Sinnenas äventyr är framtagen i korrelation med Läroplan Lgr 11 och aktuella kursplaner. I Lgr 11 lyfts hälsa och miljö samt vikten av samverkan mellan arbetsliv och närsamhälle fram på olika sätt. I materialet finns övningar som på olika sätt belyser kunskapens uttrycksformer i fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet kopplat till begreppen hälsa och miljö.

Skolan ska föra vårt kulturarv vidare och på olika sätt förbereda eleverna för det som krävs i en föränderlig tid. Att ge eleverna
kunskaper om förutsättningarna för god hälsa och hållbar utveckling är en viktig uppgift som grundskolans läroplan med tillhörande kursplaner lyfter fram på olika sätt.

”Skolan ska stimulera varje elev att bilda sig och växa med sina uppgifter. I skolarbetet ska de intellektuella såväl som de praktiska, sinnliga och estetiska aspekterna uppmärksammas. Även hälso- och livsstilsfrågor ska uppmärksammas.”
Lgr 11

”Genom undervisningen ska eleverna få möjlighet att utveckla medvetenhet om vilka konsekvenser valen i hushållet får för hälsan, välbefinnandet och gemensamma resuser.”
Lgr 11 kursplan i hem- och konsumentkunskap i grundskolan

”Undervisningen i ämnet hem- och konsumentkunskap ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om och intresse för arbete, ekonomi och konsumtion i hemmet. I en process där tanke, sinnesupplevelse och handling samverkar ska eleverna
ges möjlighet att utveckla ett kunnande som rör mat och måltider. Undervisningen ska därigenom bidra till att eleverna utvecklar sin initiativförmåga och kreativitet vid matlagning, skapande av måltider och andra uppgifter i hemmet.”
Lgr 11 kursplan i hem- och konsumentkunskap i grundskolan

”Undervisningen i ämnet svenska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och om svenska språket. Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften. Det innebär att eleverna genom undervisningen ska ges möjlighet att utveckla språket för att tänka, kommunicera och lära.”
Lgr 11 kursplan i svenska i grundskolan

”Matens innehåll och näringsämnenas betydelse för hälsan. Historiska och nutida metoder för att förlänga matens hållbarhet.”
Lgr 11 kursplan i kemi i grundskolan

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar sin kreativitet och sitt intresse för att skapa. Den ska också uppmuntra eleverna att ta egna initiativ och att arbeta på ett undersökande och problemlösande sätt.”
Lgr 11 kursplan i bild i grundskolan

Låt föräldrarna vara med
I materialet finns ett föräldrabrev som hjälper till att förklara det arbete ni gör kopplat till ert smakäventyr i skolan. Inspirationsmaterialet med dess övningar är också uppbyggt så att du om du vill, tillsammans med din klass, kan förbereda och genomföra en kort presentation av ert arbete på ett föräldramöte eller annan aktivitetskväll på skolan.

Läroplanen lyfter tydligt fram att alla vuxna som på olika sätt stödjer barnet i dess utveckling och lärande är viktiga.

Det är ett gemensamt ansvar där skolan också behöver visa hur värdefull man är som förälder.

”Skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta och utveckla kunskaper och värden. Skolan ska i samarbete med hemmen främja elevers allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare. Skolan ska präglas av omsorg om individen, omtanke och generositet. Utbildning och fostran är i djupare mening en fråga om att överföra och utveckla ett kulturarv - värden, traditioner, språk, kunskaper - från en generation till nästa. Skolan ska vara ett stöd för familjen i deras ansvar för barnens fostran och utveckling. Arbetet måste därför ske i samarbete med hemmen.”
Lgr 11