Hållbarhet är en del av våra dagliga aktiviteter i alla affärsverksamheter och på koncernnivå samt ett viktigt element i vår strategi, mission och vision.

2018 förnyade vi vårt hållbarhetsarbete för att bättre främja vår omvandling till ett ledande, modernt hållbart matföretag med en gemensam riktning. Hållbarhet spelar en central roll i vår koncernstrategi och vårt hållbarhetsarbete är sammankopplat med vår strategi och vår nya varumärkespositionering. Tillsammans stöder alla dessa oss i att nå våra mål.

Vi har valt fyra centrala hållbarhetsmål för att förtydliga vår ambitiösa riktning för 2030. Vi valde målen för att de har reell global betydelse, men även för att de är formade så att de uppmuntrar andra till att delta i arbetet för en mer hållbar framtid

Mål 1: 50 % mindre utsläpp

Klimatförändringarna är en utmaning för hela vår planet. Matsystemet och de utsläpp det orsakar bidrar till klimatförändringarna och genom att vidta åtgärder för att minska den inverkan matproduktionen har på klimatet, kan vi göra skillnad. Klimatförändringarna har också en direkt inverkan på råvarornas tillgänglighet, åtkomlighet och pris och genom att göra vårt bästa för att mildra dem, framtidförsäkrar vi även vår verksamhet. Utöver de klimatpåverkande utsläppen ger det globala matsystemet också upphov till andra utsläpp i luft och på land, som vi också jobbar för att minska.

Mål 2: 50 % mindre matsvinn

Ungefär en tredjedel av all den mat som produceras årligen globalt kastas bort eller blir till svinn, vilket har betydande negativa effekter på klimat, vattendrag, land och biodiversitet. Att minska matsvinnet är en av de viktigaste åtgärderna då det gäller att minimera de negativa miljöeffekterna av mat och samtidigt förbättra effektiviteten i verksamheten genom lägre kostnader.

Mål 3: 100 % ansvarsfulla inköp

Vår inverkan på samhällen, människor och deras möjlighet att försörja sig begränsar sig inte enbart till vår egen verksamhet; råvaruproduktion, logistik och upphandling har också stor betydelse. Därför måste vi säkerställa att hela värdekedjan är hållbar, från odlare till konsument. För oss innebär ansvarsfulla inköp två saker: att utveckla de grundläggande kraven för alla leverantörer ytterligare och att satsa särskilt på utvalda värdekedjor, som kakao, spannmål, palmolja och soja.

Mål 4: Mer växtbaserat

I vår strategi har vi definierat att vi vill främja konsumenternas hälsosamma och hållbara livsstilar. Det finns starka vetenskapliga bevis för att en fiberrik växtbaserad kost bidrar till att minska riskerna för många olika sjukdomar. Växtbaserad mat har en betydligt mindre klimatpåverkan än kött- och mjölkprodukter. Vi utvecklar vårt utbud för att reflektera de gynnsamma effekterna av växtbaserad mat på både människorna och planeten.

Hållbarhetshjul och mål för hållbar utveckling

De fyra hållbarhetsmålen för koncernen kompletteras av vårt Hållbarhetshjul – en översikt över relevanta hållbarhetsteman som Fazer arbetar med. Dessa teman är nära sammanlänkade, men kan delas in i tre grupper: för människorna, för planeten och för affärsverksamheten. Vi har fastställt en åtgärdsplan som inkluderar viktiga åtgärder, mål och nyckeltal. Vi har också fastställt på vilka sätt vårt arbete med dessa teman bidrar till att förverkliga FN:s globala mål för hållbarhet (SDG). Vi är mycket dedikerade till att stödja implementeringen av de globala målen och uppmuntrar en aktiv intressentdialog om dem. Vi ser mat som en lösning och vet att livsmedelsindustrin kan bidra märkbart till att nå målen.

Sustainability wheel

Fazers arbete inom företagsansvar styrs av vår policy för företagsansvarmänniskorättspolicy, QEHS policy, ledningspolicy, våra verksamhetsprinciperna och de etiska principer som bygger på de tio internationella principerna i FN:s Global Compact. Fazer-koncernen har undertecknat FN:s Global Compact-initiativ.