Fazers visselblåsartjänst är ett viktigt verktyg för att upprätthålla hög affärsetik och bevara kundernas och allmänhetens förtroende för vår företagsverksamhet.

Fazer möjliggör visselblåsning för sina anställda och externa parter.

Alla fazermedarbetare är skyldiga att följa Fazer-koncernens etiska principer, policyer, regler och föreskrifter i sitt dagliga arbete. Visselblåsning är ett verktyg för rapportering av allvarliga misstankar om otillåtet beteende. Rapporteringen ska göras med ärligt uppsåt.

Exempel på ärenden som du ska rapportera:

  • mutor eller opassande gåvor
  • brott mot konkurrenslagstiftningen
  • brott mot dataskyddslagstiftningen
  • andra allvarliga brott mot lagstiftningen eller Fazer-koncernens etiska principer

Vem som helst kan rapportera anonymt. Visselblåsartjänsten tillhandahålls av en extern part och tjänsten är krypterad och lösenordsskyddad. Inga metadata lagras och IP-adresser kan inte spåras. Därför är det omöjligt att identifiera anonyma visselblåsare. En anonym visselblåsare får ett ID och ett lösenord efter att en rapport har lämnats in. Visselblåsaren kan logga in och läsa svar från visselblåsningsteamet och även svara teamet.

Rapporter från visselblåsare är tillgängliga för medlemmarna i Fazers visselblåsningsteam och andra utvalda personer vid behov. Fall behandlas med hänsyn till alla involverade parters intressen. Personuppgifter raderas eller anonymiseras när fallet har avslutats eller de inte längre behövs.

https://report.whistleb.com/fazer