Select language
Available languages
Valitse maa tai alue
{{selectedGroup.Title}}
{{group.Title}}

Åtaganden och medlemskap inom hållbarhet

Oats_yellow_940x370_Main.jpg

Företag har inverkan på människor, samhällen och planeten. Fazer har gjort åtaganden som styr vårt hållbarhetsarbete för att skapa en mer beboelig och hälsosam morgondag, för människorna och planeten.

Sedan 2007 har Fazers arbete styrts av koncernens uppförandekod (tidigare etiska principer), som bygger på de tio internationella principerna i FN:s Global Compact (GC). Genom Fazers uppförandekod (Code of Conduct) utgör GC-principerna grundläggande riktlinjer för en hållbar verksamhet och ett ramverk för våra sätt att arbeta.

ÅTAGANDEN

Baltic Sea Action Group (BSAG) är en oberoende stiftelse som grundades 2008 i syfte att samla alla aktörer som behövs för att rädda Östersjön. BSAG bedriver lösningsorienterat samarbete med länder, olika myndigheter, företag och organisationer. 

Science Based Targets initiative (SBTi), initiativet för vetenskapligt baserade mål driver ambitiösa klimatåtgärder inom den privata sektorn genom att göra det möjligt för företag att fastställa vetenskapligt baserade mål för minskade utsläpp. SBTi är ett samarbete mellan Carbon Disclosure Project (CDP), FN:s Global Compact, World Resource Institute (WRI) och Världsnaturfonden (WWF).

FN:s Global Compact (undertecknat 2012)
FN:s Global Compact är ett strategiskt policyinitiativ för företag som förbinder sig att anpassa sin verksamhet och strategi efter tio allmänt accepterade principer inom följande områden: mänskliga rättigheter, arbete, miljö och bekämpning av korruption.

FN:s globala mål för hållbar utveckling (UN SDGs) även kallad Agenda 2030, har som syfte att avskaffa extrem fattigdom samt främja hållbar utveckling där miljön, människorna och ekonomin tas likvärdigt i beaktande. Programmets grundprincip är att ingen får lämnas efter i den allmänna utvecklingen. 

Water Stewardship Commitment (vattenåtagande i Finland) utmanar företag att utvärdera de vattenrelaterade riskerna i sina värdekedjor och gemensamt utveckla riktlinjer för hållbar användning av vattenresurser. Åtagandet för vattenansvar i Finland har inrättats av Aaltouniversitetet, Naturresursinstitutet, Jord - och skogsbruksministeriet, Miljöministeriet, Teknologiska forskningscentralen VTT och WWF Finland som en del av ett mer omfattande åtagande för hållbar utveckling som stöd för företagens vattenrelaterade hållbarhetsarbete. 

MEDLEMSKAP

FIBS, företagsansvarsnätverk i Norden.

FN:s Global Compact (Finland) är ett initiativ för företagsansvar som initierades av FN år 2000. FN:s Global Compact främjar och utvecklar företagens ekologiska, sociala och ekonomiska hållbarhet. Principerna grundar sig på FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, ILO:s deklaration om grundläggande principer och rättigheter i arbetslivet, Rio-deklarationen samt FN:s konvention mot korruption.

Hållbar Livsmedelskedja (Sverige) är ett initiativ som förenar WWF Sverige och de största livsmedelsföretagen i Sverige i en gemensam strävan att främja en mer hållbar värdekedja i livsmedelsproduktionen i Sverige.

Världsnaturfonden WWF (Finland) är en intresseorganisation som främjar naturskydd och strävar efter att minska effekterna av människornas verksamhet på miljön.