Hållbarhet är en del av våra dagliga aktiviteter i alla affärsverksamheter och på koncernnivå samt ett viktigt element i vår strategi, mission och vision.

Vad behövs för att vi ska kunna skapa och erbjuda hållbara matlösningar även i framtiden? Som svar har vi vårt nyligen fastställda hållbarhetsarbete som vi följer på alla nivåer.
Vårt hållbarhetsarbete grundar sig på vår önskan om att göra gott för människan, planeten och affärsverksamheten. I hållbarhetsarbetet beaktas ett antal olika aspekter, allt från livsmedelssäkerhet och vattenhantering till rättvis värdekedja och mångfald. Kärnan i arbetet är fyra sammanlänkade mål, koncernens hållbarhetsmål.
Hållbarhetsarbetet förnyades 2018 och den operativa implementeringen inleddes 2019. Under 2019 har vi fokuserat på att implementera vårt hållbarhetsarbete genom de fyra hållbarhetsmålen. Vi fastställde 2015 som referensår för hållbarhetsmål 1, 2 och 4, eftersom vi har utförliga data relaterade till hållbarhetsmålen från 2015 och framåt. Detta är också i linje med tidsramen på 2015–2030 i Parisavtalet.
Hållbarhetsrapporteringen inkluderar uppgifterna för Fazer Food Services.
De fyra hållbarhetsmålen är:

Mål 1: 50 % mindre utsläpp

Vi vill minska den inverkan matsystemet, och utsläppen från det, har på klimatförändringarna. Klimatförändringarna har också en direkt inverkan på matsystemet, genom att påverka råvarors tillgänglighet, åtkomlighet och pris. Utöver de klimatpåverkande utsläppen ger det globala matsystemet också upphov till andra utsläpp i luft och på land, som vi jobbar för att minska.

Mål 2: 50 % mindre matsvinn

Att minska matsvinnet är en av de viktigaste åtgärderna då det gäller att minimera de negativa miljöeffekterna av mat och samtidigt förbättra effektiviteten i verksamheten genom lägre kostnader.

Mål 3: 100 % ansvarsfulla inköp

Vi har stor inverkan genom hela värdekedjan och påverkar samhällen, människor och deras möjlighet att försörja sig. För oss innebär ansvarsfulla inköp två saker: att utveckla de grundläggande kraven för alla leverantörer ytterligare och att satsa särskilt på utvalda värdekedjor, som kakao, spannmål, palmolja och soja.

Mål 4: Mer växtbaserat

Att minska intaget av kött- och mjölkprodukter är den största enskilda insats du kan göra för att minska din miljöpåverkan. En kost som innehåller mer växtbaserat har tydliga hälsofrämjande effekter. Vi utvecklar vårt utbud utifrån växande mattrender såsom flexitarianism och växtbaserade livsmedel.

Hållbarhetshjul och mål för hållbar utveckling

De fyra hållbarhetsmålen för koncernen kompletteras av vårt Hållbarhetshjul – en översikt över relevanta hållbarhetsteman som Fazer arbetar med. Dessa teman är nära sammanlänkade, men kan delas in i tre grupper: för människorna, för planeten och för affärsverksamheten. Vi har fastställt en åtgärdsplan som inkluderar viktiga åtgärder, mål och nyckeltal. Vi har också fastställt på vilka sätt vårt arbete med dessa teman bidrar till att förverkliga FN:s globala mål för hållbarhet (SDG). Vi är mycket dedikerade till att stödja implementeringen av de globala målen och uppmuntrar en aktiv intressentdialog om dem. Vi ser mat som en lösning och vet att livsmedelsindustrin kan bidra märkbart till att nå målen.

Sustainability wheel

Fazers arbete inom företagsansvar styrs av vår policy för företagsansvarmänniskorättspolicy, QEHS policy, ledningspolicy, våra verksamhetsprinciperna och de etiska principer som bygger på de tio internationella principerna i FN:s Global Compact. Fazer-koncernen har undertecknat FN:s Global Compact-initiativ.