Fazer ställer sig i framkant bland företag globalt i bekämpningen av klimatförändringarna. Våra klimatmål har godkänts och validerats av Science Based Targets initiative (SBTi), initiativet för vetenskapligt baserade mål. Som en följd stöder Fazers åtgärder för att minska utsläppen Parisavtalets mål att begränsa den globala uppvärmningen till högst 1,5 °C. 

Vi har åtagit oss att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 °C 

Att minska utsläppen för att motverka klimatförändringarna har varit en viktig del av vårt hållbarhetsarbete under en lång tid. Eftersom vetenskapligt baserade mål har blivit en globalt erkänd standard för företag att fastställa mål för minskade koldioxidutsläpp, är åtagandet till SBTi en naturlig fortsättning på vårt klimatarbete. 

Våra nya klimatmål ligger i linje med målen i Parisavtalet, dvs. att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 °C.  

Fazers ambitiösa mål för minskade utsläpp inkluderar både vår egen verksamhet och vår värdekedja.  

Fazer kommer att  

  • minska de absoluta utsläppen av växthusgas (GHG) i scope 1 och 2 med 42 procent senast 2030 jämfört med referensåret 2020 
  • minska de absoluta utsläppen av växthusgas (GHG) i scope 3 med 42 procent senast 2030 jämfört med referensåret 2020 
  • få 53 procent av leverantörerna i värdekedjan beräknat utifrån utgifterna (inkl. varor, tjänster, logistik och distribution) att förbinda sig till de vetenskapligt baserade målen senast 2025 

  

Huvudsakliga åtgärder för att minska utsläppen i vår egen verksamhet  

Utifrån en djupgående analys av vår egen verksamhet, där vi såg över energiförbrukningen på alla våra produktionsanläggningar, kunde vi identifiera en tydlig väg mot att minska koldioxidutsläppen före utgången av 2030.  

FÖR ATT NÅ DE AMBITIÖSA MÅLEN KOMMER VI ATT FOKUSERA VÅRA ÅTGÄRDER PÅ FOSSILFRI ENERGI OCH FÖRBÄTTRAD ENERGIEFFEKTIVITET

 

Vi har redan vidtagit många åtgärder för energieffektivisering vid våra produktionsanläggningar och vi har systematiskt gått över till att köpa grön el. I Finland, Sverige och Lettland är den köpta elen redan till 100 procent grön från fossilfria källor, medan andelen på koncernnivå var 86 procent 2020.  

Enligt den nyligen uppdaterade energi- och klimatplanen är vårt nästa steg att börja övergå från naturgas till biogas. Utöver en stegvis övergång från naturgas till biogas är det en given lösning för oss att investera i värmeåtervinning i våra produktionsanläggningar. Andra åtgärder för att förbättra energieffektiviteten, utöver värmeåtervinning, är till exempel att förbättra ventilationen och luftkonditioneringen eller att övergå till energisnål belysning. För att nå våra mål för minskade utsläpp kommer vi också att investera i biovärmeanläggningar. 

Fazer rapporterar om framstegen inom klimatåtgärderna varje år.   

 

Vad är SBTi? 

Science Based Targets initiative är ett samarbete mellan FN:s Global Compact, World Resource Institute (WRI), Världsnaturfonden (WWF) och Carbon Disclosure Project (CDP). Syftet med initiativet är att stötta företag att vidta snabba klimatåtgärder genom att sätta upp ambitiösa mål för att minska utsläppen av växthusgaser. Företagens mål anses vara vetenskapligt baserade då de är i linje med Parisavtalet, vilket innebär att den globala temperaturökningen ska hållas väl under 2 °C över den pre-industriella nivån, med ytterligare insatser för att begränsa uppvärmningen till 1,5 °C.   

Mer information