Fazer samarbetar i värdekedjan för att utveckla mer miljövänliga odlingsmetoder. Som den största köparen av mjöl och en stor användare av kvarnspannmål i Östersjöregionen har Fazer genom samarbete i värdekedjan sammanställt tio konkreta principer för en mer hållbar spannmålsodling.

Detta handlar det om

 • Fazer vill bidra till en mer hållbar spannmålsodling genom samarbete i värdekedjan och har därför infört tio konkreta principer för hur spannmål odlas.
 • Målet är att minska övergödningen av sjöar och vattendrag, skydda den biologiska mångfalden och minska användningen av kemikalier.
 • Principerna stöder en resurseffektiv spannmålsodling med hög avkastning och som håller jordmånen livskraftig långt in i framtiden.
 • Principerna för hållbar odling är en del av Fazers åtagande för en friskare Östersjö.

Fazers mål

Vårt mål är att all spannmål som vi använder i Finland och Sverige i konsumentprodukten ska uppfylla principerna för hållbar odling senast 2025. Vi ser också gärna att de hållbara odlingsprinciperna blir minimikravnivån för odlingen i Finland.

Samarbete i värdekedjan för spannmål

Vi pilottestar och tar fram odlingsprinciper tillsammans med odlarna. Vi skapar en hållbar implementeringsplan med hänsyn till helheten.

Vi följer upp implementeringen av principerna med en enkätundersökning som skickas en gång om året till de odlare Fazer Kvarn köper spannmål av. Vi utvecklar också en metod för att följa upp hur principerna genomförs och vilka effekter de har.

Vi är redo att utvärdera odlingsprinciperna när vi har mer data och erfarenheter.

Principer för hållbar spannmålsodling

Principerna för hållbar spannmålsodling har utarbetats utifrån god befintlig praxis. Många av principerna uppfylls redan idag och en del ingår i kriterierna för miljöstöd.
Principerna har utarbetats i samarbete med intressenter i Finland och Sverige. Även odlare, producentorganisationer och miljöorganisationer har deltagit i stor omfattning i samarbetet.

 1. Minimera övergödningen: Göra en växtnäringsbalans vart femte år
 2. Minimera övergödningen: Årlig växtodlingsplan
 3. Minimera övergödningen och användningen av bekämpningsmedel: Femårig växtrotationsplan
 4. Minimera övergödningen: Utföra en jordmånsanalys vart femte år
 5. Minimera övergödningen: Införa precisionsodling
 6. Minimera övergödningen: Odla fånggrödor, höstsäd samt låta marken bli vinterbevuxen
 7. Minimera övergödningen: Använda gödselmedel av återvunna näringsämnen som är fria från skadliga ämnen, ej slam från reningsverk
 8. Skydda den biologiska mångfalden: Lämna icke-odlad/obesprutad mark
 9. Skydda den biologiska mångfalden: Tillämpa IPM-odling
 10. Minimera kemikalieanvändningen: Undvika stråförkortningsmedel