Fairtrade är en etisk certifiering och en social rörelse som har som mål att hjälpa livsmedelsproducenter i u-länderna att få bättre handelsvillkor samt att främja hållbarhet. Fazer köper Fairtrade Cocoa Programme-certifierad kakao.

Vad ger Fairtrade certifieringen odlarna?
Fairtrade jobbar för att gynna småskaliga odlare som hör till de mest marginaliserade grupperna världen över för att ge dem möjlighet att förbättra sina utkomstmöjligheter och nå sin fulla potential. Fairtrade handlar om bättre priser, acceptabla arbetsförhållanden, rättvisa handelsvillkor för odlare och bättre inkomstmöjligheter.

Målet är att förbättra livsmedelssäkerheten och göra odlarna mindre sårbara. Fairtrade handlar om att stödja en utveckling av välmående odlarsamhällen som har bättre kontroll över sin framtid och om att skydda den miljö där odlarfamiljerna bor och arbetar. Fairtrade-minimipriset utgör ett skyddsnät för odlarna som gör dem mindre sårbara för prisvolatilitet.Investeringar med Fairtrade-premien kan innebära att odlarna drar nytta av tjänster som de annars har tvingats betala för, till exempel kostnader för gödsel och skolavgifter.

Fairtrade stöder organisatorisk förmåga i kooperativ, vilket gör dem bättre organiserade och mer lättskötta och ger dem en bättre position att bedriva hållbar verksamhet som representanter för odlarna. Fairtrade-premien är ofta också en viktig resurs för kooperativ att starta program som stöder livsmedelssäkerhet och diversifiering. Fairtrade stöder också långsiktiga partnersamarbeten, vilka är mycket uppskattade bland odlarna. De hjälper odlarna att förutse hur stora inkomsterna kommer att bli och planera för och investera i framtiden, vilket uppmuntrar ekonomisk stabilitet.

Vilka är kostnaderna för Fairtrade certifieringen för odlaren?
En avgift tas ut av producentorganisationen. Den totala genomsnittliga avgiften är 2 200 euro. Om kooperativet inte kan betala kostnaden får det understöd.

Vilka är nyckelkriterierna gällande följande principer?

a) Människor
Fairtrades mål är att stärka småproducenternas och arbetarnas inflytande och handlingskraft. Kriterierna är: Ett Fairtrade-minimipris fastställs, små producentorganisationer utvecklar demokratiska beslutsprocesser, en Fairtrade-premie betalas till en gemensam fond för arbetare och odlare som de kan använda för att förbättra sina sociala, ekonomiska och miljömässiga villkor.

Beslut om hur Fairtrade-premien ska användas fattas demokratiskt i de små producentorganisationerna, krav på arbetares rättigheter (föreningsfrihet, rätt att ingå kollektivavtal, ingen diskriminering, öka arbetarnas kännedom om vilka rättigheter de har), inget barnarbete eller tvångsarbete enligt principerna i Internationella arbetsorganisationens (ILO:s) konventioner, acceptabla arbetsförhållanden. (Jämlika arbetsförhållanden för alla arbetare.Lönerna ska vara lika höga eller högre än det regionala genomsnittet eller den gällande minimilönen och utvecklas i riktning mot levnadslön. Hälso- och säkerhetsåtgärder ska implementeras för att undvika arbetsrelaterade skador.)

b) Vår planet
Miljöskydd är en viktig del av Fairtrades syn på hållbarhet. De viktigaste kriterierna är: Minska energiförbrukningen och växthusgasutsläppen, upprätthålla kvaliteten på jordmånen och vattenresurserna, ha kontroll över skadedjur, skydda den biologiska mångfalden, förbjuda genetiskt modifierade organismer och skadliga kemikalier samt hantera avfall.

Standarderna förbjuder användning av flera jordbrukskemikalier som är skadliga för miljön och hälsan och fokuserar på att minska användningen av bekämpningsmedel.Standarderna kräver att personlig skyddsutrustning ska användas, att plantagerna ska vara fria från farligt avfall och att de ska använda vattenresurserna på ett hållbart sätt samt uppmuntrar åtgärder som förbättrar den biologiska mångfalden.

Standarderna främjar också utbildning för odlare som kan inkludera tips på hur man övergår till miljövänliga odlingsmetoder, till exempel att utveckla näringsrika jordar som stöder välmående odlingar. Dessa lockar i sin tur till sig vilda djur som bidrar till att kontrollera skadedjur och sjukdomar. Utöver standarderna används Fairtrade-premien till att utveckla projekt och utbildning som främjar miljömässig hållbarhet. Över 50 procent av alla Fairtrade-certifierade producenter är även ekologiskt certifierade.

c) Lönsamhet
Fairtrade-minimipriset utgör ett skyddsnät för odlarna som gör dem mindre sårbara för prisvolatilitet. Detta kan innebära bättre kassaflöde samt bättre möjligheter att få kredit och att kunna spara pengar. Det stabila minimipriset innebär också att kooperativ kan få tillgång till finansiering och lån. För kooperativ innebär långsiktiga avtal med exportörer på Fairtrade-marknaden också ökad säkerhet, och detta har i vissa fall gjort det möjligt för dem att förhandla fram bättre priser och handelsvillkor.

Baserat på detaljerade beräkningar av kostnaderna för hållbar produktion har det en stabiliserande och ibland även ökande effekt på småskaliga odlares inkomster. Kombinerat med långvariga avtal och förfinansiering kan de småskaliga odlarna planera sin verksamhet i framtiden.

