Select language
Available languages
Valitse maa tai alue
{{selectedGroup.Title}}
{{group.Title}}

Vattenanvändning, bevarande av vattenresurser och rening av avloppsvatten 

fazer-environmental-management-940x370.jpg

Global vattenstress är ett stort ekonomiskt, politiskt och socialt problem, och utgör en risk i leveranskedjan. Vårt mål är att hantera och använda vattenresurser på ett ansvarsfullt sätt.

Den globala livsmedelsproduktionen står för över 70 procent av färskvattenförbrukningen. Vi på Fazer har som mål att använda vatten på ett ansvarsfullt sätt i hela vår produktion och att beakta vår indirekta inverkan på vattenanvändningen genom råvaruinköp. Vi fokuserar på vattenrelaterade risker, till exempel kvalitet, tillgång och konflikter om vattenresurser. Vattenfrågor ingår i Fazers hållbarhetsarbete. 

Direkt vattenanvändning och vattenkvalitet 

Fazer mäter vattenförbrukningen och -kvaliteten på alla produktionsanläggningar. Vi har förbättrat mätningarna av vattenförbrukningen och -riskerna samt fastställt mål för olika produktionsanläggningar. Fazer fokuserar också på att förbättra avloppsvattenkvaliteten. 

Rapportering om miljöolyckor och beredskap mot miljöolyckor är en central del av Fazers verksamhet. 

Indirekt vattenanvändning 

En stor del av det vatten vi använder förbrukas indirekt genom de råvaror vi importerar från andra länder. Detta är en viktig faktor att beakta vid inköp av råvaror. Fazer använder ett verktyg för kartläggning av råvarurisker för att identifiera råvaror som köps från områden där det råder vattenbrist. Det gör det möjligt för oss att beakta denna risk i vår inköpsprocess och vår dialog med leverantörerna. 

I dialogen med leverantörerna betonar vi vattenriskerna och fastställer vattenrelaterade krav. Vi undersöker regelbundet riskreducerande åtgärder i viktiga leveranskedjor och i fråga om kritiska handelsvaror för att kunna göra omedelbara förbättringar om det bara är möjligt. 

Fazers spannmålsvision representerar vår strävan efter att minimera utsläppen av näringsämnen i vatten vid produktion av jordbruksgrödor. Vi gör det genom att endast köpa spannmål och spannmålsprodukter som producerats genom miljövänliga odlingsmetoder. 

Åtagande för Östersjön 

Försurningen och övergödningen av Östersjön är en följd av utsläpp av kväve och fosfor från jordbruket, avloppsvatten, dränering av våtmarker och förbränning av fossila bränslen. Fazer i samarbete med Baltic Sea Action Group (BSAG) har åtagit sig att förbättra Östersjöns tillstånd. 

Vi för även en dialog med Lake Vesijärvi Foundation, WWF och SIWI.