Fazer har understött arbetet med naturskydd och miljöfostran i Högholmens djurpark i Helsingfors sedan 1999. Detta görs genom en årlig donation till djurparkens och föreningen Korkeasaaren ystävät ry:s gemensamma projekt AMUR.

Projektet går ut på att samla in pengar för att skydda Amur leoparderna och tigrarna som bor i gränsområdet mellan Ryssland och Kina. Högholmen arbetar även med miljöfostran för kattdjur. Internationellt sett är det gemensamma målet med skyddsarbetet att re-introducera, och få de olika djurstammarna att frodas i deras naturliga habitat.

Amur leoparden, som är mer känd som pantern, hör till en av världens mest utrotningshotade djurarter och vid gränstrakter mellan Kina och Ryssland lever enbart kring 40st individer vilket innebär att risken för utrotning är överhängande. De största hoten för Amur leoparden är tjuvjakt och minskade domäner p.g.a. loggning och skogsbränder.

Ett stegvis framskridande projekt har inletts för att skydda Amur leoparderna. Projektet går ut på att sakta men säkert återintroducera leoparderna i sitt naturliga habitat och Lazovsky Nature Reserve i sydöstra Ryssland, där dessa leoparder ännu levde fritt för ca 30 år sedan, har nu fastställts som skyddsområde. Idag har levnadsförhållandena förbättras i området genom att bl.a. bytesdjurens bestånd ökat och s.k. ”gårdar” för åter-introducering kommer att börja byggas inom 1-2 år. Det är ett multinationellt projekt och internationella aktörer som bl.a. WCS (Wildlfie Conservation Society), ZSL (Zoological Society of London) och WWF deltar aktivt.

Som resultat av samarbetet ser vi en allt strakare trend som tyder på att det nuvarande 30-40 individer starka Amur leopard samhället, som idag existerar i naturen skulle fördubblas under de kommande 15-20 åren. Målet är att under samma tidsperiod skulle även de i fångenskap födda leoparderna ha anpassat sig till ett liv i det fria.

Olika djurparker har deltagit i skyddandet av Amur leoparderna redan länge, exempelvis har Högholmen bjudit husrum åt dessa djur allt sedan slutet av 1970-talet. De leoparder som fötts på Högholmen har man kunnat skicka till andra djurparker för att föröka sig och på så sätt värna om artens överlevnad. Högholmens djurpark fick beröm som helhet men speciellt för sitt evenemang Katternas Natt i Amur Leopard and Tiger Alliance:s (ALTA) årsrapport som kom ut sommaren 2014. ALTA fungerar som koordinator för de medel som samlas in för Amur leopardernas och tigrarnas skyddsprojekt. Av dessa medel kom 23% ur finländares fickor och Fazer fungerar som den största, enskilda donatorn.

Att skydda naturens mångfald är en väldigt viktig del av Fazers Corporate Responsibilty- program eftersom framställning av mat är den största enskilda orsaken till att naturens diversitet minskar hela tiden. En diversifierad natur stöder de olika ekosystemens funktioner som är livsviktiga för såväl mänskor som djur. Naturen hjälper oss att producera de livsmedel som behövs samt ger oss rent vatten och ren luft. Klimatförändring, förändringar i sättet vi använder jorden, förorening, övergödning, surt regn, skogsavverkning samt överfiske inverkar alla på den biologiska mångfalden.

Fazer är ett finländskt familjeföretag som är aktivt i 8 olika länder runt Östersjön bl.a. i Ryssland. Fazers grundare Karl Fazer var en stor naturvän och något av en expert på fåglar och han grundade bl.a. naturskyddsområden för fåglar på sina ägor i Ålands skärgård och i Viborgs län. Fazers samarbete med Högholmens djurpark började år 1999 med Rädda Pantrarna – kampanjen och fortsätter än i denna dag. Pantteri karamellerna har tillverkats i Villmanstrand sedan 1961 och idag produceras ca 1,5 miljoner kilo Pantteri karameller per år.