Fazer-koncernen har förbundit sig till att bedriva sin affärsverksamhet hållbart och respektera alla mänskliga rättigheter. Våra etiska principer (Fazer-koncernens Uppförandekod) styr vår verksamhet inom samtliga affärsområden och i alla verksamhetsländer. Fazer är medlem i FN:s Global Compact och respekterar de mänskliga rättigheterna i enlighet med FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter.

2021 uppdaterade vi vår Uppförandekod för leverantörer för att bättre säkerställa efterlevnad av vårt ansvar gentemot människorna och miljön. De etiska principerna och Uppförandekoden för leverantörer styr vår verksamhet inom samtliga affärsområden och i alla verksamhetsländer.

Fazers egen Uppförandekod och Uppförandekoden för leverantörer omfattar följande teman relaterade till de mänskliga rättigheterna:

  • Fazer behandlar alla medarbetare på ett rättvist och jämlikt sätt i enlighet med de internationella mänskliga rättigheterna. (UNGC 1)
  • Fazer lägger särskild vikt vid respekt för särskilt utsatta gruppers rättigheter i Fazers verksamhet, såsom migrerande arbetstagare, kvinnor, barn och personer med funktionsnedsättning samt vid respekt för lokalsamhällen och ursprungsbefolkning.
  • Fazer godkänner inte barnarbete av någon form och unga arbetstagare får inte utsättas för arbete som kunde bidra till att skada deras fysiska eller mentala hälsa, säkerhet, moral eller rätt till utbildning. Fazer följer tillämplig lag samt den Internationella arbetsorganisationens (ILO) regler. (UNGC 2, 4, 5)
  • Fazer accepterar inte, använder inte och drar inte nytta av någon form av modernt slaveri, inklusive tvångsarbete, straffarbete eller människohandel
  • Fazer godkänner inga rörelsebegränsningar, överdrivna rekryteringsavgifter för de anställda, konfiskering av identitetshandlingar eller pass eller innehåll av löner.
  • Fazer respekterar föreningsfriheten och medarbetarnas kollektiva förhandlingsrätt. Fazer respekterar medarbetarnas rätt att söka representation och gå med i arbetarråd i enlighet med lokal lag och internationella konventioner. (UNGC 3)
  • Fazer ingår anställningsavtal med alla medarbetare och följer tillämplig lagstiftning, riktlinjer och kollektivavtal (då det är tillämpligt) när det gäller arbetstider och lön. Alla medarbetare har rätt till ett eget exemplar av anställningsavtalet och lönespecifikationen, och dessa måste vara skrivna på ett språk som medarbetaren förstår.
  • Fazer respekterar alla individers personliga värdighet, personliga integritet och grundläggande rättigheter. Fazer accepterar inte någon form av diskriminering, mobbning, verbala, psykiska, fysiska eller sexuella trakasserier, övergrepp eller kränkningar på arbetet. (UNGC 6)
  • Fazer säkerställer att dess medarbetare arbetar i en trygg arbetsmiljö.Fazer genomför regelbundet personalundersökningar och utvecklingssamtal.