Vårt hållbarhetsarbete är noggrant strukturerat, både internt och externt. I våra verksamheter iakttar vi riktlinjer och policyer som grundar sig på de senaste internationella principerna.

För att kunna styra vårt hållbarhetsarbete effektivt har vi tydligt definierat roller och ansvarsområden för Fazers hållbarhetsteam, hållbarhets- och QEHS-nätverk samt ledarskapsforum för hållbarhet. Styrelsen och koncernens ledningsgrupp har den högsta bestämmanderätten i hållbarhetsfrågor.

Hållbarhetsarbetet styrs av vår hållbarhetspolicy, människorättspolicy, QEHS- policy och våra lednings- och verksamhetsprinciper samt våra etiska principer, som bygger på de tio internationella principerna i FN-initiativet Global Compact. Fazer undertecknade FN-initiativet Global Compact 2012.

Styrelsen

Godkänner etiska principer

Koncernens  ledningsgrupp

Godkänner policyer och mål Koncernchefen bär det yttersta ansvaret

Koncernens EVP, kommunikation och varumärksledning är ansvarig för hållbarhet

Funktionschefer

Godkänner anvisningar

Affärsområden och affärsenheter

Implementerar hållbarhetsarbetet, åtgärdsplaner och strategiska riktlinjer samt fastställer mål

Fastställer fokusområdena inom hållbarhet Implementerar anvisningar, praxis och operativa modeller

Hållbarhetsteamet

Utvecklar hållbarhetsarbetet och stöder implementeringen

Ledarskapsforumet för hållbarhet

Säkerställer att Fazer jobbar enhetligt med hållbarhet inom koncernen: definierar strategier, policyer, riktlinjer, mål och ståndpunkter på koncernnivå

Utvärderar, övervakar och utvecklar hållbarhetsfrågor inom koncernen Säkerställer att överenskomna åtgärder implementeras

Eskalerar och förbereder frågor till rätt forum för beslutsfattande

Hållbarhets- och QEHS-nätverket

Säkerställer att Fazer jobbar enhetligt med hållbarhet inom koncernen Säkerställer effektiv resursanvändning

Sprider kunskap, färdigheter och marknadsutsikter i olika länder och affärsverksamheter