Totalt 1 514 odlare deltar i Fazers odlarprogram i Elfenbenskusten. I programmet i Elfenbenskusten deltar tre kooperativ som ligger i landets sydöstra del.

Programmet omfattar nu även Biébyregionen, som Fazer har stöttat sedan 2012 då bygget av den första sekundärskolan i regionen inleddes. Stödet till byn har fortsatt genom olika projekt, bland annat har skolan har fått elektricitet, en idrottsplan och nya klassrum, som en insats separat från kakaoinköpen. Nu används kakao från regionen i Fazers chokladtillverkning, vilket är en fin fortsättning på samarbetet.   

Genom odlarprogrammet hjälper vi odlarna att förbättra sina försörjningsmöjligheter. Hållbara odlingsmetoder ger bättre skörd och kvalitet. En viktig del av programmet är att ge odlare utbildning, förbättra kvinnors försörjningsmöjligheter, stödja barns skolgång, sysselsätta ungdomar och motverka avskogning genom att plantera nya träd.

Förbättra kvinnors försörjningsmöjligheter

imageuhjw5.png

I fem bygemenskaper har man på odlarnas önskan grundat bankkooperativ för att trygga finansiering till projekt som organiseras av kvinnor och även för att erbjuda en sparform. De fem gemenskaperna har totalt 171 medlemmar. Projekten har hänfört sig till odling av ätbara grödor och att säkerställa utbildning för barnen. För kvinnorna i kooperativen har utbildning i läsning, skrivning och räkning anordnats för att de bland annat ska ha möjlighet att sköta administrativa uppgifter i kooperativen.

Stödja barns skolgång

image9i6fv.png

I området där kooperativen finns har befintliga skolbyggnader rustats upp och tagits i bruk på nytt. Klassrummen har försetts med skolmöbler och -tillbehör för att barnen ska ha en bättre miljö för studier och skolgång.

I sekundärskolan i Biéby som stöds av Fazer går 29 barn vars föräldrar odlar kakao som levereras till Fazer.

Övervaka barnarbete

I varje kooperativ finns det en kommitté för övervakning av barnarbete. Det finns en övervakare per 54 odlare. Övervakarna är utbildade och gör inspektioner på plantagerna, både enligt överenskommelse och i form av stickprov. Inga fall av barnarbete har upptäckts vid inspektionerna. Vid inspektionerna har framkommit att 43 barn i skolåldern saknade födelseattest, och deras föräldrar hade inte råd att skaffa sådana. Barn som saknar födelseattest har inte möjlighet att gå i skola. Inom ramen för programmet har detta åtgärdats genom att skaffa födelseattester till barnen så att de ska ha möjlighet att gå i skola. Skoltillbehör har också skaffats till barnen.

Skogsplantering som en del av ett projekt som motverkar avskogning i kakaoproducerande länder

imagepk92m.png

Fazer deltar i World Cocoa Foundations initiativ som motverkar avskogning (Cocoa & Forests Initiative). Inom ramen för detta initiativ har odlarna i kooperativen planterat skyddsträd på sina plantager. Totalt har 10 000 nya träd planterats. Träden har planterats av yngre odlare som har fått utbildning i detta av lokala agronomer.

Arbetslösa ungdomar i bygemenskaperna har också fått utbildning i odling och främjande av god jordbrukshävd. En utmaning i kooperativen har varit att man har tillämpat gamla odlingsmetoder som gett dåliga skördar och att det har varit svårt att frångå de gamla metoderna. I odlingsprogrammen används därför modellodlingar som konkret visar hur de nya odlingsmetoderna faktiskt ökar skördarna. Arbetslösa ungdomar i byarna har engagerats i detta arbete.

Ivory Coast programme 2019 supplies to farmers.jpg