Fazers inköp bygger på kvalitet i hela leveranskedjan i samarbete med våra noga utvalda leverantörer.

Fazers inköpskedja är komplicerad på grund av det stora produktsortimentet och de många råvaror som krävs för produktionen. Vi strävar efter att endast använda noggrant utvalda råvaror från ansvarsfulla källor.

Upphandlingar sker i enlighet med Fazers vision och strategi för företagsansvar. Fazers inköpare arbetar enligt företagets etiska principer, och det förväntar vi oss att även leverantörerna ska göra. I upphandlingsprocessen är det viktigt att beakta de etiska, sociala och miljömässiga aspekterna i leverantörskedjan, råvarusäkerheten samt att använda affärsmetoder och etablera partnerskap som gynnar en hållbar utveckling.

Hörnpelaren i våra ansvarsfulla inköp är livsmedelssäkerhet. Våra produkter måste vara säkra och konsumenterna måste kunna lita på våra produkter. Därför ser vi till att de råvaror vi köper uppfyller våra kvalitets- och säkerhetsspecifikationer. Förutom att säkerställa livsmedelssäkerheten har vi som mål att se till att våra råvaror är både hållbara och spårbara samt att vi tar hänsyn till miljöfaktorerna. Här nedan finns en övergripande beskrivning av hur vi arbetar med inköp.

VÅRA GRANSKNINGSPROCESSER OMFATTAR ATT UTVÄRDERA LEVERANTÖRENS RESULTAT FÖR PRODUKTIONEN, KVALITET OCH MILJÖFRÅGOR.

Leverantörernas ansvar 

På Fazer strävar vi efter att övervaka och säkra kvaliteten, ursprunget och ansvarstagandet i hela vår leveranskedja. Vi har infört en systematisk process för att samla in information innan vi väljer och godkänner våra leverantörer. Våra granskningsprocesser omfattar att utvärdera leverantörens resultat för produktionen, kvalitet och miljöfrågor.

2009 förstärkte vi urvalsprocessen genom att ta med ett frågeformulär om leverantörernas företagsansvar. Det här formuläret ingår nu som standard i processen. Fazer följer hela tiden upp leverantörernas resultat.

Under 2012 införde vi ett nytt analysverktyg som hjälp i vår inköpsprocess för att identifiera de signifikanta riskerna gällande miljö och socialt ansvar inom varje råvarukategori. Under 2013 analyserade vi resultaten och har tilldelat resurser för de råvaror som kräver åtgärder, till exempel inom kategorierna kött och grönsaker. Den här analysen är ett komplement till vår inköpsprocess, som redan innehåller specifika mål för kategorier som kakao och palmolja.

Samarbete för spårbarhet och transparens

Spårbarheten för Fazers råvaror och ingredienser är en fråga som har högsta prioritet, både när det gäller livsmedelssäkerheten och leverantörkedjans ansvar.

Våra inköp av råvaror styrs av livsmedelslagstiftningen. Detta betyder att vi måste kunna spåra alla råvaror som vi använder ett steg framåt och ett steg bakåt – bakåt till leverantören och framåt till produkternas försäljningsställe. Samarbetet med våra leverantörer och andra partners gör det möjligt att spåra ursprunget ännu längre.

Vår process för godkännande av nya råvaror innehåller många faser. Under godkännandeprocessen för en ny råvara eller produkt undersöker vi både produktens egenskaper och leverantörens verksamhetsmodell, till exempel dess kvalitetscertifikat och miljöprogram.