Global vattenstress är ett stort ekonomiskt, politiskt och socialt problem, och utgör dessutom en risk i leverantörskedjan.

Den globala livsmedelsproduktionen står för 70 procent av färskvattenförbrukningen. Fazer har som mål att hantera och använda vattenresurser på ett ansvarsfullt sätt. Vi måste använda vatten på ett ansvarsfullt sätt i våra produktionsprocesser och beakta produkternas indirekta effekter på vattenanvändningen genom de råvaror som företaget köper.

Fazer fokuserar på vattenrelaterade risker, till exempel kvalitet, tillgång och konflikter om vattenresurser. Vattenfrågor ingår i företagets hållbarhetsarbete och aktiv förvaltning av vattenresurser har gett upphov till ett flertal åtgärder och åtaganden.  

Direkt vattenanvändning och vattenkvalitet

Fazer mäter förbrukningen av vatten och följer upp vattenkvaliteten på samtliga produktionsanläggningar.

Fazer har förbättrar uppföljningen av vattenförbrukning och relaterade risker, samt infört mätbara mål för alla produktionsanläggningar. Förbättrad kvalitet av avloppsvattnet är ett fokusområde för Fazer.

Fazer införde bättre vattenhantering i alla sina bagerier och installerade avloppsreningssystem på sina samtliga bagerier i Ryssland. De nya systemen renar effektivt bageriernas avloppsvatten och hjälper till att minimera de negativa effekterna på miljön.

Rapportering och uppföljning av utsläpp i miljön samt förebyggande åtgärder för att motarbeta föroreningar är en central del av Fazers verksamhet.

Indirekt vattenanvändning

En stor del av det vatten vi använder konsumeras indirekt genom de råvaror vi importerar från andra länder. Detta är viktigt att ta hänsyn till när vi köper in våra råvaror. Koncernen använder ett verktyg för att analysera de råvaror som köps från områden där det råder brist på vatten. Det möjliggör att ta hänsyn till vattenrisken under inköpsprocessen och i dialog med våra leverantörer.

Fazer initierar diskussion om och betonar betydelsen av vattenrisker i dialog med leverantörerna. Det ställs även krav på leverantörerna som härrör sig till vattenanvändning och vattenrisker.

Regelbundna undersökningar och riskförebyggande åtgärder vidtas i centrala leverantörskedjor och produkter för att möjliggöra snabba åtgärder då möjlighet tillbjuds.

Spannmålsvisionen har som mål att minska belastningen i vattendragen. Fazer köper spannmål och spannmålsprodukter som odlats på ett möjligast hållbart sätt.

Åtagande för Östersjön

Fazer förnyade sitt åtagande till Baltic Sea Action Group (BSAG) för åren 2018-2022 för att förbättra tillståndet i Östersjön. Försurning och övergödning av Östersjön orsakas av kväve och fosfor som hamnar i vattendragen från lantbruk och avloppsvatten samt förbrukningen av energi och fossila bränsle. Genom vårt åtagande vill vi vidta åtgärder för att förbättra tillståndet i Östersjön. Läs mer om åtagandet här.

Vi för även dialog med Vesijärvi Foundation, WWF samt SIWI (Stockholm International Water Institute).