Vårt hållbarhetsarbete är noggrant strukturerat, både internt och externt. I våra verksamheter iakttar vi riktlinjer och policyer som grundar sig på de senaste internationella principerna.

Vårt fortlöpande hållbarhetsarbete leds av hållbarhetsteamet samt hållbarhets- och QEHS-nätverket och styrs av ledarskapsforumet för hållbarhet. Var och en av dessa funktioner har tydligt definierade roller och egna ansvarsområden. Styrelsen och koncernens ledningsgrupp har den högsta bestämmanderätten beslutsfattanderätten i hållbarhetsfrågor. 

Våra insatser styrs av vår hållbarhetspolicy, människorättspolicy, QEHS-policy samt våra ledningsprinciper och ledningsförfaranden. Fazers uppförandekod bygger på de tio internationella principerna i FN:s Global Compact, som vi undertecknade 2012. Vi är också starkt dedikerade engagerade i att stödja implementeringen av FN:s globala mål för hållbar utveckling (SDG) och har fastställt på vilka sätt vårt hållbarhetsarbete bidrar till dem. 

Styrelsen

Godkänner etiska principer

Koncernens  ledningsgrupp

Godkänner policyer och mål Koncernchefen bär det yttersta ansvaret

Koncernens EVP, kommunikation och hållbarhet är ansvarig för hållbarhet

Funktionschefer

Godkänner anvisningar

Affärsområden och affärsenheter

Implementerar hållbarhetsarbetet, åtgärdsplaner och strategiska riktlinjer samt fastställer mål

Fastställer fokusområdena inom hållbarhet Implementerar anvisningar, praxis och operativa modeller

Hållbarhetsteamet

Utvecklar hållbarhetsarbetet, stöder implementeringen och rapporterar om framstegen.

Ledarskapsforumet för hållbarhet

Säkerställer att Fazer jobbar enhetligt med hållbarhet inom koncernen: definierar strategier, policyer, riktlinjer, mål och ståndpunkter på koncernnivå

Utvärderar, övervakar och utvecklar hållbarhetsfrågor inom koncernen Säkerställer att överenskomna åtgärder implementeras

Eskalerar och förbereder frågor till rätt forum för beslutsfattande

Hållbarhets- och QEHS-nätverket

Säkerställer att Fazer jobbar enhetligt med hållbarhet inom koncernen Säkerställer effektiv resursanvändning

Sprider kunskap, färdigheter och marknadsutsikter i olika länder och affärsverksamheter