Fazers mål är att stödja ett hållbart lantbruk och förhindra förlusten av biologisk mångfald.

Den globala livsmedelsproduktionen har en inverkan på den biologiska mångfalden och är en orsak till skogsskövlingen. Med biologisk mångfald avses de många miljontals olika levande organismer som finns på jorden och som är resultatet av fyra miljarder års evolution. Den biologiska mångfalden är viktig för att vår planet ska må bra och har en direkt påverkan på våra liv. Den förser oss med livsmedel, rent vatten och ren luft. Klimatförändringar, föroreningar, ändrad markanvändning, övergödning, försurning, skogsskövling och överfiske påverkar den biologiska mångfalden.

Fazer har ett samarbete med WWF Finland för att säkerställa och bevara den biologiska mångfalden. Fazers mål är att bättre kunna identifiera och påverka miljöeffekterna i leveranskedjan och stödja hållbara val när det gäller koncernens produkter och tjänster. Fazer började också utarbeta riktlinjer mot skogsskövling som kommer att färdigställas under år 2016.

Ett hållbart jordbruk

Konsumenterna visar allt större intresse för hållbar livsmedelsproduktion, ingredienser och råvarors ursprung. Fazer är medveten om utmaningarna när det gäller de miljömässiga och sociala aspekterna i leveranskedjan. Vi förstår vikten av spårbart och hållbart ursprung med hänsyn till både livsmedelssäkerhet och ansvarstagande i Fazers leveranskedja. I många år har koncernen arbetat för att öka transparensen i värdekedjan och ansvarstagande vid inköp av viktiga råvaror, som kakao, palmolja, fisk och spannmål. Du kan läsa mer om hur vi arbetar med en hållbar värdekedja och en ansvarsfull odling av kakao, palmolja och fisk här.

Fazer vill köpa spannmål och spannmålsprodukter som har producerats med bästa möjliga odlingsmetoder med tanke på miljön. Företagets långsiktiga vision är att minimera Fazers utsläpp av näringsämnen i vattensystemet som uppstår genom produktion av jordbruksgrödor på vår hemmamarknad. Fazer vill, i samarbete med odlarna, öka och främja tillämpningen av hållbara produktionsmetoder.

Fazer har arbetat med att definiera kriterier för Fazers vision för spannmålsinköp för att främja ansvarsfull spannmålsodling. Fazers mål med visionen är att stödja hållbara odlingsmetoder, gynna odlare och samhällen och motverka förlust av biologisk mångfald.