Som en del av de vetenskapligt baserade målen (Science Based Targets) åtar Fazer sig att engagera även sina leverantörer. Att minska koldioxidutsläppen i livsmedelssystemet är en enorm global utmaning som kommer att kräva en insats från alla i hela livsmedelskedjan.

Merparten av Fazer-koncernens totala årliga CO2-utsläpp hänför sig till råvaruproduktionen i värdekedjan. Vi undersöker tillförlitliga källor för att skapa oss en gedigen förståelse för vilka våra största utsläppskällor är. Utifrån den information vi har för närvarande är de största utsläppskällorna inom våra inköp spannmål, kakao, mjölk, fetter, förpackningsmaterial och transporter. Samarbete med värdekedjan kommer att ha en viktig roll även framöver för att minska utsläppen.  

Som en del av initiativet Science Based Target initiative har vi fastställt att 53 procent av våra leverantörer beräknat utifrån utgifterna, vilket omfattar köpta varor och tjänster samt transport och distribution, ska ha vetenskapligt baserade mål senast 2025.  

Vi följer aktivt den senaste utvecklingen inom vetenskap och teknik. Vi tror att vi kommer att få se nya fossilfria lösningar som har låga koldioxidutsläpp, och tillsammans med våra affärspartner, kunder och leverantörer kommer vi att hitta nya sätt att minska utsläppen i framtiden.  

FÖRETAGEN OCH DERAS LEVERANSKEDJOR HAR EN AVGÖRANDE ROLL NÄR DET GÄLLER ATT MOTVERKA KLIMATFÖRÄNDRINGARNA
 

Vi har haft klimatrelaterade mål i många år. Genom att gå med i Science Based Targets initiative kommer vi att fortsätta vårt klimatarbete inom en globalt erkänd referensram tillsammans med våra intressenter.  

Genom att sätta upp vetenskapligt baserade mål åtar vi oss att minska utsläppen inte enbart i vår egen verksamhet, utan också i vår värdekedja. Endast genom samarbete och gemensamma åtgärder i hela värdekedjan kommer vi att lyckas minska utsläppen så att vi når målnivån enligt Parisavtalet och begränsar den globala uppvärmningen till 1,5 °C.