Select language
Available languages
Valitse maa tai alue
{{selectedGroup.Title}}
{{group.Title}}

Visselblåsning 

Marianne_production_940x370_Main.jpg

Fazer möjliggör visselblåsning för sina medarbetare och externa parter. Den är ett viktigt verktyg för att skapa tillit och bevara kundernas och allmänhetens förtroende för vår verksamhet.

Visselblåsning är ett verktyg för rapportering av allvarliga misstankar om otillåtet beteende eller olagliga aktiviteter. Anställda kan göra det med ärligt uppsåt, anonymt, utan att behöva vara rädda för repressalier. Om du upptäcker någonting som behöver rapporteras, gör det. Exempel på ärenden som du ska rapportera: 

  • mutor eller opassande gåvor 
  • brott mot konkurrenslagstiftningen 
  • brott mot dataskyddslagstiftningen 
  • trakasserier  
  • andra allvarliga brott mot lagstiftningen eller Fazer-koncernens uppförandekod 

Vår visselblåsartjänst är krypterad och lösenordsskyddad. Inga metadata sparas och inga IP-adresser spåras. Därför är det omöjligt att identifiera anonyma visselblåsare. Anonyma visselblåsare får en kod och ett lösenord innan de skickar sin rapport, och dem kan de använda för att logga in och läsa svar från visselblåsningsteamet och även skicka svarsmeddelanden. 

Rapporter från visselblåsare är tillgängliga för medlemmarna i Fazers visselblåsningsteam och andra utvalda och tillförlitliga parter vid behov. Fall behandlas med hänsyn till alla involverade parters integritet och intressen. Personuppgifter raderas eller anonymiseras när fallet har avslutats eller de inte längre behövs. 

Tillgång till visselblåsartjänsten här  

Trakasserier  

Vi behandlar människor med respekt och värdighet baserat på principen om icke-diskriminering. Varje medarbetare ska behandla sina kollegor på ett respektfullt och rättvist sätt. Vi har nolltolerans mot fysiska, verbala, sexuella och psykiska trakasserier, mobbning och övergrepp.  

Vi verkar för mångfald bland våra medarbetare och alla beslut om en individuell medarbetare ska grundas på meriter utan beaktande av etnicitet, ursprung, religion eller tro, kön, könsidentitet, sexuell läggning, ålder, funktionsnedsättning, familjestatus eller andra ovidkommande egenskaper.  

Vi erkänner och respekterar också medarbetarnas föreningsfrihet och kollektiva förhandlingsrätt.