Rainforest Alliance arbetar för att bevara den biologiska mångfalden och skapa hållbara försörjningsmöjligheter genom att förändra metoder för markanvändning, affärsmetoder och konsumentbeteenden. Fazer köper Rainforest Alliance-certifierad kakao. Jeff Hayward Vice President, Landscapes and Livelihoods berättar om Rainforest Alliance och dess inverkan.

Vad ger certifieringen/programmet odlarna?
Vi stöder odlarna genom utbildning och teknisk handledning i mer hållbara jordbruksmetoder, bevarande av biologisk mångfald och ekonomisk utveckling och hjälper till att skydda odlarnas och deras familjers sociala rättigheter.

Genom att utveckla jordbruksmetoderna kan odlarna förbättra sin avkastning och kvaliteten på skördarna och därigenom minska kostnaderna och öka utkomsten. Certifierade odlare bidrar dessutom till att skydda och återställa den biologiska mångfalden, vattenresurserna och kvaliteten på jordmånen.

Odlarna får bättre tillgång till marknaderna genom certifieringsnätverket.

Vilka är kostnaderna för certifieringen/programmet för odlaren?
Kostnaderna för certifiering är 0,50–3,50 USD per hektar*. Kostnaderna kan betalas av producentgruppen eller finansieras i förväg av den aktuella näringsidkaren.

*En specifikation av kostnaderna för certifieringen ger inte en fullständig bild av de investeringar odlarna måste göra för att bli certifierade. Av de flesta odlare krävs det investeringar i det inledande skedet för att de ska nå den nivå som krävs för att certifieringen ska kunna inledas. Dessa indirekta kostnader som hänför sig till certifieringen är vanligen mycket större än kostnaderna för själva certifieringen.

Vilka är nyckelkriterierna gällande följande principer?

Rainforest Alliance-certifieringarna grundar sig på en oberoende standard som tagits fram av Sustainable Agriculture Network SAN (nätverket för hållbart jordbruk) och standarden bygger på följande hållbarhetsprinciper.

a) Människor – Kriterium som omfattar rättvis behandling och goda arbetsförhållanden för arbetare. Arbetshälsa och -säkerhet samt samhällsrelationer.
b) Vår planet – Kriterium som omfattar bevarande av ekosystemet och vattenresurserna, ett program för skydd av djurlivet och ett integrerat system för avfallshantering.
c) Lönsamhet – Förbättrade jordbruksmetoder för att öka avkastningen och kvaliteten. Hanteringssystem för att minska kostnaderna.
d) Spårbarhet – Alla transaktioner registreras i ett webbaserat system där produkter kan spåras tillbaka ända till det specifika jordbruksföretaget.

Hur mäter ni effekterna av Rainforest Alliance certifieringen?
Rainforest Alliance leder och/eller deltar hela tiden i forskningsstudier för att utvärdera effekterna av organisationens arbete. Vi samlar in data och genomför analyser på tre nivåer: fokuserad forskning (effektstudier och hypotestestning), övervakning genom stickprov och övervakning på programnivå där data samlas in under teknisk handledning och revisioner. En förteckning över pågående och nyligen avslutade studier finns på vår webbplats.

Vad är det största ni har åstadkommit? Vad är ni mest stolta över?

Rainforest Alliance når ut till över 1 200 000 jordbruk världen över. Vetenskaplig forskning har visat att Rainforest Alliance-certifierade jordbruksföretag generellt sett presterar bättre än icke-certifierade företag inom fyra viktiga resultatområden:

  • Bevarande av biologisk mångfald
  • Produktivitet och lönsamhet i verksamheten
  • Odlarens, arbetarnas och familjens välbefinnande
  • Bevarande av naturresurser

Bevisen baserade på dessa effekter har lett till samarbeten med flera regeringar. Ett exempel är benchmarkingprogrammet för klimatsmart jordbruk för kakaoodlare som har antagits av regeringen i Ghana. Forskning visar att avkastningarna är 1,5–2 gånger så stora på kakaoplantager i Ghana och Elfenbenskusten.

I SAN:s och Rainforest Alliances rapport om effekterna från 2015, SAN/Rainforest Alliance Impacts Report 2015, presenteras resultaten av certifieringssystemet åren 2010–2014 i stora drag.

Vilken är den största utmaningen i fråga om utveckling av Rainforest Alliance?

Den största utmaningen för Rainforest Alliance är att säkerställa att vi tar itu med flera mål och risker samtidigt – oavsett om det gäller effekterna av klimatförändringarna, att minska skogsskövlingen och övergå till grönare konsumtion, resurshantering på lokal nivå, ungdomars brist på motivation att ta över odlingsverksamhet eller den fortsatta avsaknaden av möjligheter för kvinnor att delta i beslut och utbildning.

Den största utvecklingen av certifieringsprogrammet för att ta itu med dessa på ett helhetsinriktat sätt är lanseringen av SAN-standarden 2017. Målet med den är att ge odlarna stöd för att skapa hållbara försörjningsmöjligheter, förbättra produktiviteten i verksamheten och bli mer anpassningsbara till klimatförändringarna genom att bygga upp verksamheten enligt riktlinjerna för effektiv jordbruksplanering och -hantering, skydd av den biologiska mångfalden och naturresurserna samt förbättrade försörjningsmöjligheter. Genom starkare fokus och genom att utnyttja nya tekniska lösningar och kommunikationsmöjligheter kan vi bättre följa upp och samarbeta med alla aktörer i leveranskedjan.

För att göra kakao hållbar borde kakaoodling ge en lön som odlaren kan leva på. Vilken är den mest effektiva åtgärden för att uppnå detta? 

Kakaoodlarna står inför många utmaningar. Det finns ingen enskild åtgärd som ger en lösning på detta.

Alla aktörer i leveranskedjan måste arbeta parallellt med många olika lösningar. Några exempel är

  • Bättre odlingsmetoder, implementering av klimatsmarta jordbruksmetoder för att kunna anpassa sig till klimatförändringarna
  • Föryngring/omplantering av kakaoträd för ökad produktivitet, högre kvalitet och bättre motståndskraft mot sjukdomar/torka
  • Diversifiering så att kakaoplantagerna kan skapa andra inkomstkällor
  • Odlarna behöver också utbildning i ekonomihantering för att ha tillgång till kredit
  • Chokladtillverkarna måste göra mer för att erbjuda en viss prisnivå, och högre priser på längre sikt för att ge kakaoodlarna den säkerhet de behöver för att kunna investera i sin egen framtid.

Mer information

http://www.rainforest-alliance.org