Fazer-koncernen har förbundit sig att agera ansvarsfullt. Vi hanterar frågor som rör hållbarhet strategiskt och tänker alltid på vårt hållbarhetsarbete när vi fattar beslut som rör affärsutveckling.

Under 2018 reviderade och uppdaterade vi vårt hållbarhetsarbete så att det bättre stöder vår omvandling till ett ledande, modernt hållbart matföretag med en gemensam riktning. Hållbarhet är integrerat i koncernstrategin och vårt omtag på hållbarhet ligger i linje med strategin samt den omarbetade varumärkespositioneringen. Tillsammans kommer de att ta oss längre än någonsin tidigare. 

Vi har valt fyra hållbarhetsmål som sammanfattar vår ambitiösa väg mot 2030. Vi valde just dessa mål för att de har globala effekter, men också för att de uppmuntrar andra att delta i arbetet med att skapa en mer hållbar framtid.  

Mål 1: 50 % mindre utsläpp 

Klimatförändringarna är en utmaning som berör alla på vår planet. Livsmedelssystemet och dess utsläpp bidrar till klimatförändringarna, och genom att vidta åtgärder för att minska effekterna av livsmedelsproduktionen kan vi  göra skillnad. Klimatförändringarna är också en faktor som har direkt inverkan på om våra råvaror är tillgängliga och åtkomliga till ett överkomligt pris. Genom att göra vårt yttersta för att bekämpa klimatförändringarna framtidssäkrar vi samtidigt vår verksamhet. Utöver de klimatpåverkande utsläppen ger det globala livsmedelssystemet också upphov till andra utsläpp i luft och på land, som vi också måste minska.    

Mål 2: 50 % mindre matsvinn 

Ungefär en tredjedel av den mat som produceras globalt går förlorad eller slängs varje år, vilket har enorma negativa effekter på klimat, vatten, mark och biologisk mångfald. Att minska matsvinnet är en av de viktigaste åtgärderna då det gäller att minimera de negativa miljöeffekterna av livsmedel och samtidigt skapa ökat värde i verksamheten genom lägre kostnader. 

Mål 3: 100 % ansvarsfulla inköp 

Vår inverkan på människor, samhällen och möjligheten att försörja sig är inte begränsad till våra egna åtgärder; råvaruproduktion, logistik och inköp medverkar i lika hög grad. Därför måste vi säkerställa hållbarhet i hela värdekedjan från odlare till konsument. Det kan vi göra genom att ställa tydliga krav på alla leverantörer och fästa särskild uppmärksamhet vid vissa värdekedjor, till exempel kakao, palmolja, spannmål och soja. 

Mål 4: Mer växtbaserat 

Genom vår strategi vill vi stödja konsumenternas hälsosamma och hållbara livsstilar. Det finns starka vetenskapliga belägg för att fiberrika växtbaserade livsmedel minskar risken för många sjukdomar. Växtbaserade livsmedel har betydligt mindre klimatpåverkan än kött och mjölkprodukter. Vi utvecklar vårt utbud för att ta vara på de gynnsamma effekterna  växtbaserade livsmedel har för både människor och planeten. 

Hållbarhetshjul och mål för hållbar utveckling 

De fyra hållbarhetsmålen för koncernen kompletteras av vårt Hållbarhetshjul – en översikt över relevanta hållbarhetsteman som Fazer arbetar med. Dessa teman är nära sammanlänkade, men kan delas in i tre grupper: För människorna, För planeten och För affärsverksamheten. Vi har fastställt en åtgärdsplan som inkluderar viktiga åtgärder, mål och nyckeltal.  

Vi har också fastställt på vilka sätt vårt arbete med dessa teman bidrar till att förverkliga FN:s globala mål för hållbarhet (SDG). Vi är starkt dedikerade att stödja implementeringen av de globala målen och uppmuntrar en aktiv intressentdialog om dem. Vi ser mat som en lösning och vet att livsmedelsindustrin kan bidra märkbart till att nå målen.  

Sustainability wheel

Fazers arbete inom företagsansvar styrs av vår policy för företagsansvarmänniskorättspolicy, QEHS policy, ledningspolicy, våra verksamhetsprinciperna och de etiska principer som bygger på de tio internationella principerna i FN:s Global Compact. Fazer-koncernen har undertecknat FN:s Global Compact-initiativ.