte finns att köpa som segregerad eller massbalans-palmolja.

Vad blev slutsatsen av vårt föregående åtagande för åren 2014-2020?

Fazer nådde inte det uppsatta målet för 2020 att all palmolja skulle vara  segregerad eftersom vår verksamhet i Ryssland fortfarande använder ”Book & Claim” leverantörskedjemodellen. I de nordiska och baltiska länderna använder vi nästan 100% segregerad palmolja. År 2020 ökade vi vårt stöd till småbrukare genom att köpa 50% av ”Book & Claim” krediterna. Med sådant stöd kan småbrukare öka sina avkastningar, bättre komma in på internationella marknader, förbättra deras försörjning och minska risken för markomvandling.