Fairtrade uppmuntrar kooperativ att skapa flera direkta relationer till olika marknader för att minska sitt beroende av en enda köpare. Genom att kooperativen har tillgång till marknadsinformation och utbildning i färdigheter inom ekonomi och förhandling kan de förhandla direkt och i enrum med sina köpare. Stöd till odlarna så att de kan få större skördar av högre kvalitet är viktigt för att skapa hållbara inkomstmöjligheter.

Det innebär att odlarna kan få större avkastning på sina produkter och få en stabilare ekonomi och bli mer tillförlitliga leverantörer, vilket förbättrar stabiliteten i affärsrelationerna. Produktiviteten och kvaliteten höjs genom förbättrade odlingsmetoder och regelbunden teknisk support. Tack vare Fairtrade-premien kan många odlare investera i produktivitet och kvalitet.

Genom investeringar i gemensamma anläggningar för till exempel lager, förråd, transport, tvätt och tork samt plantskolor för nya grödor kan man säkerställa kvalitet och minskat avfall, vilket i slutändan även medför ökad försäljning och högre inkomster. Gemensamma anläggningar och tjänster är av yttersta vikt för odlare som inte kan göra investeringarna själva.

d) Spårbarhet
Kriteriet för fysisk spårbarhet innebär att Fairtrade-produkterna måste vara markerade och hållas åtskilda från icke Fairtrade-certifierade produkter i varje fas av produktions- och tillverkningsprocessen. Kravet på fysisk spårbarhet är inte möjligt för vissa produkter utan att det medför skada för många odlare och arbetare. När det gäller produkter där producenterna inte har någon kontroll över tillverkningsprocessen skulle odlarna och arbetarna inte ha någon möjlighet att sälja enligt Fairtrade-villkoren då tillverkaren inte håller produkten fysiskt åtskild. Kravet på fysisk spårbarhet är därför inte obligatoriskt för sockerrör, apelsinjuice, kakao och te.

Hur mäter ni effekterna av Fairtrade certifieringen?
Fairtrade samlar regelbundet in övervakningsdata från alla producentorganisationer som är Fairtrade-certifierade. Regelbundna övervakningsåtgärder vidtas med alla producentorganisationer vid Fairtrade-revisionen, och övervakningen breddas med åtgärder som vidtas av Fairtrades team för producentsupport. Vid övervakningsprocessen samlar man för närvarande in aktuell data som hänför sig till information om de direkta resultaten (utdata) av Fairtrade-åtgärderna. Data som hänför sig till resultaten och effekterna samlas i huvudsak in genom utvärderande forskning som läggs ut till externa institutioner med särskild expertis. I forskningen ingår utvärdering av de viktigaste strategiska områdena, som utkomstmöjligheter, stärkande av inflytande och handlingskraft, anställd arbetskraft, klimatförändringar, kön och producenttjänster.

Vad är det största ni har åstadkommit? Vad är ni mest stolta över?
Fairtrade har bevisligen höjt levnadsstandarden och minskat riskerna för odlarna och arbetarna samt deras sårbarhet. Flera studier har visat detta. Studier och rapporter om effekterna: http://www.fairtrade.net/resources/evaluation-research.html

Vilken är den största utmaningen i fråga om utveckling av Fairtrade?
Vår egen forskning tillsammans med insikter från vår fältpersonal och utomstående experter belyser de områden där Fairtrade måste prestera bättre och ha större effekter för odlarna och arbetarna. Till dessa områden hör att snabbare nå en levnadslön i våra standarder, göra mer för att bredda Fairtrades grundläggande arbete för plantagearbetarna, ge kvinnliga odlare och arbetare mer inflytande och handlingskraft, tackla maktobalansen i leveranskedjorna, göra samhällena mer anpassningsbara till klimatförändringarna och utöka vårt arbete inom länderna. Vi är medvetna om dessa utmaningar och tar itu med dem genom framtida strategier.

Fairtrade-certifiering är ett sätt att förbättra inkomstmöjligheterna för odlare och arbetare och deras arbetsförhållanden.Att tackla orättvisa handelsmetoder är också en viktig del av Fairtrades arbete. Fairtrades utmaning är att ta itu med de växande problemen med köparnas maktkoncentration och orättvisa handelsmetoder i jordbrukskedjor.

För att göra kakao hållbar borde kakaoodling ge en lön som odlaren kan leva på. Vilken är den mest effektiva åtgärden för att uppnå detta? 
Vi håller på med forskning och analyser för att finslipa Fairtrades förmåga att ingripa ekonomiskt för att stötta en inkomst som odlarna kan leva på. Vår preliminära analys visar en viktig koppling mellan diversifiering och förbättrad livsmedelssäkerhet och bättre utkomstmöjligheter. Vi uppmuntrar redan nu investering av Fairtrade-premier i sådana projekt.

Till exempel har Fairtrade-premier, med hjälp av stöd från Fairtrades teknikfond, gett grupper i Elfenbenskusten möjlighet att lansera projekt för att ”förbättra produktiviteten, stärka kvinnors delaktighet och diversifiera inkomsterna” och för att ”ge kvinnor större inflytande och handlingskraft genom att diversifiera inkomsterna”.

Mer information? 
http://www.fairtrade.net/ (på engelska)