Fazers mål är att stödja ett hållbart lantbruk och förhindra förlusten av biologisk mångfald.

Den globala livsmedelsproduktionen har en inverkan på den biologiska mångfalden och är en orsak till skogsskövlingen. Med biologisk mångfald avses de många miljontals olika levande organismer som finns på jorden och som är resultatet av fyra miljarder års evolution. Den biologiska mångfalden är viktig för att vår planet ska må bra och har en direkt påverkan på våra liv. Den förser oss med livsmedel, rent vatten och ren luft. Klimatförändringar, föroreningar, ändrad markanvändning, övergödning, försurning, skogsskövling och överfiske påverkar den biologiska mångfalden.

Fazers hållbarhetsmål 100 % ansvarsfulla inköp utgör en viktig utgångspunkt för att stöda biologisk mångfald och hållbart lantbruk. Fazer samarbetar med WWF Finland för att säkerställa och bevara den biologiska mångfalden. Fazers mål är att bättre kunna identifiera och påverka miljöeffekterna i leveranskedjan och stödja hållbara val när det gäller koncernens produkter och tjänster.

Ett hållbart jordbruk

Våra konsumenterna och kunder visar allt större intresse för hållbar livsmedelsproduktion, ingredienser och råvarors ursprung. Fazer är medveten om utmaningarna när det gäller de miljömässiga och sociala aspekterna i leveranskedjan. Vi förstår vikten av spårbart och hållbart ursprung med hänsyn till både livsmedelssäkerhet och ansvarstagande i Fazers leveranskedja. I många år har Fazer koncernen arbetat för att öka spårbarheten i vår leverantörkedja och ansvarstagande vid inköp av viktiga råvaror, som kakao, palmolja, fisk och spannmål. Du kan läsa mer om hur vi arbetar med en hållbar värdekedja och en ansvarsfull odling av kakao, palmolja och fisk här.

Fazer vill köpa spannmål och spannmålsprodukter som har producerats med bästa möjliga odlingsmetoder med tanke på miljön. Företagets långsiktiga vision är att minimera Fazers utsläpp av näringsämnen i vattensystemet som uppstår genom produktion av jordbruksgrödor på vår hemmamarknad. Fazer vill, i samarbete med odlarna, öka och främja tillämpningen av hållbara produktionsmetoder.

Fazers principer för hållbar spannmålsodling

Fazers spannmålsvision är utarbetad för att uppfylla Fazers principer för hållbar spannmålsodling. Fazers principer för hållbar spannmålsodling utgör grunden för aktivt samarbete med odlarna i hållbarhetsfrågor. Fazers mål med visionen är att stödja hållbara odlingsmetoder, gynna odlare och samhällen och motverka förlust av biologisk mångfald. Målet är att minska övergödningen av sjöar och vattendrag, skydda den biologiska mångfalden och minska användningen av kemikalier. Fazers spannmålsvision är ett led i Fazers åtagande för Östersjön. Fazer Bageri Finland och Sverige har som mål att allt spannmål i konsumentprodukten skall vara odlat enligt principerna för Fazers vision för hållbar spannmålsodling senast 2025.

Åtagande för att stoppa skogsskövling

Skogsskövlingen är en av de främsta orsakerna till klimatförändringarna och bidrar till ökade översvämningar, erosion av jordmånen och att djur och växter förlorar sina livsmiljöer. Skogsskövlingen hotar även försörjningsmöjligheterna för människor som är beroende av skogen för mat och inkomst.

Fazer har identifierat de utav sina råvaror som utgör den största risken med hänsyn till skogsskövling: uppmärksamhet fästs särskilt vid hållbar användning av palmolja, direkt och indirekt användning av soja och användningen av cellulosa och papper i Fazers förpackningar. Fazers mål är att tackla utmaningen med skogsskövlingen genom att säkerställa att vi upphandlar råvaror från hållbara källor som respekterar mänskliga rättigheter, arbetsrättsliga frågor och markinnehav. Fazers mål är att inte upphandla råvaror från områden med högt naturskyddsvärde, urskogar, områden som kräver omvandling av naturlig vegetation eller från källor som skapar skadliga effekter på naturliga ekosystem.