Select language
Available languages
Valitse maa tai alue
{{selectedGroup.Title}}
{{group.Title}}

Vårt ansvar för att främja jämlika mänskliga rättigheter  

Garden_party_940x370_Main.jpg

Vi anser att vi genom att respektera och främja de mänskliga rättigheterna skapar en mer hållbar framtid för alla. Vårt arbete med mänskliga rättigheter styrs av Fazers uppförandekod (Code of Conduct), uppförandekoden för leverantörer (Supplier Code of Conduct), vår människorättspolicy och hållbarhetspolicy. Som medlem i FN:s Global Compact följer vi FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter.

De tre pelarna i FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter är: skydd, respekt och åtgärder. Fazer som företag har ett ansvar.  

Vilket ansvar har Fazer som företag? 

Staterna är skyldiga att skydda medborgarna mot kränkningar av och brott mot de mänskliga rättigheterna från tredje parter, inklusive företag. De förväntas implementera policyer, lagstiftning, reglering och rättslig prövning för att förhindra, undersöka, straffbelägga och avhjälpa alla slags kränkningar. 

Men även företag är skyldiga att respektera de mänskliga rättigheterna. De ska ingripa i eventuell negativ inverkan av deras verksamhet på de mänskliga rättigheterna. Personer som har drabbats måste ha tillgång till rättsmedel. Både företag och stater har en roll när det gäller att säkerställa rättsmedel ifall av att negativ inverkan förekommer. 

Ett företags ansvar för att respektera de mänskliga rättigheterna omfattar dess hela verksamhet, inklusive partnersamarbeten och affärsrelationer med offentliga och privata organisationer i dess värdekedja, som leverantörer, arbetskraftsleverantörer, distributörer och kunder. 

Hur främjar vi på Fazer de mänskliga rättigheterna? 

Hur förväntas företag visa respekt för och vidta åtgärder i fråga om de mänskliga rättigheterna? Så här gör vi på Fazer. 

Vi har en människorättspolicy och vi har förbundit oss att respektera de mänskliga rättigheterna och integrera dem i vår företagskultur. För att åstadkomma detta förbinder vi oss till vår uppförandekod, som kräver att de mänskliga rättigheterna respekteras. Dessutom antar och implementerar vi policyer som styr vårt arbete med de mänskliga rättigheterna vid sidan av den etablerade uppförandekoden och människorättspolicyn. 

Vi kommer även att utbilda företagets ledning och anställda i nyckelpositioner i de mänskliga rättigheterna. Vi kommer också att verifiera att vår styrningsmodell och våra ledningssystem i varje affärsområde, affärsenhet och funktion är i linje med principerna om de mänskliga rättigheterna. 

Vi kommer dessutom att genomföra vad vi kallar en översyn av efterlevnaden av de mänskliga rättigheterna. Därigenom kommer vi att identifiera potentiell inverkan på de mänskliga rättigheterna, vidta åtgärder utifrån upptäckterna, följa upp företagets resultat när det gäller att förhindra och minska negativ inverkan och kommunicera om våra resultat. För närvarande gör vi riskbedömningar i vår leveranskedja (till exempel gällande länder och råvaror som kan anses utgöra risker). Vi genomför också revisioner av våra leverantörer, särskilt av leverantörerna i vår leveranskedja för kakao. Arbetet med att genomföra riskbedömningar av de mänskliga rättigheterna fortsätter även i framtiden. 

Slutligen, för att vidta konkreta åtgärder, kommer vi att inrätta klagomålsmekanismer på operativ nivå för att sörja för åtgärder eller bidra med hjälp. Vi har redan ett visselblåsarsystem och vi planerar att förbättra vår kommunikation. Vi samarbetar även med relevanta icke-statliga organisationer. 

Läs mer om Fazers åtagande för mänskliga rättigheter.